หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

Hakka 山歌对唱: 爱的纠纷


รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

Hakka 山歌对唱: 爱的纠纷

 

邱清云 and 谢玲玲

http://www.cnhakka.com
http://www.wahdee.cn
http://www.chongsaulin.com
http://www.hakkaonline

ซินหัวเน็ต - บ้านดินถู่โหลว ตั้งอยู่ที่อำเภอหย่งติ้ง มณฑลฝูเจี้ยน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน จากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ครั้งที่ 32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ซึ่งคณะกรรมการลงความเห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์

แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เค้อเจียที่สืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น บ้านดินถู่โหลวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น 46 หลัง ลักษณะโครงสร้างของถู่โหลวภายในเป็นไม้ไผ่สาน พอกทับด้วยดินเหนียว ซึ่งหมู่บ้านดินดังกล่าวกระจายอยู่ในเขตภูเขาด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยน

บ้านดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษาและสืบทอดจนถึงยุคปัจจุบันรวมอายุกว่า 800 ปี ลักษณะทั่วไปของบ้านดินมีรูปทรงเลขาคณิตที่แปลกตาทั้ง ทรงกลมและสี่เหลี่ยม บริเวณตรงกลางเปิดโล่ง มีโครงสร้างอาคารที่สลับซับซ้อน มีจำนวนห้องราว 100-200 ห้อง

 

ห้องครัวและห้องอาหารอยู่ชั้นแรก ชั้นต่อมาได้แก่ห้องเก็บพืชผลทางการเกษตร ชั้นที่สามและสี่คือห้องนอน สำหรับบ้านในชั้นที่สองส่วนใหญ่จะเป็นห้องรับแขกซึ่งมีทั้งหมด 35 ห้อง นอกจากนั้นยังมีห้องสำหรับจัดพิธีคัญๆของบ้านเช่น งานแต่งงาน งานมงคลรื่นเริงต่างๆ

ตามรอยมรดกโลก ชมความงาม"บ้านดินถู่โหล"
บ้านดินถู่โหล คือแหล่งมรดกโลกตั้งอยู่ที่เขตอำเภอหย่งติ้ง มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) ประเทศจีน เป็นอาคารรูปทรงวงแหวนหลายชั้นที่สร้างจากดินของชาวจีนแคะ ซึ่งที่ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้มีจำนวน 46 หลัง ทั้งหมดสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 20 อาคารแต่ละหลังสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนกว่า 800 คน

      บ้านดินถู่โหลว หรือ ฝูเจี้ยนถู่โหล (Fujian Tulou) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ ๓๖ ของจีน ซึ่งบ้านดินถู่โหลว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น ๔๖ หลัง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้ลงความเห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรม ลักษณะโครงสร้างของบ้านดินถู่โหลว ภายในเป็นไม้ไผ่สานพอกทับด้วยดินเหนียว

      บ้านดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษา และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบันอายุมากกว่า ๘๐๐ ปี ลักษณะทั่วไปบ้านดินถู่โหลว นั้น มีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลมและสี่เหลี่ยม


      บริเวณตรงกลางเปิดโล่ง มีโครงสร้างอาคารที่สลับซับซ้อน มีจำนวนห้องราว ๑๐๐ - ๒๐๐ ห้อง ห้องครัวและห้องอาหารอยู่ชั้นล่าง และใช้เป็นห้องเก็บพืชผลทางการเกษตร ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ ใช้เป็นห้องนอน สำหรับบ้านในชั้นที่ ๒ ส่วนใหญ่จะเป็นห้องรับแขกซึ่งมีทั้งหมด ๓๕ ห้อง


      นอกจากนั้นยังมีห้องสำหรับจัดพิธีสำคัญของบ้าน เช่น งานแต่งงาน งานมงคลรื่นเริงต่างๆ ซึ่งที่กว่ามานี้ล้วนเป็นมรดกโลก ที่ทรงคุณค่ายิ่ง โดยหมู่บ้านดินดังกล่าวนี้กระจายอยู่ในเขตภูเขาด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยน

      ฝูเจี้ยนถู่โหล ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

      1. เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

      2. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

      3. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตาม กาลเวลา


ข้อมูล
http://th.wikipedia.org/

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal