หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

แผนการเดินทาง ทัวร์สำรวจมาตุภูมิ

รูปภาพของ อาฉี

ตามที่ได้คุยกันไว้ว่าจะมีการจัดไปเที่ยวจีนกันสักครั้ง ตอนนี้จัดลงตัวแล้วคือ ได้เช็คเที่ยวบิน การสำรองที่พัก และการประสานงานอื่นๆ ลงตัวแล้ว ได้โปรแกรมดังต่อไปนี้

(ท่านใดต้องการ Save หน้านี้ไปพิมพ์ไว้ดู [คลิกที่นี่ PDF])

 

เป้าหมายหลักของทริปนี้คือ พาคณะไปสำรวจมาตุภูมิ ในแผ่นดินเกิดของบรรพชนชาวฮากกาในถิ่นต่างๆ ได้เข้าชมแหล่งที่รวมวัฒนธรรมของชาวฮากกา ตั้งแต่ชมถู่โหล (บ้านดิน/หอดิน) ในเขตฮกเกี้ยนที่ได้รับเป็นมรดกโลก ไล่ลงมาผ่านไท้ปู สู่เมืองเหมยโจ ซึ่งเมืองหลักของชาวฮากกา(กวงตุ้ง) ที่ใช้สำเนียงชิมขัก แล้วลงมาเมืองเฟิงซุ่นเป็นแหล่งใหญ่ของปันซันขัก ที่บางท่านรู้จักในนามเมืองทองคัง แหล่งบ่อน้ำร้อน ลงมาเกียดหยองที่เป็นแหล่งชาวฮากกาในเขตแต้จิ๋ว และเมืองซัวเถา ที่บรรพชนไทยเชื้อสายจีน ใช้เป็นทางสู่สยามประเทศเป็นส่วนใหญ่
นอกจากจะได้พาท่านย้อนรอยแหล่งอารยธรรมดั่งเดิมแล้ว ในตอนท้ายก็จะพาท่านไปชมบ้านเมืองของจีนในยุคปัจจุบัน ที่เมืองกวางเจา เพื่อจะได้รู้เห็นเปรียบเที่ยบ เรื่องเล่าของอาปา อาแม อากุง ให้เราได้ Update กัน เนื่องจากกวางเจาเป็นเมืองหลวงของเขตนี้ ที่มีความเจริญมาช้านาน มีแหล่งให้เลือกชม เลือกช๊อปหาของฝาก ก่อนกลับบ้านได้อีกด้วย(อาจปรับเลือกเส้นทางวิ้งแตกต่างจากในแผนที่นี้)

 


ซัวเถา-เฟิงซุ่น-หย่งติ้ง(ถู่โหลว)-เหมยโจว-กวางเจา
17-22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ( 6 วัน 5 คืน)

17 ตค. 53 กรุงเทพฯ - ซัวเถา

09:00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (ทางเข้าประตู 9-10)
11:30 โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ376 นำท่านเดินทางสู่ซัวเถา อาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง
15:30 เดินทางถึงท่าอากาศยานซัวเถา ผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาในประเทศจีนเร็วกว่าปรเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองซัวเถา
19:00 บริการอาหารค่ำ เป็นอาหารซีฟูดสดๆ ในภัตตาคารที่ขึ้นชื่อของเมืองซัวเถา แล้วพักที่ โรงแรม INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

18 ตค. 53 เกาะมาสือ - เฟิงซุ่น - อาบน้ำแร่ (เมืองทองคัง)
07:00 บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม แล้วเดินทางสู่เกาะมาสือ เพื่อนมัสการองค์ม่าจู้ หรือไฮตังม่า หรือที่ชาวไทยรู้จักในนามเจ้าแม่ทับทิม (ถ้าโอกาสอำนวย อาจสลับโปรแกรมไปชมฮวงซุ้ยของพระเจ้าตากสินของเรา ในเมืองซินหัว ที่สมเด็จพระเทพฯ ท่านทรงเปิดเมื่อปี 2546) จากนั้น นำท่านสู่ เมืองเกียดหยอง (เจียหยาง) นำท่านชม จิ๋นเชียง ซึ่งเป็นประตูเจดีย์ที่มีอายุราว 621 ปี

12:00 บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองเฟิงซุ่น (ฟุงสุ่น/ฮงสุน) ซึ่งเป็นเมืองหลักของผู้ใช้สำเนียงปันซันขัก เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน เพราะถือว่าช่วยรักษาสุภาพ และมีประโยชน์ต่อร่างกายและผิวพรรณมาก จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ให้ท่านได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพภายในโรงแรม (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) และท่านใดที่ต้องการนัดพบญาติ สามารถใช้เวลาในช่วงเย็นนี้ได้

18:00 บริการอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร พักที่ โรงแรมเทียนเจียงฮอทสปริง (เฟิงซุ่น)

(ชมภาพอื่นๆ ของเมืองเฟิงซุ่นยามค่ำ และบ่อน้ำแร่ ได้ที่ http://hakkapeople.com/node/287 )

19 ตค. 53 วัดจี้กง - มังกรมิเลเนียม - หย่งติง - หอดินหงคึง

07:00 บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม
หลังอาหาร นำท่านไหว้พระที่วัดจี้กง ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่ฮวงจุ้ยดีมากๆ แห่งหนึ่งซึ่งชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา ได้ชมมังกรมิเลเนียม ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ที่ชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในสิงค์โปร์ เป็นผู้ที่สร้างขึ้น ยิ่งใหญ่ตระการตางดงามยิ่งนัก ซึ่งได้ปรากฏเห็นเป็นสง่าบนหัวเว็บเรามาช้านาน และมังกรตัวนี้ ยังได้ลงในหนังสือกินเนสบุ๊คอีกด้วย

(ชมภาพอื่นๆ ของเมืองเฟิงซุ่นได้ที่ http://hakkapeople.com/node/297 )
12:00 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังอาหารเดินทาง สู่เมืองหย่งติ้ง นำท่านเข้าชมบ้านดิน “ถู่โหลว” (หอดิน) ที่หงเคิน เป็นกลุ่มหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีหอดินน้อยใหญ่เรียงรายอยู่นับพันหลัง ซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ที่สร้างด้วยดิน และได้รับการยกย่องว่า เป็นหมู่บ้านมรดกโลก ที่จะได้ชมหมู่ตึกบ้านดิน รูปทรงเลขาคณิตที่แปลกตา มีทั้งทรงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม โดยบ้านที่มีขนาดใหญ่หลังหนึ่งสามารถจุคนได้กว่า 300 คน มีความสูงประมาณ 3 – 4 ชั้น ก่อสร้างด้วยดินที่มีความหนาของกำแพงถึง 1 เมตร จึงทำให้มีอุณภูมิเย็นในหน้าร้อน และอบอุ่นในหน้าหนาว และเป็นป้อมปราการที่สามารถป้องกันสัตว์ร้าย ข้าศึก และแผ่นดินไหวอีกด้วย จึงนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า น่าภาคภูมิใจในภูมิปัญญายิ่งนัก

(ชมภาพอื่นๆของหมู่บ้านนี้ได้ที่ http://hakkapeople.com/node/303 )

19:00 บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร พักที่ โรงแรมจิ๋นเซิน

20 ตค.53 หอดินซูซี- เหมยโจว-บ้านพักตากอากาศของนายหูเหวินหู่-บ้านนายพลเย่เจี้ยนยิง

07:00 บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม หลังอาหาร นำชมส่วนของถู่โหลวที่ หมู่บ้านชูชี ที่มีพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้โบราณของชาวฮากกา และสภาพหมู่บ้านยังคงสภาพดังเดิมอยู่มาก

(ชมภาพอื่นๆของหมู่บ้านนี้ได้ที่ http://hakkapeople.com/node/340 )

จากนั้น นำท่านชม บ้านพักตากอากาศของนายหูเหวินหู่ มีชีวิตอยู่ในปี1882-1954เป็นนักธุรกิจที่ มีชื่อเสียงและโดดเด่นมากของจีนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งอุตสาหกรรม ยาหม่อง ในชื่อ “ยาหม่องตราเสือ”เป็นบ้านพักตากอากาศที่ที่สร้างขึ้นในปี1946 ครอบคลุมพื้นที่ 2,730 ตารางเมตร เป็น 1ใน3 บ้านพักตากอากาศที่นายหูเหวินหู่ สร้างขึ้น(อีกสองแห่งอยู่ในสิงค์โปร์และฮ่องกง) ซึ่งปัจจุบันทางรัฐบาลจีนได้บูรณะสถานที่และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์

(ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://hakkapeople.com/node/302)

12:00 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเหมยโจว นำท่านชมบ้านเกิดท่านจอมพลเย่เจี้ยนยิง ซึ่งเป็นชาวฮากกา มีบ้านเกิดอยู่ในอำเภอเหมยเสี้ยน ที่ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนชาติจีน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง จึงได้สร้างหอระลึกประวัติศาสตร์ ขึ้นไว้ให้ได้ศึกษากัน

(ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://hakkapeople.com/node/341)

18:00 บริการอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร พักที่โรงแรมเทียนหยวน ซึ่งอยู่ในย่ายคนเดินกลางเมืองเหมยโจ ที่ท่านสามารถเลือกรถชมเมืองตามอัธยาศัย หรือจะไปสวนสาธารณะ เพื่อดูชาวบ้านเขาร้องเพลงซันกอกันแบบสดๆ หรือนัดพบญาติ สามารถใช้เวลาในช่วงเย็นนี้ได้

(ดูภาพเมืองเหมยโจ ได้ที่ http://hakkapeople.com/node/334 )

21 ตค. 53 พิพิธภัณฑ์ชาวจีนฮากกา - กวางเจา

07:00 บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม หลังอาหาร เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาวจีนฮากกา ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมและนำเสนอเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับชาวจีนฮากกาในทุกๆ ด้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

12:00 บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อน เพื่อชมงานแสดงยามค่ำคืน หรือชมทัศนียภาพของสองข้างทางตามอัธยาศัย

17:30 บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมการแสดงละครสัตว์นานาชาติบันลือโลก ซึ่งมีนักแสดงจาก รัสเซีย แอฟริกา จีน ที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในประเทศจีน เต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่หาไม่ได้จากที่ไหนและสนุกสนานที่ไม่รู้จบ พักที่โรงแรม เซ็นจูรี่ (กวางเจา)

22 ตค.53 กวางเจา-สนามบินสุวรรณภูมิ

07:00 บริการอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านชมอนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองกวางเจา ในอดีตชาวเมืองกวางเจาเชื่อกันว่าเทวดาได้บันดาลแพะทั้ง 5 ตัวนี้ลงมาเพื่อให้ความ อุดมสมบูรณ์แก่ชาวเมืองกวางเจา แล้วชมอนุสรณ์สถานท่าน ดร.ซุนจงซาง รัฐบุรุษท่านหนึ่ง ที่ชาวฮากการู้จักกันดี

12:00 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อิ่มหนำสำราญแล้ว ให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดย่านถนนไป่จิงลู่ ซึ่งเป็นแล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองกวางเจา

16.30 เดินทางสู่ท่าอากาศยานกวางเจา

19.40 โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ361 นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
บริการอาหาร พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่ของสายการบิน

21:30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

 • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 หยวน ประมาณ 5 บาท +- 20% เวลาจีน+1ชม. อุณภูมิแถบนี้ใกลเคียงกับไทยภาคเหนือ (ไม่ต่ำกว่ามาก)
 • อาจมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดเรื่องเวลา และจุดแวะชมให้มีความเหมาะสมกับคณะผู้เดินทางมากยิ่งขึ้น

สรุปค่าใช้จ่าย

ซัวเถา-เฟิงซุ่น-ถู่โหลว-เหมยโจว-กวางเจา 17-22 ตุลาคม พ.ศ.2553 ( 6 วัน 5 คืน) ที่พักโรงแรม 4 ดาวขึ้นไป อาหารพิเศษเฉพาะถิ่น

 • ค่าเดินทาง + ที่พัก + อาหาร + คนนำทางท้องถิ่น + ค่าธรรมเนียม ค่าบัตรเข้าชมการแสดง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • อัตราค่าบริการผู้ใหญ่พักห้องคู่ท่านละ

    

   25,850.- บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม 5,850.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
  • ค่าบริการทำ Visa ท่านละ 1,200.- บาท
  • ค่าภาษีสนามบิน + ค่าภาษีน้ำมัน 4,350.- บาท
  • ค่าทิปไกด์ตลอดเส้นทาง (วันละ 10 หยวน 6 วัน) 300.- บาท
   • ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นที่ท่านต้องเตรียมไว้ใช้จ่ายตามรายการที่เสนอในทริปนี้
    (เรียกเก็บรวมครั้งเดียว ไม่มีการเก็บเพิ่มเติมใดๆ อีกตลอดรายการนี้ ยกเว้นซื้อของส่วนตัว)
    รวมทั้งสิ้น 25,850 + 5,850 = 31,700.- บาท
 • กรณีพิเศษ อื่นๆ
  • กรณีพักเดี่ยวเพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 3,500.-บาท
  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พัก 3 รวมผู้ปกครอง (ไม่เพิ่มห้อง) คิดราคา 25,000.- บาท
  • กรณีที่ผู้ร่วมเดินทางอยู่ในจีน (พบกันที่สนามบินซัวเถา และสิ้นสุดที่ทางที่กวางเจา) ได้ลดค่าเครื่องและหนังสือเดินทาง 14,600.- บาท

หมายเหตุ

 • รายการนี้ได้รวมค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท)
  (ไม่รวมอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน และปัญหาทางการเมือง และการปฏิเสธการเข้าเมืองจากกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น)
 • โรงแรมที่พัก ทุกแห่ง เป็นระดับ 4 ดาวขึ้นไป และอยู่ในแหล่งที่ยามเย็น-ค่ำ ท่านสามารถเดินออกมาสัมผัสกับบ้านเมือง หรือสิ่งที่เด่นๆ ของเมืองนั้นได้ง่ายๆ ซึ่งทัวร์นี้ต้องการให้ท่าน ได้สัมผัสกับอาหารที่ขึ้นชื่อประจำถิ่น ที่พักสะอาดนอนหลับสบาย ไม่เหนื่อยโทรมจนเกินไป และมีความสุขตลอดการเดินทาง
 • คุณภาพอาหารที่จัดให้้ตามราคานี้จะเป็นระดับพิศษกว่าปรกติทัวร์ทั่วไป คือ ไปถึงเมืองไหน ควรได้ลิ้มรสอาหารชั้นเลิศ จากกุ๊กฝีมือต้นตำหรับของเมืองนั้น เช่น เมืองซัวเถาเป็นอาหารซีฟูตสดๆ อยู่เมืองกวางเจา ก็เป็นภัตตาคารอาหารกวงตุ้งชั้นดี และเมื่ออยู่ในถิิ่นฮากกา ก็จะเป็นอาหารฮากกาต้นตำหรับที่มีคุณภาพคัดสรรแล้ว เพื่อจะได้สัมผัสถึงสิ่งที่ขึ้นชื่อของแต่ละเมืองจริงๆ ครบทุกด้าน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเราไปเป็นกรุ๊ปใหญ่ ที่ีมีผู้เชียวชาญนำไปให้ถึงที่เรียกว่าไปเองไม่กี่คน สั่งอาหารชุดใหญ่กินไม่คุ้มแน่
 • กรณีที่คณะที่ร่วมเดินทาง มีมติขอเปลี่ยนแปลงจุดแวะชม สามารถกระทำได้ในระหว่างเดินทางได้ ยกเว้นเที่ยวบิน วันที่เข้าพักโรงแรม เส้นทางที่ทางการจีนมีระเบียบบังคับ และหน่วยงานสถานที่ ที่ผู้จัดติดต่อขอนัดหมายไว้แล้ว จำเป็นต้องคงเวลารายการไว้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
 • ขอสงวนสิทธิในการจัดคู่นอนสำหรับ ท่านที่มาเดียว หรือท่านที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการพักเดี่ยว หรือพักร่วมกับท่านใดไว้เป็นการล่วงหน้าก่อน และถ้าหากมีเหตุสุดวิสัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม
 • สำหรับท่านที่จำกัดอาหารบางประเภท หรือมีภาวะภูมิแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมอาหารคุณภาพระดับเดียวกัน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ เสื้อคลุมกันลม ชุดแต่งกายและรองเท้าสวมสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงนั้น คาดว่าประมาณ 22-26 องศา


สำหรับท่านที่สนใจ โปรดรีบจองด่วน รับจำนวนเท่าที่จะจัดหาบริการให้ได้
เนื่องจากวันเวลาดังกล่าว ตรงกับงานแฟร์แสดงสินค้าของเมืองกวางเจา และใกล้วันชาติจีนที่คนจีนนิยมเดินทางมาก ซึ่งการจองเพิ่มเติมภายหลัง ไม่แน่ใจว่าจะหาตั๋วเพิ่มได้หรือไม่ และควรส่งพาสปอร์ต มาแต่เนินๆ เนื่องจากตุลาคม สถานทูตจีนหยุดทำการ ถ้าขอ Visa ไม่ทัน หรือหาตั๋วเครื่องบินไม่ได้จะเกิดปัญหามาก

สิ่งที่สำคัญสำหรับการจองที่

 • หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว สี จำนวน 2 รูป (ห้ามเป็นสติกเกอร์และรูปถ่ายเอง)
 • เงินมัดจำ 5,000 บาทขึ้นไป เพื่อนำไปใช้จ่ายค่า visa และการจองต่างๆ ให้ท่าน หรือจ่ายเต็มจำนวนครั้งเดียว เพื่อความสะดวกและคล่องตัว ก็ยินดีอย่างยิ่ง

สถานที่ในการจัดส่ง รูปถ่าย + พาสปอร์ต สามารถส่ง EMS มาที่

นายคณากร ศรีมิ่งมงคลกุล
7/5 อาคารศรีมงคล
ถ. ปากช่อง-ลำสมพุง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130

การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM

กองทุนชุมชนฮากกา (hakkapeople fund.) เลขที่บัญชี 188-2-78919-1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากช่อง

สำหรับท่านที่โอนเข้ามาแล้ว สามารถแจ้งได้หลายวิธี เช่น

 • Email แจ้งชื่อ เพศ อายุ เบอร์ติดต่อกลับ และวันเวลา ยอดเงินที่โอน หรือ ใบสลิบมาที่ hakka@hakkapeople.com
 • การส่ง Fax ให้ส่ง ชื่อ เพศ อายุ เบอร์ติดต่อกลับ ใบสลิบมา ที่ 044 316 321
 • ส่วนการโทรศัพท์เข้ามานั้น ท่านจะไม่มีหลักฐานการส่ง แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหา ดูยอดที่แจ้งตรงกันในวันนั้นก็ได้ ถ้าเกรงว่าตัวเลขจะสับสนกับท่านอื่น ให้โอนมามีเศษเงิน ซึ่งเงินส่วนที่เกินมาถือเป็นการบริจาคสนับสนุนกองทุน ไว้เป็นค่าใช้จ่ายของเว็บ และทำโครงการเพื่อสืบสานอารยธรรมของชาวฮากกาได้ต่อไป เนื่องจากการจัดทัวร์ในครั้งนี้ เป็นราคาทุนที่ได้มา จัดเพื่อเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ไม่ได้บวกผลต่างกำไรไว้

สาเหตุที่จัดทัวร์ราคานี้เพราะคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวให้สนุกประทับใจ ราคาเกาะกลุ่มกับทัวร์ชั้นนำทั่วไป และไม่ใช้ทัวร์โอเวอร์แบบไฮโซ หรือโลโซจนเกินเหตุ ถ้า Save กว่านี้ เช่นเลือกเวลาเวลาทางที่ได้ตั๋วถูก เราก็เหนื่อยเพลีย ลดเมนูอาหารดีมีราคาประจำถิ่นที่ตั้งใจไปถึงถิ่นแล้วก็เหมือนยังไปไม่ถึง เลือกโรงแรมราคาประหยัดแลกกับความสะดวกสะอาดปลอดภัย รวมๆแล้วก็ลดลงได้ไม่กี่พัน เพื่อให้เหลือตัวเลขที่สองหมื่นกว่า แล้วอาจต้องจ่ายเบี้ยใบ้รายทางให้เสียความรู้สึก ก็ไม่รู้จะแข่งราคากันไปทำไม ในเมื่อเราไม่ได้เน้นธุรกิจ เราไปแบบพี่น้องที่ทุกคนไปมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยกัน ที่ต้องจ่ายไปเป็นหมื่นๆ แล้วกับการ Save ไม่กี่พัน มาแลกความคุ้มค่าน่าประทับใจดีกว่า

ท่านใดต้องการไฟล์ PDF สำหรับนำไปพิมพ์ [คลิกที่นี่ PDF] หรือดู เวอร์ชันสำหรับพิมพ์ แล้วสั่งพิมพ์


รูปภาพของ YupSinFa

อาจจะไปรอที่ซ่านโถว

เจียงหงยิง หลานสาวคนสวยของไหง่ จะมาถึงประเทศไทยวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ไหงจะไปรับเธอที่สุวรรณภูมิแล้วพาบินไปเชียงใหม่เพื่อแให้เธอไปกราบอาผอไท้ของเธอทันที ประมาณวันที่ 7 หรือ 8 ตุลาคม ไหงจะพาเธอมากรุงเทพ เพื่อเที่ยวชมมหานครหลวงของไทย และอาจจะพาเธอไปเที่ยวทะเลไทย ใกล้ ๆ คิดว่า อยากไปเกาะล้าน

จึงคิดว่า จะเรียนเชิญไท้ก๋าหยิ่น เช่นอาโกทั้งหลายที่อยู่ย่านตะวันตกของกรุงเทพฯ มาร่วมพบปะกัน

ไหง่คิดว่า จะไปจีนพร้อมหงยิง วันที่ 10 ตุลาคม 2553 แล้วจะอยู่ที่หมอยจูบ้านหงาเก้ไท้จี้ แล้วนั่งรถมารอไท้ก๋าหยิ่นในวันที่ 17 ตุาคม 2553 ที่เมืองซ่านโถว เวลา บ่าย 3 โมงที่ประตูผู้โดยสารขาเข้า สนาบบินซ่านโถวอันนี้เป็นเพียงแผนนะครับ แต่ที่แน่นอนที่สุดคือ ไหง่คงไปพร้อมกับไท้ก๋าหยิ่นไม่ไ้ด้ และกลับพร้อมด้วยไม่ได้ เพราะจะถือโอกาสปฏิบัติภาระกิจส่วนตัวที่ จูไห่ จงซาน และ กว่างโจว เพื่อตามหาเหล่าซือ โจวเส้าเหวิน ที่สนิทสนมกับตระกูลของไหง่มาก ๆ ที่ไหง่เอาสมุดบันทึกเบอร์โทรศัพท์และตำบลที่อยู่ของท่านหายไปตอนย้ายจากเชียงรายมาเชียงใหม่ยังไงล่ะครับ ทุกวันนี้หาอยู่ยังไม่พบเลย อาจารย์โจวท่านนี้ ถ้าตามตัวเจอนะครับ ท่านจะมีคุณูปการในการช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างมาก เพราะท่านจะมีเครือข่ายคนจีนเชื้อสายไทย ที่ตกหล่นในจีน มีอาชีพเป็นครูไทย ในจีน อยู่ทั่วกว่างตงเลยละครับ ทุกวันนี้ ท่านเกษียณแล้ว และชอบอุทิศตัว ทำงานอิสระในการช่วยเหลือคนไทยเชื้อสายจีนในการตามหาบ้านบรรพบุรุษ โดยท่านชอบร่วมเดินทางไปกับเราด้วย ท่านไม่คิดค่าตัวครับ เพียงแต่เราช่วยค่าอาหารและที่พัก ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพักที่ไหนสูง-ต่ำอย่างไร ท่านลุยได้หมดครับ

เหล่าซือท่านนี้ บรรพบุรุษเป็นชาวฮากกาอำเภอเฟิ่งซุ่น ครับ ท่านเกิดที่นครนายก ครับ พูดไทยชัดแจ๋วครับภรรยาท่านก็จีนเชื้อไทยเหมือนกันครับ ท่าน แซ่ โจว ไม่ใช่โจวตัวนี้นะครับ 周

เป็นโจว อีกตัวหนึ่ง ไหงก็จำไม่ได้เสียแล้่วว่าโจวตัวไหน แต่เส้าเหวินตัวนี้ครับ 少  文  อาฮยุ๋งโก หรืออาโกอาคม เข้ามาเห็น กรุณาช่วยไหง่ลองเสริชเข้า กูเกิ้ลจีนได้หรือปล่าวครับ ท่านพักอยู่แถว ๆ ซ่าเหอ ในกว่างโจวครับ ในจีนมีถามเลขหมายโทรศัพท์ที่บอกชื่อแซ่ เหมือนไทย หรือปล่าวครับ ไหง ยังไม่ได้ถาม เพราะว่า ไม่รู้แซ่โจวตัวไหน

คิดว่าอยากให้อาหงยิง ไปสืบ แต่ ยังหา แซ่ โ่จว ของท่านไม่ได้

เกี่ยวกับทัวร์ของเรานะครับ มีอาจารย์วิจัยสังคม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านสนใจ เพราะท่านจะไปดูถู่โหลว ของเรา ท่านกำลังวิจัยสร้างบ้านดินอยู่ครับ วันจันทร์ไหงจะเอากำหนดการไปให้ท่านนะครับ จะให้ท่านเปิดเข้าเวปเราดู ถ้าท่านจะไป ไปจริง ๆ กี่คน ไหงจะประสานงานให้นะครับ คิดว่า สมาชิกเราคงไม่ขัดข้อง แต่เรียนถามความเห็นจากอาฉีโกก่อนก็แล้วกันนะครับว่า จะอนุญาตให้คนนอกไปด้วยได้ไหม ถ้าได้ ไหงก็จะนำข่าวไปเรียนท่านครับ

รูปภาพของ อาฉี

ฝากการบ้าน ท่านผู้ทรงเกียรติด้วยครับ

คือว่า ในทริบนี้ ไหงมีความคิดว่าจะมีกิจกรรมเสริมเล็กน้อย เพื่อว่าผู้ไปเทียวชมแล้วไม่ชมเปล่าแบบ ดูๆ แล้วก็ไปเฉยๆ จะมีคำถามหรือโจทย์ให้ไปตามล่าข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังแจกรางวัลเล็กๆน้อยๆ เช่น

ขณะที่ไปชม ถู่โหล ก็จะทิ้งคำถามไว้ให้ เช่น ให้ไปหาส่วนผสม และกรรมวิธีการขึ้นรูปของดินที่นำมาก่อสร้าง มีแบบใดบ้าง   เพื่อให้มีโจทย์ไปสืบค้นในขณะเที่ยวชม ใครตอบได้ดีสุดรับของชำร่วยไป  และจะมีอีกคำถามที่เจาะลึกกว่าคำถามแรกเล็กน้อย แต่ไม่บอกโจทก่อน ใครตอบได้ก่อน ได้รางวัลพิเศษ เป็นต้น

จึงขอฝากการบ้านท่านผู้มีเกียรติในที่นี้ด้วย ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง ที่จะให้ทัวนี้ ไม่ใช่แค่เที่ยวชม ถ่ายรูปแล้วกลับ ควรจะมีสิ่งใดที่ช่วยให้ผู้ที่มีโอกาสไปถึงถิ่นแล้ว ได้สัมผัสกับอารยธรรม ของบรรพชนของเราให้ได้มากที่สุด

และสำหรับ การเข้าชมบ้านเกิดท่านเย่เจียยิง อยากจะขอเจาะจงท่านยับสินฝากอ ไม่รู้จะรบกวนหรือเปล่า เนื่องจากมีผู้แจ้งว่าจะร่วมไปด้วย (มาหลังไมล์) เป็นลูกหลานแซ่ยับ พามาเป็นครอบครัวหลายคน และได้แจ้งมาว่าสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับท่านขุนพล บรรพชนเซี่ยงยับพิเศษ

จึงอยากจะฝากท่านผู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างมาก ช่วยคิดตั้งโจทย์ที่ น่าสนใจให้ไปค้นหาในขณะที่ไปบ้านเกิดเย่เจียยิง สัก 2 ข้อ แล้วอุบไว้ก่อน (กันไปถามอากู๋มาเตรียมไว้) ข้อหนึ่งเปิดเผยก่อนลงรถเช้าชม และอีกข้อเป็นคำถามเซอร์ไฟรซ์ ถามเมื่อไปชมมาแล้ว และให้ท่านเป็นผู้ดำเนินรายการ ที่เมืองเหมยโจ และเป็นผู้ช่วยเสริมความรู้เชิงลึกในทางประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ ให้กับคณะไม่รู้จะสะดวกหรือเปล่า

ส่วนท่านอื่นๆ มีใครอาสา ณ จุดใด หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้มีความประทับใจมากขึ้น  เสนอมาได้นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านครับ

รูปภาพของ YupSinFa

ไม่น่ามีปัญหาครับอาฉีโก

           น่าสนุกครับอาโก บอกล่วงหน้่าอย่างนี้ ไหงจะได้ทำการบ้านได้ และคิดว่า การเป็นนักบรรยายของไหง่คงทำให้รสชาติในการเดินทางครั้งนี่้มีสีสันครบรส น่าสนุกครับ

          แต่อาฉีโกลืมตอบคำถามไหง่ว่า เราพาคนนอกที่เขาสนใจไปด้วยได้ไหมครับ 

รูปภาพของ อาฉี

พาเพื่อนไปได้ครับ

พาเพื่อน หรือคนรู้จักกันไปได้ครับ

ดีเสียอีก  ในเมื่อท่านเหล่านันมีความสนใจที่จะมาร่วมศึกษา ตามรอยอารยธรรมของเรา ในแบบของเรา ถือว่าเขาให้เกียรติและยอมรับเรา อารยธรรมของเราก็ได้ความกว้างขวางขึ้นครับยิ่งเป็นอาจารย์ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ท่านจะช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของพวกเราในทางที่ถูกต้อง จากชาวฮากกาโดยตรง สู่สังคมได้อีกต่อ ก็ควรถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งครับ

ส่วนการไปรวมแจมที่นั่น ช่วงวันใดถึงวันใด เมื่อรู้กำหนดจำนวนที่แน่นอน ถ้าแจ้งมาแล้วก็สามารถสำรองพาหนะ ที่พัก อาหารให้ได้ครับ

เพิ่งจะเห็น...

ไม่รู้ผมไปอยู่ไหนมา เพิ่งจะมาหากระทู้นี้เจอเมื่อครู่..5555..อายจัง...

ผมไปด้วยแน่นอนครับคุณอาฉี ตัวเลขจำนวนที่ชัดๆ ขอเวลาหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยก็จำนวนเท่าที่คุณอาฉีโทร.มาถามผมนี่ล่ะครับ.. ผมก็เร่งการตัดสินใจทางบ้านอยู่ครับว่าจะมีเพิ่มอีกเท่าไหร่...เรื่องโอกาสพบสายตระกูลญาติผมที่เมืองจีน ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลใหม่ๆเลยครับ แล้วจะขอคำแนะนำภายหลังนะครับ

รูปภาพของ จ๊องหยิ่นฮยุ๋ง

โจวเส้าเหวิน เหล่าซือ

น่าจะเป็น โจว ที่เขียนว่า 邹/鄒 (ตัวย่อ / ตัวเต็ม) บังเอิญไหงมีเพื่อนแซ่นี้เหมือนกัน

周 เขียนเป็นพินอินว่า zhōu ส่วน 邹 นั้นเขียนว่า zōu ต่างกันอยู่เล็กน้อย

โจวเส้าเหวิน เหล่าซือเป็นกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฮว๋าเฉียวกว่างโจว หรือ 华侨大学广州校友会 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ครับ
ที่อยู่: 广州市黄埔大道159号富星商贸大厦西塔25楼广州汇邦聚合物有限公司
รหัสไปรษณีย์:510620
โทร:13903071428
อีเมล:pmq@ncmchem.com

ง้าไกเซี่ยง

ไหงต้องขออธิบายว่า มันเป็นแซ่ไหงเองแหละ แต่ที่ไม่บอกก่อนหน้า เพราะ ไหงไม่รู้มาก่อนว่า ทำไมสำเนียงจีนกลางจึงออกว่า "โจว"ได้ เพราะ ที่รู้มามีแต่สำเนียงแต้จิ๋ว จึงออกว่า"แซ่โจว" ภาษาไทยเรียก"แซ่เจา" จีนกลางออกว่า"เสี่ยงแจว" ส่วนขักว้อย เรียกว่า"เซี่ยงแจ๊ว" ที่ไหงไม่บอกก่อนหน้าเพราะเหตุนี้ครับ 
รูปภาพของ YupSinFa

ค่อนข้างจะถูกตัวครับอาฮยุ๋งโกอาแจวขิ้นสุ้ยโก

         เพิ่งทราบเหมือนกันครับ ขิ้นสุ้ยโก ว่า โจวตัวนี้ออกเสียงฮากกาป้านว่าแจว ผู่ทงฮว่า ออกเสียงโจว เหมือนกันครับ เพียงแต่ต่างกันที่ตัว จือกระดกลิ้นกับไม่กระดกเท่านั้นเอง ที่อาฮยุ๋งโกเขียนมาให้ ทำให้นึกตัวหนังสือได้ลาง ๆ ลองโทรไปเรียนถามที่สมาคมเขาที่กว่างโจวดูแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับสายเขารู้จักครับ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านท่านโจวเหล่าซือ อาจจะลองเมลล์ไปถามดู หรือจะเขียนจดหมายส่งไปษณีย์ไป เพื่อบางที ถ้าเขามีประชุมหรือเจอตัวกัน จดหมายอาจจะถึงมือเจ้าตัวก็ได้

        ไหง่มั่นใจว่าเป็นโจวเหล่าซือของไหง่จริง ๆ ครับ อาฮยุ๋งโก ต้องขอขอบพระคุณมาก ๆ นะครับ 

ขักว้อย ฮักวอย

 ไหงขอขอบคุณ คุณจ๊องหยิ่นฮยุ๋ง  และคุณยับสินฝ่ามากครับหาไม่แล้วไหงก็คงต้องจำคำอ่านของแซ่ไหงว่าเสี่ยงแจวไปจนตายแน่ก็ล่อซื้อไหง กี๋สอนไหงมาอย่างนั้น ตั้งแต่ปี2508 แล้วนี่มันกี่ปีเข้าไปแล้วละนี่ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับถ้าหากว้าเสี่ยงโจวถูกต้อง ไหงก็จะได้บรรจุเข้าไปใหม่ล้างคำเก่าออกไป อิอิ
       พูดถึงภาษานี่ไหงว่าเป็นอะไรที่ว่าสนุกดีเหมือนกันถ้าหากเรายอมรับความจริงกับมัน ว่าตกลงนะ เรายอมรับกันแบบนี้นะ ทุกคนรับได้นะเพราะขืนจะอย่างไร ความจริงมันก็คือความจริงอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าไถ่ก๊าหงิน
รู้กันแล้วต้องยอมรับความเป็นจริง 
       อย่างชุมชนเราเราก็ยอมรับกันว่าพวกเราต่างก็เป็น
เค่อเจียเหริน(ขอพิมพ์เป็นอย่างนี้วันนี้ไหงเซ็ทแท่นพิมพ์ภาษาจีนไม่เข้า) เรามาจากรากเถาว์เดียวกันมีอะไรเหมือนกันทุกอย่าง ย้ำนะครับ ไถ่ก๊าหงิน เราเหมือนกันทุกอย่างต่างกันตรงสำเนียง ตรงซิดผ่อนกับซิดฟ่านซึ่งเราจะเห็นว่า พวกเราต่างกันก็แค่สำเนียง ที่ทุกคนทุกท่านต่างก็รับรู้ เรียนรู้มาจากอากุ๊ง อาม่า อาหยา อาแม้ มาตั้งแต่เกิด สำเนียงใครสำเนียงเขา ซึ่งทุกท่านก็คงหมดปัญญา ที่จะไปแก้ให้มันเหมือนกันได้
       อย่างกับสมาชิกในเว็ปเรา ไหงสังเกตดูถ้าเข้าเว็ปมา เขียนแต่ภาษาไทยเข้ามา หากสงสัย ก็จะถามกันว่า ที่บ้านหงี พูด ซิดฟ่านหรือ ซิดผ่อน ซึ่งก็คือถามว่า
ที่บ้านหงีพูดสำเนียงอะไรก็แปลกันได้อย่างนี้.....เพื่อให้เห็นได้ชัด ๆ ว่าเป็นอย่างไรไหงขอเขียนตารางให้เห็นก่อนแล้วค่อยมาอธิบายกันทีหลังลองชมดูนะครับ........                                                                  

สำเนียงปั้น      สำเนียงฉิ่ม    สำเนียงจีนกลาง  สำเนียงแต้จิ๋ว   คำแปลไทย      

ขักก๊า,ขากก๊า     ฮักกา,ฮากกา         เค่อเจีย            แข้ะแก        บ้าน ชาวแคะ   

ขักว้อย/ขักฝ่า   ฮักวอย/ขักฟ้า      เค่อฮว่า            แข้ะอ่วย      ภาษแคะ.....    

ขักหงิน             ฮักหงิ่น                 เค่อเหริน        แคะนั้ง         คนแคะ.......

 ชิดผ่อน     .       ซิดฟ่าน                เฉอฟ่าน          เจียปึ่ง          กินข้าว 


         จะเห็นว่า ขากก๊า ก็คือฮากกา  และขักว้อย ก็คือ ฮักวอย  ต่างก็เป็นสำเนียงเหมือนกัน
         ถ้าเราจะพูดว่าเป็นภาษาแล้ว ก็น่าจะบอกว่า
ภาษาแคะคือ ขักว้อย หรือ ฮักวอยจีงจะถูกต้อง เพระถ้าพูดว่าภาษาขากก๊าหรือภาษาฮากกามันไปแปลว่าภาษาบ้านชาวแคะมันไม่น่าจะถูกต้องตามหลักภาษานะครับ  อย่างกับไหง เป็นปั้นซั้นขัก ถ้าจะเอ่ยถึงไหงก็จะบอกว่า ชักว้อยก็น่าจะถูกต้องหรือถ้าเป็น ฉิ่ม ก็พูดว่า ฮักวอย ก็น่าจะถูกต้องเช่นกัน ไม่น่าต้องมาว่า ฮากกาสำเนียงปั้นซันขัก หรือถ้าเช่นนั้นก็จะมีฮากกาสำเนียงฉิ่มฮักอีกมันเป็นสำเนียง ซ้อนสำเนียง ในประโยคเดียวกันยังไงไม่รู้ ไหงว่านะครับ                

รูปภาพของ YupSinFa

เห็นด้วยนะครับ อาขิ้นสุ้ยโก

ในชุมชนของเรานี้ เป็นที่เข้่าใจกันอยู่แล้ว ว่า ใครเป็นสำเนียงไหน ก็พิมพ์ไทยไปตามสำเนียงของตัวเอง ถึงแม้ว่าเสียงมันจะแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ก็อ่านเข้าใจกัน แต่ไหงก็ยอมรับว่า มีผู้ไม่รู้หลายท่านโทร.มาถามไหง่ ว่าทำไมมันไม่เหมือนกัน หรือทำไมมันไม่เป็นอย่างที่ได้ยินมา ไหงก็ได้อธิบายให้ทราบจนท่านเหล่านั้น เข้าใจถ่องแท้และถึงบางอ้อ

อย่างที่อาขิ้นสุ้ยโก เขียนนั่นแหละครับ เราเป็นชาวฮากกาเหมือนกันมีสายเลือด มี DNA อย่างเดียวกัน ถึงแม้สำเนียงจะบ่งบอกว่า พูด ป้าน กับ พูดฉิ่ม แต่ยังไง ยังไง ก็เป็นฮากกาอยู่ดี ที่สำคัญ เราไม่ได้แบ่งแยกกันมานานมากแล้ว และโดยเฉพาะ ในถ่องซานหรือจังหวัดเหมยโจว ไม่มีการแบ่งแยกป้านและฉิ่มเลย คนฮงสุนเข้าไปทำธุระในตัวเมืองเหมยโจว ก็พูดฉิ่มได้อย่างสบาย ๆ คนอำเภออื่น ๆ ของเหมยโจวเข้าไปในเขตอำเภอฮงสุนถ้าไม่พูดฉิ่มกัน ก็พูดป้านกับคนฮงสุึนได้สบาย

ดังนั้น ต่อไป ไหงจะไม่เขียนว่า ฮากกาสำเนียงป้าน ฮากกาสำเนียงฉิ่ม อีกต่อไป ไหงเห็นด้วยกับแจวขิ้นสุ้ย โก หรือ โจวเหล่าชง ต่อไปไหงจะเอ่ยสำเนียงของไหงว่า "ขักฟ้า" หรือ "ฮักฟ้า" เพราะฉิ่มพูดอย่างนี้ครับ และไหงจะเอ่ยถึง สำเนียงป้่าน ว่า "ขักวอย" หรือ "ขักว้อย" นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับ ไท้ก๋าหยิ่น

เรื่องที่ใครเป็นคนบ้านไหน พิมพ์สำเนียงของบ้านตัวเอง เป็นอักษรไทย นั้น เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วครับ ต่อไป ๆ แขกขาจร-ขาประจำ ก็จะเข้าใจไปเองนะครับ ไหงคิดว่าอย่างนั้น

หมายเหตุ คนหมอยเย็นเขาเอ่ยถึงภาษาฮากกาว่า ขักฟ้า ( 客 话 - เค่อฮว้า)  ครับ            

จ๊องหยิ่นฮยุ๋ง

ไหงตั้งใจจะไปทัวร์กับอาฉี  แล้วจะแวะไปเยี่ยมง๊าซั้มสุก

จำได้หงี่อยู่ท่องคัง  ไหงรู้ว่าบ้านอาป๊าไหงอยู่ใกล้ท่องคัง

ไม่รู้หงีเคยรู้จักไหม๊  หมู่บ้านปุ้นสุ้ยใฉ่  เกียดหย๋อง  ไหงเคย

ได้ยินคนเขาพูดกันว่าอยู่ใกล้ท่องคังมาก  จริงๆแล้วยังสังสัย

ท่องคังขึ้นกับฟุ้งสุ่น  ส่วนบ้านอาป๊าไหงขึ้นกับเกียดหย๋อง

หงีพอรู้ไหม๊  ช่วยดูให้หน่อย  ไหงจะไปเยี่ยมซั้มสุก

และจะได้มีโอกาสไหว้บรรพบุรุษด้วย  ตอเซี้ยหงี

 

รูปภาพของ จ๊องหยิ่นฮยุ๋ง

ตอบ ก๊อสรภูม - อะไรจะใกล้กันขนาดนั้นครับ
หมู่บ้านปุ้นสุ้ย (汾水村)อยู่ห่างจาก ฟุ้งสุ่น /
ท็องคั้ง เพียงประมาณ
6 กม. เท่านั้นเอง

ที่วงสีแดงไว้ก็คือ ปุ้นสุ้ย
พื้นที่สีขาวคือ อำเภอเกียดตุ๊ง ส่วนพื้นที่สีเขียวก็คือ อำเภอฟุ้งสุ่น(丰顺县) / ตำบลท็องคั้ง(汤坑镇) ครับ

ตำแหน่งแห่งที่ปัจจุบันของ ปุ้นสุ้ย เขียนแบบเต็มยศได้ว่า
(ตัวย่อ) 广东省揭阳市揭东县玉湖镇汾水村
(ตัวเต็ม) 廣東省揭陽市揭東縣玉湖鎮汾水村

รูปภาพของ อาคม

หวุนเชี้ยงก๊อ

ไหงขออนุญาติตอบแทนหยิ๋นฮยุง บ้านอาก๊อปู้นสุ้ยใฉ่ น่าจะเขียนเป็น ฟุ้นสุ้ยใฉ่ 汾水ฟุ้นสุ้ย อยู่ตรงชายแดนระหว่าง ทองหนำ 汤南(เขตใต้ของทองคัง)กับ หยุกฝู 玉湖 ฟุ้นสุ้ยกับทองคังถ้าเปรียบระยะทางก็ หาดใหญ่ไปคลองหวะกับบ้านพรุ อาก๊อพักที่ทองคังโรงแรมที่อาฉีว่า ออกจากโรงแรมมาสิบกว่านาทีก็ถึงแล้ว อยู่ในเส้นทางทองคัง-เกียดหยอง

รูปภาพของ มะไฟ

ได้ชื่อตำบลหรือหมู่บ้านของอาสุก

พอดีได้ที่อยู่บ้านเดิมของอาสุกไหงตอมาจากเมืองจีน และมีชื่อไหงที่เป็นภาษาจีน รบกวนผู้รู้ช่วยอ่านชื่อตำบล และหมู่บ้านให้หน่อยว่าอยู่ในเส้นทางที่จะไปหรือไม่ครับ

http://upload.mwake.com/v3.php?id=rk/ibFvOoDppK.jpg

[url=http://www.tempf.com/getfile.php?id=653682&key=4c5423051521f]http://www.tempf.com/getfile.php?id=653682&key=4c5423051521f[/url]

 

รูปภาพของ มะไฟ

ทำไมไม่ขึ้น

ทำอย่างไงอัพรูปไม่ขึ้น เคยทำในเวปอื่นยังได้ อาฉีบอกที

รูปภาพของ webmaster

ใช้คนละวิธี

วิธีใส่รูปในเว็บรุ่นเก่าๆ ต้องใส่โคดตามที่ใส่ถูกต้องแล้ว
ส่วนบนเว็บนี้ ใช้วิธี Copy รูปเขามาวางได้เลย ไม่ต้องใส่โคดดังว่าแล้วครับ

แต่ถ้ายังชอบวิธีใส่โคดอยู่ ยังสามารถทำได้ โดยคลิกทีปุ่ม แล้วจะมีหน้าต่างใสให้ใส่โคดแบบดิบๆ ที่สามารถใส่คำสั่งควบคุมพิศษได้สารพัดนึกด้วยภาษา HTML มาตรฐานได้ (ใช้คำสั่ง <img src=http://ที่อยู่รูป</img> แทน [url=http://ที่อยู่รูป[/url] )

หรือไม่อยากเรียนรู้คำสั่งให้ยุ่งยาก สำหรับบนเว็บนี้มีตัวช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับการใส่รูปคือ แทนที่จะคลิกทีปุ่ม   มาคลิกที่ จะเห็น ช่องที่เขียนว่าimge URL (จุดที่ 2 รูป 2 ในหน้า การใส่รูปภาพ) ช่องนี้ใส่ที่อยู่ http://..... ที่เขาให้มา เมื่อกด Insert แล้วเครื่องจะใส่โคดให้เอง หรือจะฝากรูปไว้ที่นี้เลยก็ได้  ในหน้าเมื่อกี้ (ก่อนกด Insert) คลิกicon เพื่อเลือกรูปที่ต้องการมาลง แล้วส่งขึ้นเว็บได้เลยครับ

แต่ถ้าบังเอินไปฝากไว้กับบางเว็บที่ห่วงโฆษณา หรือหวงรูป เขาอาจไม่อนุญาตให้ copy รูปเขามาวางโดยตรงอาจไม่ขึ้นภาพหรือขึ้นคำว่า "ไม่อนุญาตให้ link รูปโดยตรง"เขาต้องการให้เราเปิดดูรูปผ่านเว็บเขา ตัวนับผู้ชมเวเขาจะได้เดิน ก็ต้องยอมรับกติกาเขาเพราะเราเลือกฝากไว้กับเขา

ตัวอย่างรูปที่ฝากกับเขา ที่ดึงมาไว้บน server ของเราให้แล้ว คือ

รูปภาพของ อาคม

คุณมะไฟ

ที่อยู่หงี ไม่ไกลครับ อยู่ใกล้ๆท่องคัง อยู่คนละฝั่งกันกับของอาฉี ถ้าไปจากทางทิศใต้คือจากเกียดหหยองเข้าฟุงซุ่น(ท่องคัง)อยู่ในเมืองท่องคังของอาฉีเลี้ยวขวา ของหงีเลี้ยวซ้ายไปทางตะวันตกเป็นตำบลท่องซี ผ่านท่องซีไปตามทางหลวงชนบท119 ลอดทางด่วนไปไม่ไกลก็จะเป็นสามแยกไม่เลี้ยวซ้ายให้ตรงไปสักพักก็ถึง เจียวถามชุน (ชุน=หมู่บ้าน) ไปถึงบอกชื่ออากุ๊งหรืออาป๊า ต้องชื่อของคนที่จากถิ่นนี้มา คนแก่คนเฒ่าเขาจะรู้กัน หาง่ายครับ

รูปภาพของ มะไฟ

ขอบคุณครับ

เมื่อเช้าไปถามแล้วเหนเขาบอกว่าอยู่หลังโรงแรมทอ้งคังไม่ไกล อาสุกกุ๊งไหงบอกว่าไปถึงให้บอกว่าเป็นน้องคี่ชิ่ม ลูกผู้พี่ไหงที่ไปสร้างศาลเจ้าไว้ คนในหมูบ้านจะรู้จักดี เขาจะบอกได้เลยว่าบ้านเดิมของเตี่ยไหงอยู่หลังไหน กระชับวงล้อมมาได้ใกล้ขึ้นแล้ว ชื่จีนไหงคี่เสื่อง ไม่รู้ออกสำเนียงนี้ถูกหรือเปล่า

 

รูปภาพของ จ๊องหยิ่นฮยุ๋ง

มะไฟ ฮยุ้งถี่

ปัจจุบัน หมู่บ้านเจียวถาม ขึ้นกับตำบลท็องซี้汤西 แล้ว จึงเขียนใหม่แบบเต็มยศได้ว่า

 

(ตัวเต็ม) 豐順縣湯西鎮焦潭村

(ตัวย่อ) 丰顺县汤西镇焦潭村

จีนกลางอ่านว่า เฟิงซุ่นเซี่ยน ทังซีเจิ้น เจียวถานชุน

 

หมู่บ้านเจียวถาม (Jiaotancun) อยู่ห่างจาก สถานีรถไฟ ฟุ้งสุ่น ไปทางตะวันตกแค่ประมาณ 8 กม. เท่านั้น

 

ชื่อหงีออกเสียงว่า คี่ สย่อง (สิ-หย่อง อ่านแบบเร็วๆ) ครับ.

 


 

รูปภาพของ มะไฟ

(No subject)

อาฉี

ไหงยังอยู่กรุงเทพฯจึงไม่แน่ใจว่าจะไปด้วยได้หรือไม่?

วันอาทิตย์นี้กลับหาดใหญ่  ถึงจะรู้จะแจ้งให้ทราบอีกที

ขอถามว่าตอนกลับ  ถ้าไหงขอตั๋วขากลับแล้วไหงแวะ

ไปหาญาติด้วยตัวเองแล้วกลับทีหลังตัวเองได้หรือไม่?

โดยแจ้งกำหนดจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า

รูปภาพของ อาฉี

จองตั๋วได้ครับ

ถ้ายืนยันแน่นอน บอกล่วงหน้านี้จองตั๋วให้ได้ครับ

อาฉี

ง๊าหงี่กู๊อยู่ที่เซินเจิ้นซึ่งอยู่ห่างจากกวางเจาไม่มาก

ไหงคิดว่านัดแนะเขามารับได้

ไหงจะรีบส่งข่าวมาให้หงีโดยเร็ว  ตอเซี่ย

รูปภาพของ YupSinFa

ลูกทัวร์ขอคำปรึกษามาครับอาฉีโก

          บุคคลหรือองค์กรภายนอกที่มีความสนใจอยากไปชม "ถู่โหลว" ของพวกเรา คือ อาจารย์ด๊อกเตอร์ดวงจันทร์ เจริญเมือง นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่

          ขณะนี้อาจารย์ดวงจันทร์ กำลังเป็นผู้นำในการนำขยะมาสร้างมูลค่าโดยได้รับความร่วมมือจากเด็ก ๆ นักเรียนและโรงเรียนต่าง ๆ ในเชียงใหม่

          อาจารย์ได้ทำวิจัยสร้างบ้านจากดิน ไหงไปดูมาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก ตอนนี้สร้างบ้านเกือบเสร็จแล้ว อาจารย์ท่านมีความสนใจในถู่โหลวของพวกเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึกสนใจอยากร่วมคณะกับพวกเราไปท่องเที่ยวคราวนี้ด้วย ทราบว่าน้อง ๆ ที่สร้างบ้านดินก็สนใจอยากไปด้วยเช่นกัน

          ไหงพิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ไปให้อาจารย์ท่านดูแล้ว ไม่มีปัญหาท่านจะหาเพื่อน อย่างน้อยต้องมีรูมเมท 1 คน เพื่อร่วมเดินทางไปกับเราแต่ถ้าชวนได้มากท่านก็จะชวน ไหงเรียนท่านไปว่า ขอให้ยืนยันการเดินทางพร้อมชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม ถูกหรือปล่าวครับอาฉีโก หรือต้องการเงินมัดจำส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าสำรองการยืนยันด้านต่าง ๆ ก็บอกไหงมาได้นะครับจะได้รีบไปบอกอาจารย์ท่าน

          สิ่งที่ท่านอาจารย์ดวงใจฝากขอความช่วยเหลือมา คือ ท่านเป็นมังสวิรัติ ดังนั้น ท่านจึงขอให้ อาฉีโก ช่วยหักค่าอาหารในส่วนของอาจารย์ออกไป 1 หัว แล้วคำนวนให้ด้วยว่า เปลี่ยนเป็นมังสวิรัติ เฉพาะท่านคนเดียวในทุกมื้อ จะเป็นเงินเท่าไหร่ แล้วเอามารวมกับค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าอาหารทั้งหมด ในส่วนของอาจารย์ดวงจันทร์ ท่านเดียว จะเป็นเงินเท่าไหร่ท่านฝากเรียนถามมาว่า จะเป็นปัญหาหรือไม่

          ถ้าสามารถทำได้ ขอความกรุณาอาฉีโกคำนวน แล้วแจ้งไหง่ด้วยนะครับ เพราะจะได้เอายอดเงินไปเรียนให้ท่านทราบ อาจจะถูกกว่า นิดหน่อยหรือแพงกว่านิดหน่อย คงไม่เป็นไรครับ (เมนูมังสวิรัติในแต่ละมื้อของอาจารย์ท่าน ก็น่าจะสัก 2-3 อย่างนะครับหรือตามแต่อาฉีโกเห็นสมควรครับ-ทานก็ทานมังสวิรัติแต่พอเห็นรายการอาหารตามภัตตาคารของเราแล้วท่านบอกว่าอยากตบะแตกจัง-อิอิ.)

รูปภาพของ อาฉี

อาหารมังสวิรัติ

เนื่องจากจุดที่จะไปบางบางจุดไม่สามารถหาซื้ออาหารมังสวิรัติทานเองได้

เมื่อทราบจำนวน แจ้งมาแล้วจะจัดเตรียใไว้ให้พิเศษราคาเท่าเดิมครับ

รูปภาพของ YupSinFa

เข้าใจว่า....

           ไหงเข้าใจความหมายของอาฉีโกคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา คือเท่าเดิม แต่จะรับประกันว่า มีอาหารมังสวิรัติให้ทานทุกมื้อ หรือถ้าจุดไหนไม่มีการปรุงอาหารมังสวิรัติได้ เราก็จะนำอาหารสำรองให้รับประทานใช่ไหมครับ

            ไหงจะได้ไปเรียนท่านได้เลย

รูปภาพของ อาฉี

สั่งพิเศษ

คาดว่าสั่งทำพิเศษในราคาระดับเดียวกัน เตรียมไว้ได้ทุกมื้อครับ เพราะทุกมื้อที่ไปไม่ใช่ร้านเล็กข้างทาง หรือถ้ามื้อข้างหน้าสุดวิสัยจริงๆ จะด้วยเหตุเรื่องเวลาหนือสถานที่ ก็จะเตรียมห่อไว้ให้ได้ เนื่องจากมีผู้ชำนาญทางได้สำรวจสั่งจองล่วงหน้าไว้ก่อนทุกจุด เพื่อให้ทัวร์ไปถึงไม่ต้องรอคิวยาวครับผม (มีอยู่ในแผนแล้วครับ)

รูปภาพของ อาฉี

เพิ่มเติมเรื่องการเดินทาง

สำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้เดินทางไปหรือกลับจากเมืองไทย 

กรณีที่ไปไหนไปด้วย เริ่มแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย โดยไปรอที่ซัวถา และแยกทางที่กวางเจา เสมือนผู้เดินทางอยู่ที่เมืองจีน จะได้ลดค่าเครื่องและค่า visa ลงท่านละ  14,600  บาท


กรณี ที่ระบุวันเดินทาง ไปหรือกลับ นอกเหนือจากที่กำหนดใันโปรแกรมไว้ ให้กำหนดวันที่ต้องการเดินทางจริงมาก่อน เพื่อใช้ในการจองเที่ยวบินไป-กลับ ไว้ให้ ถ้าไม่บอกไว้ก่อนแต่เนินๆ ว่าต้องการเทียวบินใด บุ๊คตั๋วตามโปรแกรมไปแล้วจ ะต้องเสียค่าเลื่อนเวลาขึ้นเครื่องภายหลัง (ถ้าแจ้งทันกำหนดเขา จะเสียค่าเลื่อน 1000 บาทต่อที่นั่ง)
 
ขอบคุณครับ
รูปภาพของ อาฉี

ขอพาสปอร์ตด่วน

เนื่องจาก ทางสายการบินแจ้งมาว่า

ตั๋วในเดือนตุลาคม ตามที่เราวางโปรแกรมจะไปทัวร์กันนั้น

บัดนี้ มีทัวร์ต่างๆ (รวมทั้งคณะเรา) ได้จองกันไว้เกือบเต็มหมดแล้ว
ถ้ายิ่งใกล้วันก็เกรงว่าจะเกิดศึกชิงตั๋ว หากยังท่านใดยังไม่มีพาสปอร์ต
มาลงชื่อแจ้งไว้ในตั๋ว ย่อมเป็นที่จ้องหมายปองของผู้รอคิวอื่นๆ เพราะ
ทางสายการบินเขาถือว่ามาก่อนได้ก่อน มาหลังอดแน่

ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิของพวกเรา ขอความกรุณาช่วยส่งพาสปอร์ต
มาให้ด่วนที่สุด ท่านใดมีพาสปอร์ตพร้อมแล้ว ให้ scan หน้าที่มีชื่อ+รูป
ส่ง Email มาให้ก่อน (ที่ khanakorn@gmail.com) ได้ยิ่งเป็นการดี
(ไม่ควรรอส่งพร้อมกัน) เพื่อจะได้นำไปลงชื่อซื้อตั๋วล่วงหน้าไว้ก่อน
ยิ่งลงชื่อตัวจริงได้มากคนยิ่งดี จะได้สิทธิมาจัดการภายในเพื่อกลุ่ม
พวกเราได้มากขึ้นได้มากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ทุกท่านที่จะร่วมเดินทางด้วย
โปรดช่วยกรุณา ส่ง หรือ scan หน้าพาสปอร์ต มาให้ด่วน
 
ใครมีก่อนส่งมาก่อน ไม่ต้องรอคนที่พาสปอร์ตยังไม่เรียบร้อย 

เพื่อจะได้ใช้สิทธิลงชื่อเผื่อเท่าจะทำได้ ถ้ารอเนินนาน อาจจะหาตั๋ว
เพิ่มได้ยาก

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

สอบถามเพิ่มเติม 081 9665092

ป.ล. อย่าลืม รูป 2 นิ้ว 2 รูปด้วยนะครับ

รูปภาพของ อาฉี

อาทิตย์นี้เดินทางแล้ว

วันอาทิตย์นี้ จะเดินทางเดินทางแล้ว  มีคณะผู้ร่วมสำรวจมาตุภูมิ 22 (-1) ท่าน

( -1) ท่านยับสินฝา มีความจำเป็นที่ไม่สามารถไปรอรับคณะเราได้  จึงขาดผู้แทนชุมชนเรา ที่ได้ส่งเข้าร่วมงานสัมนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวฮากกา ที่ ศูนย์ฮากกาอาคาดามี ในมหาวิทยาลัยเจียยิ่งต้าเสีย และในงานนี้เขาได้เปิดบ้านโบราณที่มีสถาปัตยกรรมแบบเหวยหลงอู่ เพื่องานเลี้ยง ที่นครเหมยโจ ในวันที่ 22 ตค.นี้) ถ้ามีท่านใดอาสาเขาสัมมนาโดยใช่สิทธิเว็บของชุมชนเรา แจ้งมาได้นะครับ

มีคำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะเดินทาง ดังนี้

1. สภาพดิน ฟ้าอากาศ วันนี้(สอบถามจากผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาวันนี้ว่า)  ใกล้เคียงเมืองไทยในภาคเหนือ คือ อาจจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบ้านเราบ้างเพียงเล็กน้อย ไม่น่าเกิน 2 องศา เสื้อผ้าที่ต้องเตรียม จึงไม่ต่างกับอยู่เมืองไทยมากนัก  (คือเดาไม่ออกว่าเวลาไหนร้อน หนาว หรือฝน ฮา.)  ก็ควรเตรียมเสื้อไปใส่คลุมไว้บ้าง เผื่ออากาศเย็น หรือเปลี่ยนฤดูกระทันหัน

2. สัมภาระที่ควรติดไป ก็พวกของใช้ส่วนตัว  และหยูกยาที่ต้องใช่เป็นประจำหรือยาเฉพาะทางเผื่อฉุกเฉิน (ถ้ามี)

3. สัมภาระที่ไม่ควรนำไป ก็มีบ้างเช่น พืชผัก ผลไม้สด/แห้ง และสิ่งมีชีวิตต่างๆ และสิ่งของที่เสี่ยงต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

สำหรับ เป็นโลหะที่มีน้ำหนัก เช่น มีดพก กรรไก กรรไกตัดเล็บ ไฟเช็ก แท่งแม่เหล็ก  หรือสิ่งที่ ตม. คิดว่าสามารถเป็นอาวุธ หรืออาจมีปัญหากับระบบการบิน ให้ใส่ในกระเป๋าใหญ่โหลดลงใต้เครื่องบิน ไม่ควรอยู่ในกระเป๋าถือ และถ้าทำได้พวกเครื่องประดับ หัวเข็มขัดใหญ่ๆ ตังค์เหรียญ ให้แยกออกจากตัว(ลงกระเป๋าแยกตรวจ) เพื่อให้ให้เดินผ่านเครื่อง(ซุ้มประตู) แล้วเครื่องไม่ร้องจะดีที่สุด

4. ข้อควรปฏิบัติเฉพาะ สำหรับสนามบินซัวเถาที่เราต้องผ่านเข้าเมือง ซึ่งเป็นสนามบินทหารที่มีการถือปฏิบัติค่อนข้างเข้มงวด เขาจะมีการตรวจสัมภาระทุกชิ้น กระเป๋าเดินทาง หรือหีบห่อต่างๆ ต้องมีแท็กผูกทุกชิ้น (จะมีคนไปช่วยทำให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ) 

ซึ่งบ่อยครั้ง อาจเจอระเบียบไม่ค่อยเป็นปัจจุบันเหมือนสนามบินพาณิชอื่นๆ คือควรทำตัวให้เขาว่าง่าย อย่าเพิ่งรีบขี้สงสัย  และไม่ควรถ่ายด่วนรูปในสนามบินเขา การขอเข้าห้องน้ำทำได้ แต่ต้องไม่ผิดเวลา(เช่น ในช่วงเข้าแถวตรวจ)  หรือทำตัวให้เขาหมั่นไส้ หรือก่อพิรุด แค่เจอว๊ากก็ยังดี แต่ถ้าถูกเรียกไปห้องทำงานเขา อาจเจอคำขู่สารพัดให้รู้สึกว่าเขายังยิ่งใหญ่อยู่ กว่าจะหลุดออกมาได้ ใช้เวลาและวุ่นวายพอสมควร

และในช่วฤดูอาการแปรปวนนี้ ก็ขอให้รักษาสุขภาพกันใ้ห้ดีๆ โดยเฉพพาะผู้ที่เกรงว่าอาจจะมีไข้เล็กน้อยเดี๋ยวก็หาย ในช่วงตรวจคนเข้าเมือง  ที่เขาจะมีเครื่องสแกนอุณหภูมิ ก็ให้หาวิธีที่ไม่ให้เครื่องตรวจพบ เช่นกินยาลดไข หรือวิธีการที่เหมาะสม

5. การแลกเงิน ควรประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่จะใช้ ให้เผื่อเหลือไว้บ้างเล็กน้อย จะได้ไม่ขาดทุนผลต่างอัตราแลกเงิน (ตังค์เหลือเยอะจะเก็งกำไรในช่วงค่าเงินกำละแข็งขึ้นก็ไม่ว่ากัน) และการหวังที่จะแลกเอาข้างหน้าหรือที่สนามบิน อัตราแลกตามแหล่งจำเป็นใช้จะแพงกว่า อัตราปรกติ   และถ้าจะแลกกับคนที่ไปด้วยกันหรือไกด์ คงได้ไม่มาก เพราะต่างคนต่างคิดเหมือนกัน และต่างต้องเผื่อวันสุดท้ายที่จะได้ช๊อปกันที่กวงเจา

และได้โทรไปแจ้งรายละเอียดเป็นรายบุคคล และสอบถามจำนวนเงินที่ต้องการจะให้แลกให้ ( คือรวมค่าบริการแล้วจะอยู่ที่สี่บาทกว่า จะอัตราต่ำกว่าแลกที่สนามบิน  แต่ถ้าใครมีแหล่งอื่นที่ค่าบริการถูกกว่าก็ได้ตามสะดวก) เพื่อจะแตรียมใส่ซองเขียนชื่อ ผมจะเตรียมไว้ให้ที่สนามบิน (คือเมื่อ มอบพาสปอร์ต และขอเก็บเงินตามจำนวนที่แจ้งไว้ว่าจะแลก แล้วผมจะนำซองมาให้อีกที  เพราะที่สนามบินเขาไม่ให้แลกเงินกับบุคคลภายนอก (ให้เห็น)

 

แล้วพบกันที่
สนามบินสุวรรณภูมิ เช้าวันที่ 17 ตค. 53 เวลา 9:00 ที่ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U (ทางเข้าประตู 9-10) เที่ยวบิน 11.30 CZ376

เดินทางกลับโดยสวัดิภาพ
ออกจากกวางเจา ค่ำวันที่ 22 ตค. 53 เวลา 19.40
เที่ยวบินที่ CZ361 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 21:30

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอบคุณครับ

อาฉีโก๊

 

ถึงวันนี้นึกเสียดายไม่หายที่ไม่ได้ไปทัวร์ด้วย

ไหงเชื่อว่า ปีหน้าหงีคงจะได้มีโอกาสจัดใหม่อีก

ไหงจองไว้ล่วงหน้าแน่นอน ๒ ที่นั่งกับแฟนไหง

ถ้าเป็นไปได้อยากให้หงีจัดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

ไหงมีโปรแกรมที่จะไปงานวันเกิด หงี่กู๊ไหง ๑๐๓ ปี

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  วันที่ไหงกะไว้ก็คือ

ไหงจะไป วันที่ ๓ มิถุนายน ลงที่เซินเจิ้น เพราะ

บ้านหงี่กู๊ไหงอยู่ที่เซินเจิ้น จบงานแล้วไหงจะต่อไป

ปุ้นสุ้ยไฉ่ บ้านซั้มสุกไหง ก็คือบ้านอากุ๊งและอาปาไหง

ปุ้นสุ้ยไฉ่อยู่ห่างจากท่องคัง ๒๐ กิโลเท่านั้น

ไหงกะว่าจะอยู่สัก ๒-๓ วันหรือนานกว่าก็ได้เพื่อรอคณะหงี

ถ้าหงีจัดทัวร์ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

ทัวร์หงีกี่วัน ไหงก็ไปกับทัวร์หงี จะ ๗ วัน ๘ วัน กี่วันตามใจ

พอจบจากทัวร์หงีไม่ว่าที่กวางเจา หรือ ซัวเถา ก็ไม่เป็นไร

ไหงก็จะแยกไปต่อเองอีก ถ้าแยกกวางเจาไหงก็ไปเซินเจิ้น

ถ้าแยกซัวเถาไหงก็ไปปุ้นสุ้ยไฉ่  อาจเที่ยวอีก ๔-๕ วัน

หรืออาจอยู่เป็นอาทิตย์ก็ได้  เพราะเป็นเหมือนบ้านไหงเอง

แล้วไหงค่อยกลับเมืองไทยเองตามประสาคนแก่ว่างงาน

ขอให้คณะหงีที่ไปทัวร์ครั้งนี้สนุกสนานและได้รับความรู้

ความประทับใจ  ในความเป็นคนฮากกากลับบ้านเกิด

อย่างสมบูรณ์และกลับเมืองไทยด้วยความสวัสดีทุกคน 

 

อำนวยพรทุกท่าน

   ขออำนวยพรให้ไถ่ก๊า ท่องเที่ยวเยือนถิ่นฐานบรรพชน ให้ได้พบปะญาติพี่น้องทุกท่าน ใหัท่องเที่ยวให้สนุก ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดจากภยันตรายใดใดทั้งสิ้นทั้งปวง ทั้งไปทั้งกลับทั้งหลับทั้งตื่น จงทุกท่านทุกประการครับ.

                 จก งี ไถ่ ก๊า หยิด หลู่ ผิน อ๊อน    สุ่น ฟุ้ง เตด หลี่        

รูปภาพของ อาฉี

ขอบคุณ พรเดินทาง

ขอขอบคุณมากครับ สำหรับคำอวยพรในการเดินทาง

เดินทางปลอดภัยนะครับ

ขอพรให้ทุกท่าน ใด้พบกับญาตพีน้องที่ เมืองจีนครบทุกทุกคน  และอย่าลืมถ่ายรูปมามากมาก

เอามาแบ่งกันดู

รูปภาพของ ฉินเทียน

中國·梅州客天下旅遊產業園

中國·梅州客天下旅遊產業園 = 中国·梅州客天下旅游产业园

 http://www.laidingba.com/jingdian/meizhou/27711.html

 

 中国·梅州客天下旅游产业园是经广东省梅州市人民政府批准成立,集科研、教育、生态、文化、休闲、度假、居住和旅游等为一体的客家民俗文化旅游产业园。它是中共梅州市委、市政府“十一五”规划、建设社会主义新农村、打造“世界客都、文化梅州”的重点工程,是梅州“旅游产业兴市”的社会工程、民心工程,更是梅州走向世界的一张新名片。 客天下旅游产业园位于广东省梅州市梅江区,占地面积约2000公顷,分三期开发,由广东鸿艺集团负责实施。第一期总投资约30亿元人民币,计划用5-8年时间完成。首次工程投入3.3亿元,在2006年3月29日正式动工,力争让部分项目在2006年底在梅州举办的省第四届“山洽会”期间向社会开放。

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal