หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ภูมิปัญญา-วิทยาการ

เทคโนโลยี

ข่าวสาร นวัตกรรม และเทคโนโลยีรูปภาพของ สิทธิพร1

2015人類未來可能的生活方式 ชีวิตมนุษย์ที่เป็นไปได้ในอนาคต 2015

ชีวิตมนุษย์เป็นไปได้ในอนาคต...ถ้า AD 22 ธันวาคม 2012 วันสิ้นโลกไม่ได้ในเวลานี้แล้วเทคโนโลยีอารยธรรมของมนุษย์ภาพยนตร์.


รูปภาพของ วี่ฟัด

การผ้าทอของกลุ่มคนฮากกาฮิลแหน่นกับกลุ่มคนไทยวนในจังหวัดราชบุรี

ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

การบริหารจิตยุทธหว้ายตันกง ลดหยุดเบาหวาน

การบริหารจิตยุทธหว้ายตันกง ลดหยุดเบาหวาน


สุขภาพ

เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพรูปภาพของ แกว้น

สัมมนาวิชาการ “ญี่ปุ่นปะทะจีน จากน่านน้ำสู่น่านฟ้า ผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของไทย”

เรียน ผู้มีเกียรติทุกท่าน


รูปภาพของ แกว้น

เรียนเชิญร่วมสัมมนา "เกาหลีและประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย"

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนานาชาติไทย-เกาหลี  "เกาหลีและประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย"
  
International Seminar on

รูปภาพของ ฉินเทียน

สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน

  ความสัมพันธ์อันดี  มีให้เห็นและรับรู้  สู่สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน 


รูปภาพของ ฉินเทียน

น้ำมันดิบ + 原油 + Crude Oil

น้ำมันดิบ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในโลกปัจจุบันนี้ มีการสำรวจแล้วขุดเจาะค้นหามานานทั้งบนบกและในทะเล รูปภาพของ ฉินเทียน

ปลาทอง 金魚 GOLD FISHSyndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal