หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

風中的承諾

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

風中的承諾

第一次做的mv

1995年中視(ctv)播出《孽海花》
此劇是根劇宋代《王魁傳》所改編。是有名的王魁負桂英的故事

<object width=


昨夜的雨
จั่วเหยี่ยเตอวี

惊醒我沉睡中的梦
จิ่งซิงอั๊วเฉินสุยจ๋งเตอม่ง

迷惑的心
หมี่หั่วตีซิน

沾满着昨日的伤痛
จั่นมันเจ๋อจั๋วยือเตอซางถ่ง

冷冷的风
เหลิ่งเหลิ่งเตอฟง

不再有往日的温柔
ปู่จัยโย๋วหวังยื่อเตอเหวินโหร่ว

失去的爱
สื่อฉี่เตออั๋ย

是否还能够再拥有
สื่อโฝวไฮเหนิ๋องโก๊วจั้ยยงโย่ว

漫漫长路
มันมันฉ่างลู

谁能告诉我
เส่ยเนิงเก๋าสู่อั๋ว

究竟会有多少错
จิวจิ้งฮุ่ยโหย่วตัวเส่าฉัว

何处是我最终的居留
เฮ้อชู้ซืออั่วจุ่ยจ๋งเตอจี่หลิว

曾经在雨中对我说
เชิงจิงจัยวีจ๋งตุ้ยอั่วซัว

今生今世相守
จิ๊นเซิงจินซือเสียงโส่ว

曾经在风中对我说
เฉินจิงจั้ยฟงจ๋งตุ้ยอั่วซัว

永远不离开我
หย่งเยียนปู้หลีคัยอัว

多少缠绵编织成的梦
ตั๊วเซ๊าชานเมียนเพียนจือเฉิงเตอหม่ง

多少爱恨刻划的镜头
ตัวเซาอัยเฮินเค่อหัวเตอจิงโถว

为何一切到了终究还是空
เว่ยเฮ้ออีเชียเต้าเลียวจงเจียวไหซือคง
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

昨夜的雨
จั่วเหยี่ยเตอหวี

惊醒我沉睡中的梦
หยิ่งซิงอั่วเฉินสุยจ๋งเตอม่ง

迷惑的心
หมี่หั่วเตอซิน

沾满着昨日的伤痛
จั่นมันเจ๋อจั๋วยือเตอซางถ่ง

冷冷的风
เหลิ่งเหลิ่งเตอฟง

不再有往日的温柔
ปู่จัยโย๊วหวั่งยือเตอเหวินโหร่ว

失去的爱
สื่อฉี่เตออัย

是否还能够再拥有
สื่ือโฝ่วไหเหนิองโก้วจัยหย๋งโย่ว


漫漫长路
มันมันฉ่างลู

谁能告诉我
เส่ยเนิองเก๋าสู่อั่ว

究竟会有多少错
จิวจิ้งฮุ่ยโหย่วตัวเส่าฉัว

何处是我最终的居留
เฮ้อชู้ซืออั่วจุ่ยจ๋งเตอจี่หลิว

曾经在雨中对我说
เชิงจิงจัยวีจ๋งตุ้ยอั่วซัว

今生今世相守
จิ๊นเซิงจินซือเสียงโส่ว

曾经在风中对我说
เฉินจิงจั้ยฟงจ๋งตุ้ยอั่วซัว

永远不离开我
หย่งเยียนปู้หลีคัยอัว

多少缠绵编织成的梦
ตั๊วเซาชานเหมียนเพียนจือเฉิงเตอหม่ง

多少爱恨刻划的镜头
ตัวเส่าอั๋ยเหิ่นเคอหั่วเตอจิงโถว

为何一切到了终究还是空
เว่ยเฮ้ออีเชียเต้าเลียวจงเจียวไหซือคง

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
曾经在雨中对我说
เฉินจิงจั้ยฟงจ๋งตุ้ยอั่วซัว

今生今世相守
จิ๊นเซิงจินซือเสียงโส่ว

曾经在风中对我说
เชิงจิงจั้ยเฟิงจงตุ้ยอัวซัว

永远不离开我
หย่งเยียนปู้หลีคัยอัว

多少缠绵编织成的梦
ตั๊วเซาชานเหมียนเพียนจือเฉิงเตอหม่ง

多少爱恨刻划的镜头
ตัวเส่าอั๋ยเหิ่นเคอหั่วเตอจิงโถว

为何一切到了终究还是空
เว่ยเฮ้ออีเชียเต้าเลียวจงเจียวไหซือคง
-完-

 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal