หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

สมาคมตระกูลยิ่งชวน 穃江潁川陳氐宗親會 Ying Chuan Chan Association

รูปภาพของ ฉินเทียน

泰國榕江潁川陳氏宗親會 = 泰国榕江颍川陈氏宗亲会 = ไท่กวดหยุงก๊องเหยียนชอนฉินสี่จุงชิ้นฝุ่ย

สมาคมตระกูลยิ่งชวน  ก่อตั้ง เมื่อปี ค.ศ. 1960 ( พ.ศ.2503 )  ซึ่งเป็นสมาคมฯ ของ "เซี่ยงฉิน" เท่านั้น


ที่อยู่  เลขที่  888  ซอยอาเสี่ย  ถนนพุทธรักษา  ตำบลแพรกษาใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   10280 
Tel. 0-2701-1222                                                               e-mail : ying_cheon@hotmail.co.th 

 

 

หน่วยงานในสังกัดสมาคมยิ่งชวน คือ มูลนิธิ ทวีสุข ซึ่งอยู่ที่นครปฐม คือ ฮ้วงสุ่ย

綠野山莊  สุสานเทวบทวลัญชา ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.0-3437-8245

 

อุดมการณ์ของสมาคมตระกูลยิ่งชวน  (穃江潁川陳氐宗親會 )

1. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ กระชับไมตรี และประสานความสามัคคีระหว่างเครือญาติ พี่น้องตระกูลยิ่งชวนและระหว่างพี่น้องไทย-จีนโดยทั่วไป

2. เพื่อช่วยเหลือในการประกอบสัมมาอาชีพและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือญาติใน ตระกูลยิ่งชวน

3. เพื่อส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทย-จีน ให้เจริญรุ่งเรือง

4. เพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้องตระกูลยิ่งชวนในงานพิธีต่างๆ ตามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยไม่หวังผลตอบแทน

5. เพื่อทำการจัดสร้าง สุสาน ศาลบรรพชน โรงเรียน สถานพยาบาล เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสังคมโดยทั่วไป

6. เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติ

7. เพื่อส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของสมาชิกและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

8. เพื่อถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของสมาคมฯ

9. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

 

สมาคมตระกูลยิ่งชวน เป็นสมาคมสำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้สืบทอดตระกูล "เซี่ยงฉิน" (ปั้นซั้นขัก) และ

2. เป็นผู้มีต้นตระกูลจากประเทศจีน สืบทอด "ตระกูลยิ่งชวน" ที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำ หยุงก๊อง ที่ไหลผ่าน และ

3. เป็นผู้มีเชื้อชาติจีนสัญชาติไทย หรือ ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่และภูมิลำเนาที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย 

 

รายนามนายกสมาคมตระกูลยิ่งชวน

陳香答座山 = 陈香答座山 

 

https://www.facebook.com/YingChuanAssociation

https://www.facebook.com/ying.cheon?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/สมาคมตระกูลยิ่งชวน/451250851576952


รูปภาพของ ฉินเทียน

河南省 禹州市

禹州市 (มณฑลเหอหนาน 河南省)

http://hakkapeople.com/node/4298#comment-13415

รูปภาพของ ฉินเทียน

河南客家起源


hakkatv อัปโหลดเมื่อ 24 พ.ย. 2008

客家人的老祖宗,大多是來自廣東、福建、江西一帶,不過,要是追溯到源頭,就不能不提­到河南省,歷史上,客家經歷了五次大遷徙,西晉末年,客家先民第一次南遷,就是從河南­出發,翻開各姓氏的族譜,百家姓中,就有七、八十個姓氏來自河南,接下來,就帶您一起­到中國河南,尋找客家源流。

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal