หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

「1394打戲路」 第05集-捱是客家人 "1394 ภาพยนตร์ตีถนนคนฮากกา "คนฮากกาขยันสู้งาน"

รูปภาพของ สิทธิพร1

ฮากกา "คนฮากกาขยันสู้งาน"

นักวิชาการญี่ปุ่นถูกเอาไปเปรียบกับ "สมบัติของมนุษย์" ใน Puli รวมตัวกันจำนวนมากของกลุ่มชาติพันธุ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่และร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ คน Puli แคะ toiled ทำงานหนักแน่นอนรับ 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal