หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

แซ่ที่มีมากว่า 5000 ปี

รูปภาพของ อาฉี

Family Tree of Chinese Last Names Dating Back to 5,000 Years!

ที่มา http://www.yutopian.com/names/

Strokes
Chinese

Character

English
Surnames

(Meaning)

Comments
2
Ding(Man, Gardener)  
3
Yu (There, Give, To)  
4
Fang, Fong (Square) The North and South Conqueror
Kong, Kung, Hung (Pores) Descendants of Confucius
Mao, Mo (Hair)  
Wang, Wong, Voung, Ong, Heng (King) The
Royal Family
Wen, Man (Literature)  
Yin  
5
Bai, Ba (White) The
Irrigation Specialist
Shi, Shek (rock) A
Loyal Judge Who Wont Even Spare His Own Son
Shi, Zee (History) Descendants
of the Character Inventor
Tian, Tien (Field) Man of the Field
6
Chi, Chea (Moat) The People of the Moat
Jiang, Chiang, Gong, Giang (River) The People of the River
Ren,
Yum
(Duty, Let, Allow)
Name
With Long History
Yi,
Yee
(Person, He, or She)
Descendants
of Yi Yin
Zhu,
Chew, Choo, Chu, Gee
(Bright Red)
 
Ruan,
Yuen, Nguyen
(A Musical Instrument)
The
Most Popular Family Name in Vietnam
7
Du,
Tu, Do
(Prevent, Eradicate)
The
Handsome Man
He, Ho, Ko (How, Where, Who) The Man of Cold River
Li, Lee (Plum/Pear) The Man of Plum/Pear
Lu The Flood Fighter
Qiu, Khu, Kau The
Seafood Merchants
Shao, Chiu  
Shen, Sun, Sung (Sink) Men Who Don't Yield to Power
Song, Sung Descendants
of a Righteous Prince
Wu, Mo (Sorcery)  
Wu, Woo, Ng, Ang, Eng, Ing Men of Brotherly Love
Yu, Yue (Surplus, Extra) The
Ambassador
8
Jin, Ching, King (Gold) The
Golden Man
Lin, Lim, Lam, Lum (Forest) The Man of Forest
Meng, Man Descendants
of the Famous Fugitive
Wang, Wong (Vastness) The Giants
Yi, Yee (Change, Easy) Descendants of a Great Cook
Zhou, Chau, Chow, Chou, Joe (Surrounding) The Fighting Farmers
Hua, Fa, Far (Flower, Pattern) Hua Mulan the Heroine
9
Duan (Section) Descendants of a Rebellious Brother
Fan, Fang (Model, Limits)  
Hao  
Hu, Wu, Woo Royal Family Who Were Named After the Official Title
Hou Descendants
of the Earliest Historian
Jiang,
Giang
(Ginger)
 
Ma, Mah, Mar (Horse) The
Tax Officials
Yao, Yew Descendent
of Ancient King Shun Di
Ke, Ker, and Quah (handle of an axe)  
Hong, Hung (flood) Gods of Water
10
Chen, Chan, Tan (Old) Royal
Family Named After the Awarded Land
Gao, Kao, Ko (Tall, High) The Duke Helpers
Guo, Kuo, Kuok, Kwok (City Wall) People
Loved by the Dukes
Ji (Concubine) One
of the Earliest Last Names
Kang, Hong (Health) The
Great Governor
Lu, Loc, Lok (Land) The
Tea God
Qin, Chin The
Famous Horse Trainer
Sun, Suen (Grandson) People
Who Share the Same Name as the Father of China
Tang, Tong Descendants
of Ancient King, Yao
Xia, Hsia, Ha (Summer) Descendants
of Xia Yu
Xu, Hsu, Shaw, Seah, Shu The
Man of Lucky Omen
Yuan, Yuen (Robe) Men
of Ambition
11
Cao, Tsao, Tso, Cho, Tow Man
of Caesarian Birth
Chang (Often) Judges
of the Ancient King
Cui, Chui Men
of Famous Prime Ministers
Feng, Fung, Foong  
Huang, Wong, Hwang, Oei, Ooi (Yellow) The
Man of Yellow
Liang, Leong, Leung, Liong, Leon, Loeung (Beam) The
Conquerors of the West
Mei, Mai, May, Mey, Mui, Mue (Plum) Descendents of a Righteous Duke
Xu, Hsu, Hui (Allow, Permit)) Man
Who Refused to Serve the King
Zhang, Chang, Cheung, Jung, Cheong, Jong, Teo, Teoh (Open, Widen) The
Bow Inventors
12
Cheng, Tsen (Journey) Man
of Sacrifice
Fu, Foo The
Wise Man in Ragged Clothe
He (Congratulation)  
Peng, Pang The
Man of Long Life
Tang, Tong (Soup) Descendants
of the Shang Dynasty
Wan, Man, Mon, Won (Ten Thousand) The Man of Many Concubines
Ye, Yip, Ip, Yap, Yep (Leaves) The
Rebellion Suppresser
Zeng, Tseng, Jeng (Once, Formerly) Descendants of the Escaped Prince
Zou, Chou  
Jiao, Jiu Descendants of Emperor Yan Di
Xiang, Hong Descendants of the Dominating King
13

Deng, Tang, Teng, Thien, Thean, Thian  
Dong, Tong The
Historian
Jia,
Chia
The
Would be Commander in Chief
Lei,
Louie
(Thunder)
Descendants
of a Foreign Tribe
Qiao,
Chiao, Kiu
(Move, Disguise)
Caretakers
of the King's Grave
Yang,
Young, Yeung, Yeo, Yong
(Willow)
The
People of Goat Tongue
14
Pan,
Poon
The
Kings Teacher
Xiong,
Hong, Hung
(Bear)
 
Zhao,
Chao, Chiu, Chew, Chieu, Chu
The
Loyal Chauffeur
Zheng,
Cheng, Chung
(Solemn, Serious)
People
of the Fertile Land
15
Cai, Tsai, Choi, Chua, Chai, Chye, Choy One
of the Three Guards
Fan, Fang, Farn Descendents of an Ancient Tribe
Jiang,
Chiang
Royal Family of Zhou Dynasty
Li, Lai (People, Dawn) Descendants of an Agriculture Administrator
Liu, Lau The Dragon Keepers
Luo(Camel)  
Yan(Hell)  
16
Ou, Au Descendents of a king who tried to regain glory
Lai (Rely, Depend)
 
Huo, Fuo Descendents of a Famous General Huo Qiubing
Lu, Loh, Low One of Four Great Last Names
Qian,
Chian, Chin
(Money)
The
Treasurers
Xiao,
Siu, Siew, Seow, Hsiao (Desolate)
Rebellion
Suppresser
17
Han, Hon The
Kingdom Splitter
Long, Lung (Dragon) The
Dragon Trainer
Wei, Ngai One
of Seven Kingdoms in Zhan Guo
Xie, Tsia, Che, She, Tse, Tze, Hsieh (Thanks) The
Last Name that Means Thanks
Xue  
Qu, Chu The
Earring Makers
18
Dai, Tai (Wear, Bring) The
Name of 18 Strokes
Nie, Ni, Nye, Ny The
Name of Three Ears
19
Tan, Tam (Talk, Conversation)
Luo, Law (Net) The Bird Hunters
20
Su,
Soo, So
(Regain Consciousness)
 
Zhong,
Chong
(Bell)
 
Guan,
Kwan, Kuan, Kwuan, Quan
(Shut, Close)
Descendents of the
Renown (Three Kingdom) General, Guan Yun Chang (also known as Guan Yu, or Guan Gong)
21
Gu,
Ku
(Consult)
 
22
Gong  
23
Luan  
Compound
Names
歐陽
Ou Yang, Au Yang Descendents of a king who tried to regain glory
司徒
SiTu Desendents of a Prime Minister.
慕容
MuRong People who admired the heaven and the earth, and believed they resembled the appearance of the sun, moon and stars.

 

Emperors

Surnames

Fu Xi Shi

(2,953 – 2,852 B.C.)

 

 

 

 

Yan Di
(Shen Nong Shi )

(2,852 – 2,737 B.C.)

Jiang

Ding

 

 

Gao

 

 

Hong

 

 

Lu

 

 

Qiu

 

 

Xie

 

 

Xu

 

 

Wei

 

 

Sui Ren Shi

(2,737 – 2,697 B.C.)

 

 

 

 

Huang Di – Xuan
Yuan Shi

(2,697 – 2,597 B.C.)

Ji

Cai

 

 

Dai

 

 

Duan

 

 

Fang

 

 

Feng

 

 

Guo

 

 

Han

He

 

Ping

 

Jiang

 

 

Lin

 

 

Liu

 

 

Shen

You

 

Shi

 

 

Sun

Qi

 

Wang

 

 

Wu

 

 

Yu

 

 

Zheng

 

 

Zhou

 

 

Ren

Chang

 

 

Shu

 

 

Xi

 

 

Xue

 

 

Zhang

 

 

Teng

 

 

 

Shao Hao– Jin Tian Shi

(2,597 – 2,513 B.C.)

Jin

 

 

 

Li

 

 

 

Zhang

 

 

 

Zhuan Xu
– Gao Yang Shi

(2,513 – 2,435 B.C.)

Wu Hui

Cao

Ni

 

Ji

Dong

 

Su

Xi

Mie

Bai

 

Bao

 

Miao

 

Mo

 

Pan

 

Qu

 

Wu

 

Xiong

Luo

Zha

 

Peng

Qian

 

Yun

 

 

Zhen

 

 

Ying

Huang

 

 

Liang

 

 

Qin

 

 

Xu

 

 

Zhao

Ma

 

Di Ku –Gao Xin Shi

(2,435 – 2,365 B.C.)

Zi

Hua

 

 

Kong

 

 

Mei

 

 

Song

 

 

Tang

 

 

Xiao

 

 

Yin

 

 

Wang

 

 

Di Zhi

(2,365 – 2,357 B.C.)

 

 

 

 

Di Yao– Tang Shi

(2,357 – 2,255 B.C)

Qi

Du

 

Fan

 

Liu

Hong

Tang

 

 

Tao

 

 

Shun Di – Yu Shi

(2,255 – 2,205 B.C.)

Gui

Chen

Hu

 

Tian

Che

 

Wang

 

 

Yuan

 

 

Yao

 

 

 

Xia Yu Di

(2,205 – 2,197 B.C.)

Si

Bao

 

 

Ou

 

 

Xia

 

 

Yu

 

 

Zeng

 

 รูปภาพของ แกว้น

"李 หลี่" หมายถึง "ผลพลัม Plum"

เรียนท่านอาฉีกรุณาปรับปรุงข้อความในบล็อกด้วยครับ
"李 li3 หลี่" หมายถึง "Plum ผลพลัม"
"梨 li2 หลี" หมายถึง "Pear ผลสาลี่"
รูปภาพของ อาฉี

ขอบคุณที่ทักท้วง

ข้อมูลดังกล่าวได้จาก http://www.yutopian.com/names/ ซึ่งอาจเป็นได้ว่า ทาง yutopian เขาเข้าใจ 李 กับ 梨 ( 李Plum ผลพลัม / 梨 Pear ผลสาลี่) คลาดเคลื่อนกัน ได้ตรวจสอบดูแล้ว อักษรตัวที่ใช้เป็นนามสกุล เป็นลูกพลัมจริงๆ (ทีแรกไม่มันใจว่าควรแก้อักษรจีน หรือแก้คำแปล เลยลองค้นดู)

李 (pinyin lǐ (li3), Lǐ (Li3), Wade-Giles li3, Li3) ; (radical 75 木+3, 7 strokes, cangjie input 木弓木 (DND), four-corner 40407)

  1.     plum tree
  2.     the fruit of the plum
  3.     a surname, listed fourth in the Baijiaxing

梨 (pinyin lí (li2), sì (si4), Wade-Giles li2, ssu4) ; (radical 75 木+7, 11 strokes, cangjie input 竹弓木 (HND), X竹弓木 (XHND), four-corner 22904)

  1.     pear
  2.     opera
  3.     cut, slash

 

อาแกว้นโก๊นี้แม่นจริงๆ ทั้งภาษาจีนและอังกฤษถึงเช็กเจอ ช่วยกันนำเสนอ และตรวจทาน โดยให้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงถูกต้องได้ อัน เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และยังช่วยให้ข้อมูลจากเว็บนี้ น่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอแก้ไขข้างบนตามคำชี้แนะ เผื่อผู้คัดลอกไปอ้างอิง จะได้ข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ แกว้น

"何" The man of Who

ขออภัยท่านฉี... แม้นข้างเคียงก็ไม่ได้ดูละเอียดด้วย
"河" River
"何" จึงน่าจะหมายถึง
The man of Who, Where, How    
รูปภาพของ แกว้น

“黎” มากมาย จำนวนมาก สีดำ

      “黎” ชื่อสกุลสำเนียงจีนกลางและฮากกาอ่านออกเสียงว่า “หลี” กวางตุ้งอ่านออกเสียงว่า “ไล่” 
      แปลว่า มากมาย จำนวนมาก สีดำ
 
      สกุลบรรทัดถัดไป “劉” สำเนียงจีนกลางอ่านออกเสียงว่า “หลิว” ฮากกา “หลิ่ว” กวางตุ้ง “เล่า”
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal