หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ประวัติโรงเรียน พณิชยการเอเซีย

รูปภาพของ พณิชยการเอเซีย

โรงเรียนพณิชยการเอเซีย

288 ถ.ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0-2737-6629-30, 0-376-9210-14  โทรสาร 0-2737-6631

http://www.asiabusinesscollege.ac.th


 

พาณิชยการเอเซีย พาณิชย์การเอเชีย พาณิชย์เอเซีย
พาณิชย์เอเชีย พณิชยการเอเซีย พณิชยการเอเชีย
เอเซียพาณิชยการ เอเชียพาณิชยการ เอเซียพณิชยการ
โรงเรียนพาณิชยการเอเซีย โรงเรียนพาณิชยการเอเชีย

การก่อตั้งโรงเรียนพณิชยการเอเซีย เริ่มจากความคิดริเริ่มของคณะกรรมการสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของเยาวชนของชาติ คณะกรรมการสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยจึงมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ เพื่อมีการพัฒนาสังคมในอนาคต

ในปี ค.ศ.1995 (พ.ศ.2538) คณะกรรมการบริหารสมาคมโดยมี นายมงคล มหกิจไพศาล เป็นนายก ได้นำวัตถุประสงค์ดังกล่าวจัดทำเป็นโครงการ และกำหนดแผนงานอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากมูลนิธิมหกิจไพศาล ได้มีหนังสือแสดงความจำนงบริจาคที่ดิน ในเขตถนนร่มเกล้า 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ไร่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 เพื่อมอบให้สมาคมฯ ทำการก่อสร้างเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 3 กรกฎาคม 2539 และ ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 28 ตุลาคม 2541 ใช้เวลาก่อสร้าง 848 วัน ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น รวมเนื้อที่ก่อสร้างทั้งหมด 12,923 ตารางเมตร ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนพณิชยการเอเซีย"

โรงเรียนพณิชยการเอเซียได้รับเกียรติจาก พณ.ท่านนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย มาเป็นประธาน ในการเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2541 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตามใบอนุญาตเลขที่ กว.175/2541 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2541 เปิดทำการสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจระดับ ปวช. ปวส. หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ

  1. สาขาการบัญชี
  2. สาขาการตลาด
  3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับนักเรียน ชาย-หญิง หยุดเรียนวันอาทิตย์ กำหนดความจุ ไม่เกิน 1,260 คน โดยมีนายประยูร รินธนาเลิศ นายกสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย (ชุดที่ 56 - 57) เป็นผู้ลงนามแทนในตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและแต่งตั้งให้

  1. นายสิทธิโชค ศรีเจริญ เป็นผู้จัดการ
  2. นายดนัย ลิสวัสดิ์รัตนากุล เป็นอาจาย์ใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 แต่โรงเรียนยังไม่พร้อมจึงหยุดดำเนินการไว้ชั่วคราว ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนมีโครงการที่จะเปิดทำการสอน ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่คนเดิมขอลาออก โรงเรียนจึงแต่งตั้งให้

  1. นายประชุม จันทนา เป็นผู้จัดการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543
  2. นายสุวิทย์ จิตตศิลป์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543

สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย มีอุดมการอันมั่นคงที่จะจัดตั้งสถานการศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสร้างคน เพื่อออกไปประกอบอาชีพในทางธุรกิจ จึงให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน


 


อยากรู้ปัจจุบัน

เรื่องของโรงเรียนพณิชยการเอเซีย

ใครมีรายละเอียดปัจจุบัน  เล่าให้ฟังบ้าง

รูปภาพของ ฉินเทียน

亞洲商學院 + 亞洲商業學院

http://www.hakkathailand.com/index.php?langtype=tw&pageid=tw_20

http://www.asia-bc.ac.th/history.html

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย +  亞洲商業學院  + Asia Vocational College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย  เลขที่ 288 หมู่ที่ 1 ซอย พัฒนาชนบท 4  ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  10540

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal