หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เพลงสวดมนต์แบบธิเบตและจีน 1

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

ฟังและดูเพื่อให้เห็นทางเดินสว่างกลางใจร่วมกัน                                     

บางครั้งการคิด  การกระทำ  คล้อยตามทางธรรม                                     

เป็นเส้นทางปฐมภพ  พบกันได้ที่ทางธรรม........                                       

ฝึกสมาธิจากการฟัง  จะช่วยให้คิดออกและไม่คิดมาก 

อนุโมทนาบุญ มหาญานของจีน วชิรญานของธิเบต

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ภาษาธิเบต)


【慈經 Metta】 中文唸誦版 9分07秒 ภาษาบาลี
Subtitle แปลภาษาบาลี-ไทย-จีน-อังกฤษ กรุณา กดปุ่ม CC ด้านล่างขวามือ
中, 泰 ,英 文字幕 請按 cc

คำร้อง-ทำนอง-ขับร้องโดย Imee Ooi
◇ 作曲:黃慧音 (Imee Ooi) 
◇ 編曲:黃慧音 (Imee Ooi) 
◇ 唱頌:黃慧音 (Imee Ooi) 
◇ 唸誦:黃慧音 (Imee Ooi)


รวมเพลงสวดมนต์แบบธิเบตและจีน

http://audio.palungjit.com/f24/รวมเพลงสวดมนต์แบบธิเบตและจีนค่ะ-^^-3921.html


รูปภาพของ วี่ฟัด

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

                อิติปิโสภควา    อรหังสัมมาสัมพุทโธ

                วิชชาจารณสัมปันโน  สุขโต โลกวิทู

                อนุตตโล  ปุริสธรรมสารถิ

                 สัทธา เทวมนุษย์สานัง  พุทธโธภควาติ

                        สาธุ.........สาธุ.........สาธุ

รูปภาพของ YupSinFa

บทสรรเสริญพระพุทธคุณที่ถูกต้อง

          กราบเรียน ซิ่วเซงเจ่เจ๋ ครับ ด้วยความเคารพ บทข้างต้น เป็นบท สรรเสริญพระรัตนตรัยครับ ซึ่ง ประกอบด้วย สรรเสริญองค์พระพุทธเจ้า กับบทสรรเสริญพระธรรม และบทสรรเสริญ พระสาวก คือพระภิกษุสงฆ์

          ต่อไปนี้เป็นบทสรรเสริญพุทธคุณ แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเลยครับ

          "พาหุงสะสหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

           ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท  ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

                  มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง  โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

          ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท    ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

                  นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง   ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุนันตัง

          เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท       ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

                  อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง    ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

         อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท               ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

                 กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา  จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

         สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

                สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง    วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

         ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท           ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

                นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง  ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

         อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท               ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

                ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง   พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

         ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท           ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

                เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา   โย วา จะโน ทินะทิเน สาระเต มะตันที

         หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ              โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

                พระคาถาบทนี้ เป็นคำกล่าวสดุดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเอาชนะมารต่าง ๆ ตามคำแปล ดังนี้

          "พระจอมมุณีได้ชนะพระยามารผู้นิรมิตแขนตั้งพัน พร้อมอาวุธ ขี่คชสารชื่อคีรีเมขละพร้อมเสนามารโห่ร้องกึกก้องกัมปนาท พระจอมมุนีทรงชนะด้วยธรรมวิธีทานบารมี ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน..."

          "พระจอมมุณีได้ชนะอาฬวักยักษ์ผู้มีใจกระด้าง ไม่มีความอดทน มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามาร ได้เข้ามาต่อสู้ตลอดรุ่ง ทรงใช้วิธีทรมารอันดี คือพระขันติ ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน...."

          "พระจอมมุณีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาฬาคิรี เป็นช้างเมายิ่งนักแสนจะทารุนดุจไฟป่า จักราวุธและสายฟ้า  ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือพระเมตตา ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน"

          "พระจอมมุณีได้ชัยชนะโจรองคุลีมาลผู้มีฝีมือร้ายกาจซึ่งถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง 3 โยชน์ ด้วยพระหฤทัยจะพิชิตโดยอิทธิปาฏิหาริย์ ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแด่ท่าน"

          "พระจอมมุณีได้ชัยชนะการกล่าวร้ายของ "นางจิญจมาณวิกา" ผู้ทำอาการว่ามีครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยท่อนไม้ ด้วยสมาธิอันงาม คือการระงับพระหฤทัยในท่ามกลางฝูงชน ด้วยเดชแห่งชัยนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน"

          "พระจอมมุณีได้ชัยชนะสัจจกนิครนถ์ ผู้มีนิสัยไม่รักสัจจะ มีใจยกตนข่มท่าน เป็นผู้มีใจมืดมน ด้วยวิธีเทศนาญาณ อันทรงรุ่งเรืองด้วยประทีป คือพระปัญญา ด้วยเดชแห่งชัยนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน"

          "พระยานาคชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก พระโมคคัลลานเถรพุทธิชิโนรสแปลงกายเป็นนาคราชไปทรมาน ด้วยวิธีทรงให้อุปเท่ห์แห่งสิทธิแก่พระเถระด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน"

          "พระจอมมุณีได้ชนะท้าวพกาพรหม ผู้สำคัญว่าตนมีคุณบริสุทธิ์ มีทิฏฐิที่ตนเห็นผิดรัดรึงไว้แน่นแฟ้น ด้วยวิธีอันวิเศษ คือเทศนาญาณ ด้วยเดชแห่งชัยนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน"

          "ด้วยพุทธชัยมงคล 8 คาถาเหล่านี้ ผู้ใดสวดก็ดี ระลึกได้ก็ดี มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน ย่อมสละเสียซึ่งความชั่วทั้งหลาย เข้าถึงความหลุดพ้น ซึ่งเป็นที่บรมสุขยิ่ง."

           นี้คือคำแปลพระคาถา "พุทธชัยมงคลคาถา" โดยพิสดาร คาถานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บทสวดถวายพรพระ(พุทธ)  ถือกันว่าเป็นการสวดเพื่อยกย่องสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระพุทธคุณ พระเมตตาคุณ พระบริสุทธิคุณ อีกนัยหนึ่ง พระคาถาบทนี้ พระภิกษุสงฆ์ นับตั้งแต่อดีตกาลนานมาแล้ว เช่น สมเด็จพระพนรัตน วัดป่าแก้ว ในสมัยกรุงศรีอยุทธยา ได้ทรงสวดถวายพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการออกศึกทุกครั้งไป

          ในปัจจุบันนี้ เป็นพระคาถาบทหนึ่ง ซึ่งผูกอยู่ในบทสวดในพิธีมงคลต่าง ๆ ที่พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้ง บรรดาฆราวาส ต่างนิยมสวดทุกเช้า ค่ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง (แต่เป้าหมายหลักคือการสรรเสริญพระพุทธเจ้า) ในตอนท้ายของแต่ละบทจะมีคำอำนวยพรว่า ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน.

          จึงกล่าวได้ว่า พระคาถาพุทธชัยมงคลคาถาบทนี้ เป็นพระคาถาที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนิยมสวดกัน ทุกเช้า-ค่ำ เพื่อถวายพระพุทธเจ้าและความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

          ไหงขอแสดงตัวว่า ไหงเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดคนหนึ่ง พอจะมีความรู้เรื่องการปฏิบัติ บ้าง ที่ผ่านมา ไหงได้ยึดมั่น ใน เบญจศีล และ เบญจธรรม มาได้ 4 ปีกว่าแล้วครับ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่เที่ยว ฯลฯ ดำรงตนยึดมั่นในหลักศาสนา นี้คือความได้เปรียบของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในประเทศไทย ที่ได้สัมผัสพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ ต่างจากญาติมิตรของเราในแผ่นดินใหญ่

          ใครมีเรื่องอยากสนทนาธรรม กับ ไหง ยินดีอย่างยิ่งครับ

รูปภาพของ วี่ฟัด

เรียนคุณยับสินฝ่า

เดี๋ยวบทสรรเสริญพระธรรมคุณ กับพระสังฆคุณ จะตามมาครับใจร่มๆ

มาคุยกันเรื่องธรรมดีกว่าครับคุณยับสินฝ่า  อารมณ์ไม่เสีย

อารมณ์เสีย อารมณ์เสีย อารมณ์เสีย 

รูปภาพของ YupSinFa

เห็นด้วยครับ วี่ฟัดโก

          วี่ฟัดโก และ ซิ่วเซง เจ่เจ๋ ครับ เรามาเปลี่ยนบรรยาการในการ แลกเปลี่ยนหลักธรรมกันก็ดีเหมือนกันนะครับ แต่อย่าทิ้งเรื่องของความเป็นจีนด้วยนะ เดี๋ยวจะกลายเป็นเว็บธรรมะไปเสียสิ เนาะ

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

ขอบคุณเจ้า...

ไหงขอบคุณทุกท่านที่เมตตาคลิกฟังและร่วมกัน แลกเปลี่ยนธรรมะแทน บรรยากาศที่ร้อนแรงเจิดจ้าทุกด้าน พระคาถา "พุทธชัยมงคลคาถา" โดยพิสดาร การสวดเพื่อยกย่องสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงเป็นพระอาจารย์ของเรา ไม่ว่าจีนหรือไทย ล้วนเป็นศิษย์ของท่าน เป็นสากล

ไหงออกรบจริงๆๆเจ้า จึงมีบทสวดไว้กำกับดูแลตัวเองไว้บ้าง ให้เข้มแข็งมีพลังเพื่อหน้าที่การงาน จึงนำมาแจกทุกท่าน ไหงจะนั่งสมาธิด้วยเพลงสวดนี้ และไหงจะเห็น ทางแก้ไขด้วยตนเอง ความตั้งใจและหวังดี มาจากการทดแทนคุณ ที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทย ที่นี่จึงมีบทเพลงบทสวดให้ลูกหลานของเรา มีบ้าง มีบ้างจึงจะดี แต่ไม่ขาดเสน่ห์แบบจีนแน่นอน ตามนี้นะเจ้าทุกท่าน จากคนเมืองล้านนาลูกหลานจีน

Meditation Music

 

รูปภาพของ วี่ฟัด

บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

(นำ)  องค์ใดพระสัมพุทธ  (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร            บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน      ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว            สุวคนธกำจร
   องค์ใดประกอบด้วย      พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร         มละโอฆกันดาร
   ชี้ทางบรรเทาทุกข์      และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน         อันพ้นโศกวิโยคภัย
   พร้อมเบญจพิธจัก-      ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล         ก็เจนจบประจักษ์จริง
   กำจัดน้ำใจหยาบ         สันดานบาปทั้งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง         มละบาปบำเพ็ญบุญ
   ข้อขอประณตน้อม      ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ-            ญ ภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

(นำ)  องค์ใดพระสัมพุทธ  (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร            บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน      ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว            สุวคนธกำจร
   องค์ใดประกอบด้วย      พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร         มละโอฆกันดาร
   ชี้ทางบรรเทาทุกข์      และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน         อันพ้นโศกวิโยคภัย
   พร้อมเบญจพิธจัก-      ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล         ก็เจนจบประจักษ์จริง
   กำจัดน้ำใจหยาบ         สันดานบาปทั้งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง         มละบาปบำเพ็ญบุญ
   ข้อขอประณตน้อม      ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ-            ญ ภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

(นำ)  องค์ใดพระสัมพุทธ  (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร            บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน      ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว            สุวคนธกำจร
   องค์ใดประกอบด้วย      พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร         มละโอฆกันดาร
   ชี้ทางบรรเทาทุกข์      และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน         อันพ้นโศกวิโยคภัย
   พร้อมเบญจพิธจัก-      ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล         ก็เจนจบประจักษ์จริง
   กำจัดน้ำใจหยาบ         สันดานบาปทั้งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง         มละบาปบำเพ็ญบุญ
   ข้อขอประณตน้อม      ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ-            ญ ภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

ขอบคุณอาโกวีฟัดเจ้า

 

เป็นตัวแทนร้องเพลงสวดนี้มาตั้งแต่ผูกเปีย   ผมม้า  หางยาวถึงเอว  เรียนจนกระทั่งม.ต้น ม.ปลายและอนุปริญญา  ถึงเรียนมหาวิทยาลัยป.ตรี และโท   ได้เป็นตัวแทนร้องเพลงสวดจนชิน  มีบุญทุกครั้งต่อการได้รับเลือก  จึงทำหน้าที่ด้วยใจรักและศรัทธาในธรรม  จึงนำมาเผยแพร่ทึ่นี้  และปันไปยังทุกที่ที่เป็นเพื่อนไหง........ถอดใจ  พร้อมถอดกาย   มุ่งสู่ทิพย์  ที่ศูนย์กลางดำดิ่งด้วยการฝึกให้กระจ่าง  นะเจ้าเพื่อการหลุดพ้น  ควรสวดทำนองสรภัญญะ จนจำได้แม่นแท้แน่นอน.......รับรองว่าหลุดแน่นอนจากวิบาก...

 
รูปภาพของ YupSinFa

จำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้

            บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย และบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ เป็นสิ่งที่พวกเรา และ ไหง ท่องจำได้อย่างขึ้นใจ จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ลืม และบางครั้ง ก็ถือโอกาส สวดบ้าง ตอนขับรถยนต์ ไปไกล ๆ นึกอะไรไม่ออก ก็สวดบททำนองสรภัญญะนี้

            ท่านจะสังเกตุได้ว่า บท่สวดสรรเสริญพระพทธคุณในบทสุดท้าย จะเกี่ยวกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงชนะมาร ต่าง ๆ ตรงตามบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ  ตามบทสวดในภาษาบาลีเป๊ะ เลย

            ขอให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายว่า บทสวดทำนองสรภัญญะนี้ พระราชนิพนธ์โดยองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวช รวมถึง บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งก็เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเช่นเดียวกัน

            บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น ในยุคปัจจุบัน เริ่มต้นเผยแพร่โดย สวนโมกขพลาราม โดยท่านเจ้าประคุณพระธรรมโกศาจารย์ ท่านพุทธทาสภิกขุ โดยเริ่มเป็นทำนองตามแบบฉบับของสวนโมกข์ แล้วเผยแพร่ไปยังสำนักสงฆ์และวัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศ

            องค์ล้นเกล้ารัชการที่ 4 ท่านยังทรงสถาปนาคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายอีกด้วย โดยพระองค์ท่านทรงเริ่มผนวชองค์ท่านเองก่อน แล้วต่อมา พระสงฆ์ธรรมยุติ ที่โด่งดังรองลงมาจากพระองค์ท่านก็คือ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)" ต่อจากนั้นมา คณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย ก็เจริญรุ่งเรื่องมั่นคงในประเทศไทยมาโดยตลอด จะสังเกตได้ว่า บรรดาองค์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ต่าง ๆ ล้วนเป็นสงฆ์ในคณะธรรมยุตินิกายเป็นส่วนมาก รวมถึงองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบันด้วย

            ไหงก็เคยได้บวชเรียนมาในคณะสงฆ์สายธรรมยุตินิกายเรียบร้อยแล้วด้วย

รูปภาพของ YupSinFa

หมายเหตุของวี่ฟัดโก

        บทสวดที่หงีใส่มาข้างบน เป็นบทบูชาพระพุทธเจ้าในทำนอง สรภัญญะ ทั้ง 3 บท เหมือนกันเป๊ะเลยนี่นา

        อันที่จริงจะต้องมีบทบูชา พระธรรม และ พระสงฆ์ ในทำนองสรภัญญะ อีก 2 บท รวมทั้ง บทสรรเสริญพระพุทธคุณ อีก 1 บท ที่ไหงว่าไว้ข้างต้น บังเอิญ เลื่อนขึ้นไปเห็น ปรากฏว่า เป็นบทสวดพระพุทธ ทั้ง 3 บทเลย เกือบเข้าใจผิด

        วันนี้ดึกแล้ว พรุ่งนี้ จะนำบท ที่เหลือ ทั้ง 4 นำมาใส่ให้ได้อ่านท่องกัน

รูปภาพของ YupSinFa

บทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ

บทสวดทำนองสรภัญญะ

บทสวดพระพุทธคุณ (ดังที่คุณวี่ฟัดโกใส่ไว้ข้างบนแล้ว)

บทสวดพระธรรมคุณ

(หัวหน้านำ)   ธรรมะคือคุณากร

(รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาคร                     ดุจจะดวงประทีปชัชวาลย์

แห่งองค์พระศาสดาจารย์                          ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล                                   ธรรมใดนับโดยมรรคผล

เป็นแปดพึงยล                                        และเก้ากับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร                               อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส                                    อีกธรรมต้นทางครรไล

นามขนานขานไข                                      ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจจะคลอง                           ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง                                   ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์

นบธรรมจำนง                                           ด้วยจิตและกายวาจา (กราบ)

บทสวดพระสังฆคุณ

(หัวหน้านำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน)รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์                                 เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-

ลุทางที่อัน                                               ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร                              ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง                           เหินห่างทางข้าศึกปอง

บ มิลำพอง                                              ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-                                 ศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล                                 สมญาเอารสทศพล

มีคุณอนนต์                                              เอนกจะนับเหลือตรา

ข้าฯ ขอนบหมู่พระศตรา-                             พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน                                      ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์

พระไตรรัตน์อัน                                         อุดมดิเรกนิรัติศัย

จงช่วยขจัดโพยภัย                                    อันตรายใด ใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ     (กราบ)

           บทชยสิทธิคาถา ทำนองสรภัญญะ (คาถาพระพุทธเจ้าทรงชนะพญามารก่อนตรัสรู้)

        ปางเมื่อพระองค์ ปะระมะพุท-                ธะวิสุทธะศาสดา

ตรัสรู้อนุตตะระสะมา-                                   ธิณ ณ โพธิบัลลังก์

ขุนมารสหัสสะพหุพา-                                  หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คิรีเมขะละประทัง                                      คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ

แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์                            กละคิดจะรอนราญ

รุมพลพหลพยุหปาน                                    พระสมุททะนองมา

หวังเพื่อผจญวะระมุนิน                                 ทะสุชินะราชา

พระปราบพหลพยุหะมา-                               ระมะเลืองมะลายสูญ

ด้วยเดชะองค์ พระทศพล                              สุวิมละไพบูลย์

ทานาทิธรรมะวิธิกูล                                      ชนะน้อมมะโนตาม

ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา                                  และนมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพละสยาม                                     ชยะสิทธิทุกวาร

ถึงแม้จะมีอริวิเศษ                                        พละเดชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ                              อริแม้น มุนินทรฯ

           ความหมาย

         เมื่อคราวที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังจะถึงคราวตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาน

ที่ใต้บัลลังก์ต้นศรีมหาโพธิ์ ขุนมารชื่อว่าท้าวสหัสสะพาหุ มีวิชาเข้มขลัง ขี่ช้างชื่อคีรีเมขะละที่กำลังคึกคะนองมัน  เสกสัตราวุธต่าง ๆ เพื่อจะรบกวนรวมพลดั่งพายุพัดกระหน่ำและพระมหาสมุทรที่ซัดโถมเข้ามา หวังเพื่อจะผจญองค์พระมุนีทราชาแห่งพุทธะ พระองค์ทรงปราบพระยาพหลสหัสะพาหุเสียจนเมลืองมลายสูญสิ้น ด้วยเดชะองค์พระพุทธบารมี ด้วยเดชแห่งพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ จึงทรงชนะ ด้วยเดชะบารมีแห่งองค์รัตนะ ขอจงคตุ้มครองชาวสยาม มีสวัสดีมีชัยทุกกาลเวลา ถึงแม้ว่าจะมีอริราชศัตรู มีพลังดุจดังพญามาร ขอไทยผจญพิชิตศัตรูคู่อริ จนแม้นม้วยมรณาฯ

            (คำแปลนี้ไหงถอดความแปลเอาเอง ผิด-ถูก ยังไง ขออภัยด้วย)

         หมายเหตุ    เป็นบทสวดสรภัญญะที่พวกเราเคยสวดทุกวันศุกร์มาตั้งหลายสิบปี มีใครทราบที่มาบ้าง ว่าใครเป็นคนแต่ง ไหงสัณนิษฐานว่า ล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ทรงพระราชนิพนธ์จะจริงหรือไม่ หรือว่า เป็น ท่านหลวงวิจิตวาทการ    ท่านใดทราบที่มา กรุณาหามาแสดงความกระจ่างให้พวกเราด้วย ตอเซี้ย ยับสินฝ่า.

   หมายเหตุอีกครั้ง   ธรรมมะบทนี้ เป็นนามธรรม มิได้หมายความว่ามีพญามารขี่ช้างที่มีฤทธิ์เดชจริง ๆ ดั่งในนิยายมาผจญองค์เจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่อย่างใดไม่ เหตุผลที่แท้จริงของธรรมมะบทนี้เป็นนามธรรมหมายความถึงว่า พระองค์ทรงต่อสู้กับพญามารในดวงหทัยของพระองค์เอง เมื่อทรงชนะองค์เองแล้ว จึงดวงตาเห็นธรรม ตรัสรู้ อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุห์ทัย(เหตุแห่งทุกข์) นิโรธ(จำไม่ได้) และ มรรค(ทางแห่งการดับทุกข์ 8 ประการ) แล้วจึงเสวยวิมุติสุข คือ ทรงปลื้มปีติอย่างมีความสุขประทับอยู่กับที่ 3 วัน 3 คื่น จึงทรงคิดว่า จะไปทรงเทศนาให้กับใครก่อนดี เมื่อนึกถึง อาฬารกดาบส และ อุทกดาบส อาจารย์สองคนแรก ก็เสียชีวิตไปเสียแล้ว จึงทรงนึกถึง ชฎิล 5 พี่น้อง คือ โกญฑัญญะวัปปะ มหานามะ (อีกท่านหนึ่งจำไม่ได้) และ ท่าน อัสชิ โดยแสดงปฐมเทศนา พระธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร (รายละเอียดจำไม่ได้แล้ว-ขออภัย) ยับสินฝ่า.

รูปภาพของ วี่ฟัด

โอโฮครบบทสรรเสริญแล้วของคุณครับ

      อันที่จริงเรื่องการสวดมนต์ นี่ไหงไม่ค่อยถนัดหรอก เพราะไหงเป็นคนไม่เคยบวชเรียนเลยในฃีวิตนี้ เหมือนคนยังดิบๆอยู่เลย

       แต่ชอบอ่านหนังสือธรรมะของท่านพุทธทาส ภิกขุ ตั้งแต่ไหงเรียนชั้นมัธยมแล้ว หนังสือของท่านพุทธทาสเล่มแรกคือ พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ท่านพุทธทาสจะนำประวัติของพระพุทธเจ้ามาเขียนจากพระไตรปิฎก แต่ท่านเขียนในเชิงเป็นเหตุเป็นผล ไม่ค่อยมีแบบอิทธิปาฏิหารย์ ไหงจึงติดตามงานเขียนของท่านพุทธทาสมาตลอด ตั้งแต่นั้น

       และที่ติดตามอีกท่านหนึ่งคือ ท่านประยุติ ประยุตโต หรือพระพรหมคุณ่าพร  ไหงติดตามงานของท่านมาตั้งแต่ชั้นมัธยมเช่นกัน ไหงสะสมงานของท่านมาตั้งแต่ หนังสือพุทธรรม ของท่านยังเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ จนปัจจุบัน หนังสือพุทธรรม แบบขยายความ เล่มเบอเริ่มเลย

        ไหงจึงเป็นคนอ่านเชิงเนื้อหาธรรมะ มากกว่าจะสวดมนต์ทำนองนี้

         ไหงจึงเป็นคนสนใจธรรมะนานาน ติดตามนักเขียนเชิงปรัชญาพุทธหลายท่าน เช่น อาจารย์ ส. ศิวลักษณ์ ฯลฯ

          ไหงคิดว่าไหงคงมีเนื้อนาบุญ มาจึงสนใจเนื้อหาเชิงธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆ โดยไม่เคยบวชเลย

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

菩薩清涼月【觀世音 騎龍】flash動畫

准提咒. คลิก http://www.tudou.com/programs/view/20qr_tJ4CBA/

 菩薩清涼月【觀世音 騎龍】flash動畫

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

千手觀音

千手觀音

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

千手观音献艺巴黎-My Dream

千手观音献艺巴黎-My Dream

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

Thousand-Hand Guan Yin

Thousand-Hand Guan Yin

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

《南無消災延壽藥師佛.十二大願》

《南無消災延壽藥師佛.十二大願》

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

菩提吟醒世歌

菩提吟醒世歌

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

Heart Sutra (Mandarin)

Heart Sutra (Mandarin)
http://www.immmusic.com/product/eng/1...

 

Pinyin

jie di jie di bo luo jie di bo luo seng jie di pu ti sa po he (3x)
guan zi zai pu sa xing shen bo re po luo mi duo shi
zhao jian wu yun jie kong du yi qie ku e
she li zi se bu yi kong kong bu yi se
se ji shi kong kong ji shi se
shou xiang xing shi yi fu ru shi
she li zi shi zhu fa kong xiang
bu sheng bu mie bu gou bu jing bu zeng bu jian

shi gu kong zhong wu se wu shou xiang xing shi
wu yan er bi she shen yi wu se sheng xiang wei chu fa
wu yian jie nai zhi wu yi shi jie
wu wu ming yi wu wu ming jin
nai zhi wu lao si yi wu lao si jin
wu ku ji mie dao wu zhi yi wu de yi wu suo de gu

pu ti sa duo yi bo re po luo mi duo gu
xin wu gua ai wu gua ai gu wu you kong bu
yuan li dian dao meng xiang jiu jing nie pan
san shi zhu fo yi bo re po luo mi duo gu
de a nou duo luo san miao san pu ti
gu zhi bo re po luo mi duo shi da shen zhou
shi da ming zhou shi wu shang zhou shi wu deng deng zhou
neng chu yi qie ku zhen shi bu xu
gu shuo bo re po luo mi duo zhou ji shuo zhou yue
jie di jie di bo luo jie di bo luo seng jie di pu ti sa po he (3x)

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal