หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกาอุดรธานี 汙隆客家會館

งานเลี้ยง ฮากกาอุดรอาคารสำนักงาน สมาคมฮากกา อุดรธานี

สมาคม ฮากกาอุดรธานี  โดยท่านนายก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ได้ประชุมหารือ เเละมีมติให้มีการก่อสร้างคณะกรรมการ ฮากกา จ.อุดร

      คณะกรรมการ สมาคม ฮากกา สมัยที่19 จังหวัด อุดรธานี

ที่ปรึกษากิตติมศ้กดิ์


รูปภาพของ ฮากกาอุดร

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดอุดรธานี

ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดอุดรธานี

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal