หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เพลงสวดมนต์แบบธิเบตและจีน 3


รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

The Lotus Sutra

เพลงพระแม่กวนอิมประทานพร(ภาษาไทย)และเพลงบทสวดธิเบต

 

 

 

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

เพราะมาก จุงฟะ

เจ้เชง  เข้ามาฟังเพลงสวด จึงขอขอบคุณแซ่ล่อเท  ที่กรุณาหามาช่วยกันขยายธรรม  เจ้คงมีข่าวดีให้ทุกคนทางนี้ทราบแบบทางการอีกที  หลังจากการได้รับโอนกองทุนเรียบร้อยแล้ว  ที่ประเทศเรา

บทสวดพระแม่กวมอิมธิเบต(นำมอฮาไน)

นำมอฮาไน ตันนาตอไนยาเย นำมอ ออลีเย พอลูเจนติ ซูฟันไนเย ผู่ทีซ่าตอพอเย มอฮอซ่าตอพอเย มอฮอเจียลูนีเจียเย.....อันสักพันลาฟาเต ซูตันนอตันเซ นำมอเสิดเจียลีตอ อีมงออลีเย
พอลูเจียตี เสิดฟอไล เลงทอพอ นำมอนาไลกินซี ซีลีมอฮอพันตอซาเม ซาพอ ออทาเตา
ซีฟงออซือยวิน ซาพอซาตอนามอ พอซาตอนามาพอเจีย มอฟาเตเตตันจีทา อันออพอลู
ซีลูเกียตี เจียลูตี.....อีชีลี มอฮอผู่ทีซาตอซาพอซาพอ มอไลมอไล มอชีมอชีลีทอยวิน
จีลูจีลูเจียมง ตูลูตูลูฟาแซเยตีมอฮอ ฟาเซเยตีทอไล ทอไล ตีลีนีเสิดฟอไลเย
เจอไลเจอไลมอฮอฟามอไล มอตีลีอีชีอีชี เสิดนาเสิด นาออไนซัน ฟอไนเซือลีฟา ซาฟาซัน
ฟอไนเซือเย ฟูลูฟูลูมอไน ฟูลูฟูลูซีลี ซาไลซาไนชีอีชีอี ซูลูซูลูฟูทีเย
ผู่ที่เย ผู่ทอเย ผู่ทอเย มีตีลีเยนาไลจินซี ตีลีเสิดนีนาพอเยมอนา ซาพอฮอ
เสิดทอเย ซาพอฮอ มอฮอเสิดทอเยซาพอฮอ เสิดทอยี อีสักพันไนเย ซาพอฮอ
นาไลจินซีซาพอฮอ มอไลนาไลซา พอฮอเสิดไนเซิง ออมก...ชวีเยซาพอฮอ
ซามอพอฮอ ออเสิดทอเย ซาพอฮอ เจอเจียไล ออเสิดทอเย ซาพอฮอ ปอทอมอเจีย
เสิดทอเย ซาพอฮอ นาไลจินชีพันเจียลาเย ซาพอฮอ มอพอลีเซ่งเจีย ไลเยซาพอฮอ
นำมอฮาไน ตันนาตอลายาเย นำมอ ออลีเย พอลูเจียตีเซินฟันไลเย ซาพอฮอ
อันเสิดตินตู มันตอไลมันทอเย ซาพอฮอ.......

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

บทสรรเสริญพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

กษิติครรภ์โพธิสัตว์ คำนำ 1/2

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา(thai)

ขอนอบน้อมพระรัตนตรัย ปวงข้าไซร้ขอเป็นที่พึ่ง ซึ่งพร้อมมี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร มหากรุณาจิตธารณี ประทานความ สมบูรณ์สุข ไกลอวิชชา พลังบุญผู้มีธรรม พาโลกอันสว่าง ด้วยแสงธรรม ค้ำโลกา ขอนอบน้อมองค์พระ ผู้เลิศปัญญา ทรงนำพาให้รู้เท่าทันบุญบาป กิเลสทุกข์ทั้งปวง ความโลภ ความโง่เขลา หลงโกรธ จงมลาย จางหาย เป็นความบริสุทธิ์ ดั่งเช่นดอกบัวของพระโพธิสัตว์ ทรงนำพา สัตว์โลกหายโง่งมงาย ซึ่งล้วนเป็นมหากรุณา ธรรมอันใด ธรรมทรงดำรงค์ ขอพระองค์ทรงบรรลุธรรม นำพระนิพพาน สู่แดนพระพุทธภูมิ
รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

ฤทธานุภาพแห่งพระอวโลกิเตศวร 观音灵感歌

南无观世音菩萨 นำ-มอ-กวน-ซื่อ-อิน-ผู่-ซ่า ขอนอบน้อมแด่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
大发慈悲心 ต้า-ฟา-ฉือ-เปย-ซิน ผู้ทรงมหาเมตตามหากรุณาอันไพศาล
功行海洋深 กง-สิง-ไห่-หยาง-เซิน ผู้ทรงบารมีอันกว้างใหญ่ลึกล้ำดุจห้วงมหรรณพ
架慈航渡迷津 เจีย-ฉือ-หัง-ตู้-หมี-จิน นำพาสรรพสัตว์ข้ามพ้นทะเลแห่งความหลง
感化有缘人 กั่น-ฮว่า-โหย่ว-หยวน-เหริน สำแดงกายโปรดผู้มีบุญสัมพันธ์
十四种无畏 สรือ-ซื่อ-จ่ง-อู่-เว่ย ด้วยความองอาจกล้าหาญสิบสี่ประการ
三十二化身 ซาน-สรือ-เอ้อร์-ฮว่า-เซิน ด้วยนิรมานกายสามสิบสองลักษณะ
千手及千眼 เชียน-โสว่-จี๋-เชียน-เหยี่ยน ด้วยพันเนตรพันกร
降伏众魔军 เจี้ยง-ฟู่-จ้ง-หมอ-จวิน สยบกองทัพหมู่มารทั้งหลาย
大慈大悲救苦救难 ต้า-ฉือ-ต้า-เปย-จิ้ว-ขู่-จิ้ว-นั่น ด้วยมหาเมตตามหากรุณาโปรดสรรพทุกข์
灵感观世音 กั่น-หลิง-กวน-ซื่อ-อิน พระอวโลกิเศตวรผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
莲座涌慈云 เหลียน-จว้อ-หยง-ฉือ-อวิน ประทับบนปทุมมาศบัลลังก์แสดงมหากรุณาธารณี
随处现金身 สุย-ชู่-เซี่ยน-จิน-เซิน สำแดงพระวรกายให้ปรากฏทุกแห่งหน
杨枝水 洒凡尘 หยาง-จือ-สุ่ย-ซา-ฝาน-เฉิน น้ำกิ่งหลิวพริ้วกระจายสลายฝุ่นละออง(แห่งกิเลส)
甘露润群生 กาน-ลู่-หลุน-ฉวิน-เซิง น้ำอมฤตแห่งธรรมหลั่งรดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย
朝念观世音 ฉาว-เนี่ยน-กวน-ซื่อ-อิน ทิวาวารแซ่สร้องสรรเสริญพระนามอวโลกิเตศวร
暮念观世音 มู่-เนี่ยน-กวน-ซื่อ-อิน ราตรีกาลแซ่สร้องสรรเสริญพระนามอวโลกิเตศวร
念念从心起 เนี่ยน-เนี่ยน-ฉง-ซิน-ฉี่ ภาวนาจากจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์
念佛不离心 เนี่ยน-ฝอ-ปู้-หลี-ซิน ภาวนาระลึกพุทธานุสติในทุกเมื่อ
永离八难 หย่ง-หลี-ปา-นั่น หลีกพ้นจากทุกข์โทษทั้งแปดประการตลอดกาลนาน
一切灾殃 อี๋-เชี่ย-ไจ-ยาง หลีกพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลาย
苦厄化为尘 ขู่-เอ้อ-ฮว่า-เหวย-เฉิน สรรพทุกข์ทั้งหลายมลายสิ้นเป็นผงธุลี

http://www.astroneemo.net

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

กษิติครรภ์โพธิสัตว์ คำนำ 2/2 และอุปรากรจีนแต้จิ๋วพระกษิติครรภ์

"

 

รูปภาพของ เหมยหลิน

เหมย

เหมยชอบฟังบทสวดมากตั้งแต่เล็กๆๆ   ถ้าเปิดคอมก็ต้องไปเปิดสวดก่อนทุกครั้งค่ะ  ฟังแล้วสบายใจ   แต่เสียดายบางบทเข้าใจบางบทไม่เข้าใจแต่ก็อยากฟัง  เหมยชอบอยู่ในศาลเจ้ามากกว่าอยู่บ้าน   แต่ตอนนี้เหมยอยู่สงขลาไม่ได้ไปศาลเจ้าเหมยอยากไปมากเลยไม่มีเวลาเลย    เดือนกันยาก็จะกินเจใหญ่ที่ศาลเจ้าแล้วเหมยไม่เคยพลาดที่จะไป   ใครอยากไป    เจอกันศาลเจ้าหมื่นราม  ตรังน่ะค่ะ
รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

 The Great Compassion Mantra Of Avalokitesvara 梵唱大悲咒

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

Medicine Buddha Mantra 药师琉璃光如来心咒

 

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์จีนเพราะมากค่ะ
หนูก็เป็นนักสวดมนต์จีน ที่เรียกกันว่า "เก็งจู"ค่ะ

บทสวดมนต์

ผมชอบบทสวดมนต์นี้มายเลยครับฟังเเล้วเพราะมายเลยครับ

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

ชีวิตออกแบบได้ พรอันประเสริฐจากท่าน.Dalai Lama

ขอบุญญาบารมีจงบังเกิดแก่ผู้ใฝ่ธรรมและปฏิบัติธรรมทุกท่านเทอญฯ

ชีวิตออกแบบได้
พรอันประเสริฐจากท่าน.Dalai Lama ไคร่ฝากให้ทุกคน..
ข้อแนะนำในการดำเนินชีวิต 
1. ระลึกเสมอว่า การจะได้พบความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
ก็ต้องประสบกับความเสี่ยงอันมหาศาลดุจกัน 
2. เมื่อคุณแพ้ อย่าลืมเก็บไว้เป็นบทเรียน 
3. จงปฏิบัติตาม 3 Rs 
เคารพตนเอง ( Respect for self ) 
เคารพผู้อื่น ( Respect for others ) 
รับผิดชอบต่อการกระทำของตน (Responsibility for all your actions) 
4. จงจำไว้ว่าการที่ไม่ทำตามใจปรารถนาของตนบางครั้งก็ให้โชคอย่างน่ามหัศจรรย์ 
5. จงเรียนรู้กฎ เพื่อจะทราบวิธีการฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม 
6. จงอย่าปล่อยให้การทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อย 
มาทำลายมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของคุณ 
7. เมื่อคุณรู้ว่าทำผิด จงอย่ารอช้าที่จะแก้ไข 
8. จงใช้เวลาในการอยู่ลำพังผู้เดียวในแต่ละวัน 
9. จงอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าปล่อยให้คุณค่าของคุณหลุดลอยจากไป 
10. จงระลึกไว้ว่า บางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด 
11. จงดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อที่ว่าเมื่อคุณสูงวัยขึ้นและคิดหวนกลับมา คุณจะสามารถมีความสุข กับสิ่งที่ได้ทำลงไปได้อีกครั้ง 
12. บรรยากาศอันอบอุ่นในครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต 
13. เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรักให้หยุดไว้แค่เรื่องปัจจุบันอย่าขุดคุ้ยเรื่องในอดีต 
14. จงแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นหนทางก้าวสู่ความเป็นอมตะ 
15. จงสุภาพกับโลกใบนี้ 
16. จงหาโอกาสท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่คุณไม่เคยไปอย่างน้อยก็ปีละครั้ง 
17. จำไว้ว่า ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือความรักมิใช่ความใคร่ 
18. จงตัดสินความสำเร็จของตนด้วยสิ่งที่ต้องเสียสละ 
19. จงเข้าใกล้ความรักด้วยการปล่อยวาง 

ขออนุโมทน

ขออนุโมทนาบุญครับ

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

อัปปมัญญาภาวนา - บทสวดจีนแปลไทย

 

ชื่อบทสวด : อัปปมัญญาภาวนา   (จาก http://youtu.be/IJf5hFi25kk)

วิดีโอนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อเป็นธรรมะทาน ไม่ได้หวังผลประโยชน์ใด ๆ หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ต่อ

ในงานพุทธศาสนาก็ได้ครับ ขออนุโมทนา

วีด๊โอนี้ทำทำขึ้นมาเอง อาจจะแปลผิดบ้าง หรือใส่อักษร หรือสระ ไม่ถูกต้อง

ต้องกราบขอขมาพระรัตนตรัย และ ขออภัยต่อท่านผู้ชม

*** หากท่านใดต้องการสนใจ วีดีโอนี้ตัวต้นฉบับที่ผมกรุณาติดต่อ PM มานะครับ ***

By.... GuideKungUnlimited

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal