หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์มา "เหตุเกิดในราชวงศ์ถัง"

รูปภาพของ webmaster

Center for Chinese Studies asia.thammasat uni.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังประชุมวิชาการ เรื่อง "เหตุเกิดในราชวงศ์ถัง"

ด้วย ศูนย์จีนศึกษาและ ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "เหตุเกิดในราชวงศ์ถัง" ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น.           ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักวิชาการรุ่นใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการและยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรมจีนศึกษาให้กว้างขวางและลึกซึ้ง ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติต่างๆ ระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมฟังประชุมวิชาการและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้รับทราบ ผู้สนใจสอบถามและแจ้งตอบรับได้ที่ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา       โทรศัพท์        0-2564-5000 ต่อ 329 โทรสาร 0-2564-4888  หรือ E-mail: ChineseStudies.asia.tu@gmail.com ภายในวันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2557   จักขอบคุณยิ่ง

Download :  เอกสาร  ใบตอบรับ


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal