หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

แบบเรียนภาษาจีน. จุฬา

 http://www.all-chinese.com/csc-keben

ถ้าสนใจเข้าดูในแวบแพจครับ 

แบบเรียนภาษาจีน "ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ"


แนะนำศูนย์จีนศึกษา

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมของจีนและผลของความสัมพันธ์ของจีนในด้านต่าง ๆ มีบทบาทด้านการเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการและประชาคมอื่น ๆ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดการประชุมทางวิชาการ การจัดสัมมนา การใช้สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีหน้าที่สร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับจีนศึกษากับ หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และในแวดวงวิชาการเอง ทั้งนี้มีเครือข่ายการเชื่อมโยงทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่อยู่: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-7416-7

ความเป็นมาและเหตุผล

แบบเรียนภาษาจีนชุดนี้ ได้รับความสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ศูนย์จีนศึกษา ได้ทำการวิจัยเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย แล้วมีความประสงค์ที่จะผลิตแบบเรียนภาษาจีนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมไทย ตามโครงการปฏิรูปหลักสูตรแบบเรียน-สื่อการสอนภาษาจีน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน และผู้สอน ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง 
หนังสือชุดนี้ ได้ขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงพระอักษรพู่กันจีน เพื่อเชิญพิมพ์บนหน้าปกของแบบเรียน/ตำราภาษาจีน 
ทางศูนย์จีนศึกษายินดีให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป สามารถใช้แบบเรียนนี้ได้ โปรดติดต่อทางศูนย์ฯ
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal