หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ที่มาต้นตระกูล 100 แซ่ 姓氏寻宗(完整版)

รูปภาพของ ท้ายแถว

ต้องการรู้ เรื่องราวที่มา บรรพบุรษตระกูลแซ่ใด ให้คลิกที่แซ่นั้น 姓氏寻宗(完整版)

ขอบคุณที่มา http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTA4OTY0NQ==&mid=201367120&idx=2&sn=3bdaea9f86184ae1d473931a79a38777&scene=1&from=singlemessage&isappinstalled=0#rd


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal