หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ดิกขักว้อย (พจนานุกรม ไทย-ขักวอย)

รวบรวมคำศัพท์ จากบล๊อก "ขอความช่วยเหลือแปลคำศัพท์  เพื่อร่วมจัดทำพจนานุกรม dictionary online"

(ซึ่งบล๊อกนั้นเน้นต่อยอดจากการทำคำศัพท์ภาษาแต้จิ๋ว-ไทย ให้มีฮากกา) และเพื่อไม่ให้บล๊อกเดิมยาวเกิน

จึงขออนุญาตมารวมไว้ในบล๊อก พจนานุกรม ไทย-ขักวอย นี้

(หมายเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มคำศัพท์ ตามหมวดอักษรไปเรื่อยๆ)


ดิกขักวอย 1-100

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
1 กก (กิริยา) 孵 fū ผู่(กกไข่)
2 กก(ต้น) 灯 心 草 dēng xīn cǎo เต็นซิ้มช่อ(ต้นกก)
3 กง 轮 状 物 lún zhuàng wù หลินฉ่งมุด
4 กงกรรมกงเกวียน 因 果 报 应 yīn guǒ bào yìng ยิ้นกว้อเป้ายิ่น
5 กงกาง, โกงกาง 红 树 hóng shù
红 树 林 hóng shù lín
海 榄 雌 hǎi lǎn cí
ฝูงสู่,ฝูงหลิมสู่
ห้อยหลันเฉวีย
6 กงการ 事 务 shì wù
事 情 shì qing
สื่อบู๋
สื่อฉิน
7 กงจักร 齿 轮 chǐ lún
机 轮 jī lún
ชี่หลิน
กี๊หลิน
8 กงสี 公 司 gōng sī กุงซี้
9 กงสุล, กงสุลใหญ่ 领 事 lǐng shì(consul) เลวี๋ยงสื่อ
10 กงเกวียน 轱 辘 gú lu กู้ลุก
11 กงเต็ก 功 德 gōng dé กุ๊งเต็ด
12 กฎ 规 章 guī zhāng
规 定 guī dìng
法 则 fǎ zé
กุ๊ยเจวี้ยง
กุ๊ยถิ่น
ฝับจิด
13 กฎกระทรวง 部 长 或 大 臣 的 地 位 或 职 责 的
bù zhǎng hùo dà chén de dì wèi hùo zhí zé de
ถู่ฉองฝุกไถ่ฉินไก้ถี่วุ่ยฝุกฉับไจ้ตี้
14 กฎข้อบังคับ 条 款 tiáo kuǎn
条 例 tiáo lì
规 则 guī zé
条 约 tiáo yuē
เถียวค่วง
เถียวลี่
กุ้ยจิด
เถียวหยก
15 กฎหมาย 法 律 fǎ lǜ ฝับลุก
16 กฎเกณฑ์ 准 绳 zhǔn shéng เฮี่ยนเจวี้ยง
17 กฎแห่งกรรม 因 果 报 应 法 则
yīn guǒ bào yìng fǎ zé
ฝับลิ่น, ฝับจี้
18 กฐิน 迦 敕 纳 衣 jiā chì nà yī เหลวี่ยงฮับเกวดเฮี่ยนเจวี้ยง
19 กด 摁 èn
压 yā
压 制 yā zhì
扣 押 kòu yā
鲇 鱼 nián yú
กวิ๊งถินฝับกุ๊ย
20 กดขี่ 压 迫 yā pò ฝับลุก, เกวดฝับ

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
21 กดขี่ 压 迫 yā pò เอียบเป็ด
22 กดดัน 逼 迫 bī pò
施 压 shī yā
เผ็ดเป็ด
ซี้เอียบ
23 กดราคา 压 价 yā jià เอียบก้า
24 กตัญญู 孝 顺 xiào shùn เฮ่าสุ่น
25 กติกา 规 则 guī zé
规 章 guī zhāng
กุ้ยจิด
กุ้ยเจวี้ยง
26 กบ 青 蛙 qīng wā
刨 páo
เชี้ยงกวั้ย
เผา(กบไสไม้)
27 กบจำศีล 冬 眠 青 蛙 dōng mián qīng wā ตุ๊งหมินเชี้ยงกวั้ย
28 กบฏ 反 叛 fǎn pàn
叛 乱 pàn luàn
ฟั่นป้วง
ฟั่นหลวน
29 กบดาน 躲 避 duǒ bì
隐 藏 yǐn cáng
ถอปี่
ยวิ้นเฉวียง
30 กบบูลฟร็อก 牛 蛙 niǘ wā เหงวกวั้ย
31 กบาล 头 骨 tóu gǔ แถวกุด
32 กบเหลาดินสอ 卷 笔 刀 juǎn bǐ dāo ก้วงปิดต๊อ
33 กบไสไม้ 木 工 刨 mù gōng páo มู่กุ๊งเผา
34 กร 表 示 biǎo shì
“……事 务 shì wù , 工作 gōng zuò”
เปี้ยวชี่
สื่อบู๋, กุ๊งจ้า
35 กรง 笼 lóng
牢 房 láo fáng
หลุง
หลอฝอง
36 กรงขัง 囚 笼 qiǘ lóng
牢 房 láo fáng
ชิ่วหลุง
หลอฝอง
37 กรงนก 鸟 笼 niǎo lóng เตี๊ยวหลุง
38 กรงเล็บ 爪 zhu
; 魔 爪 mó zhuǎ
จ้าว
หม่อจ้าว
39 กรณี 事 件 shì jiàn
案 件 àn jiàn
情 况 qíng kuàng
สื่อเขี่ยน
อ๊อนเขี่ยน
ฉินค้วง
40 กรณีฉุกเฉิน 紧 急 事 件 jǐn jí shì jiàn
紧 急 事 故 jǐn jí shì gù
กิ้นกิบสื่อเขี่ยน
กิ้นกิบสื่อกู้

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
41 กรณีพิพาท 纠 纷 事 件 jiǖ fēn shì jiàn กิ้วฟุ้นสื่อเขี่ยน
42 กรณี 情 形 qíng xíng
事 态 shì tài
ฉินหิน
สื่อไท่
43 กรด 酸 suān (acid) ซ้อน
44 กรดมะนาว 柠 檬 酸 níng méng suān (citric acid) หลินหมงซ้อน
45 กรน 打 呼 噜 dǎ hū lu ต้าฮูหลู
46 กรม 厅 tīng เท่น
47 กรมการค้าต่างประเทศ 对 外 贸 易 经 济 合 作 部
duì wài mào yì jīng jì hé zuò bù
ตุ้ยหง่วยหมินโก๊ยกิ๊นจี้ฮับจ้าผู่
48 กรมการค้าภายใน 国 内 贸 易 厅 guó nèi mào yì tīng เกวดหนุ่ยหมุงโก๊นเท่น
49 กรมการปกครอง 地 方 行 政 厅 dì fāng xíng zhèng tīng ถี่ฟ้องหังจิ้นเท่น
50 กรมทหาร 军 营 jūn yíng กวิ๊นหยอง
51 กรมที่ดิน 地 产 厅 dì chǎn tīng ถี่ซั่วเท่น
52 กรมธรรม์ 保 险 单 bǎo xiǎn dān ป้อเฮี่ยมตั๊น
53 กรมประมง 海 洋 渔 业 厅 hǎi yáng yú yè tīng ห้อยหยองอื๋องเงี้ยบเท่น
54 กรรม 工 作 gōng zuò” กุ๊งจ้า
55 กรรมกร 工 人 gōng rén กุ๊งหงิน
56 กรรมการ 委 员 wěi yuán
董 事 dǒng shì
หวุยเหยน
ต๊องสื่อ
57 กรรมการผู้จัดการ 董 事 经 理 dǒng shì jīng lǐ ต๊องสื่อกิ๊นลี้
58 กรรมฐาน 打 坐 dǎ zuò
入 定 rù dìng
ต้าช้อ
งิบถิ่น
59 กรรมพันธุ์ 遗 传 yí chuán หยุยถวน
60 กรรมสิทธิ์ 所 有 权 suǒ yǒu quán ส้อยิ้วค่วง

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
61 กรรโชก 恐 吓 kǒng hè เควี่ยงแหะ
62 กรรไกร 剪 刀 jiǎn dāo เจี้ยนต๊อ
63 กรวด 卵 石 luǎn shí
砾 lì
ล่อนซัก
ลัก
64 กรวย 漏 斗 lòu dǒu; เหล่วเต้ว
65 กรอ 磨 平 mó píng หม่อผิน
66 กรอก 灌 入 guàn rù
注 入 zhù rù
登 记 dēng jì
ก้วนงิบ
จู้งิบ
เต๊นกี้
67 กรอง 过 滤 guò lǜ
串 chuàn
กว้อหลู่
ช้น
68 กรอบ 框 子 kuàng zi
酥 脆 sū cuì
ค้วงจื้อ
ซู้ซุ่ย
69 กรอบเค็ม 咸 酥 饼 干 xián sū bǐng gān หำซู้เปี้ยงก๊อน
70 กรอฟัน 磨 牙 mó yá หม่อหงา
71 กระ 斑 点 bān diǎn ป้านเตี้ยม
72 กระง่อนกระแง่น 摇 摇 欲 坠 yáo yáo yù zhuì
摇 摇 晃 晃 yáo yáo huàng huàng
เยวเหยวโอ้ยเตียด
เยวเหยวฮ่วงฮ่วง
73 กระจก 玻 璃 bō lí
镜 子 jìng zi
ป๊อหลี
เกี้ยงจื้อ
74 กระจกเงา 镜 子 jìng zi เกี้ยงจื้อ
75 กระจอก 麻 雀 má què หมาเฉวียก
76 กระจอกงอกง่อย- 残 废 cán fèi
贫 困 pín kùn
ซ่านฝัด
พิ่นขุ่น
77 กระจอกเทศ(นก) 鸵 鸟 tuó niǎo ท้อเตี๊ยว
78 กระจัดกระจาย- 分 散 fēn sàn
散 开 sàn kāi
四 散 sì sàn
ฟุ้นซ่าน
ซ่านค้อย
ซี่ซ่าน
79 กระจับ 菱 角 líng jia0o หลินกอก
80 กระจาด 扁 箩 biǎn luó เปี้ยนหลอ

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
81 กระจาย 分 散 fēn sàn
散 布 sàn bù
ฟุ้นซ่าน
ซ่านปู้
82 กระจุก 簇 cù จุก
83 กระจุกกระจิก 零 碎 líng suì
琐 碎 suǒ suì
เหลนซุ่ย
ซ่อซุ่ย
84 กระจุย 散 乱 sǎn luàn
凌 乱 líng luàn
ซ่านหลวน
หลินหลวน
85 กระฉับกระเฉง 敏 捷 mǐn jié
精 神 抖 擞 jīng shén dǒu sǒu
เมวี่ยงเจียบ
จิ๊นสินเต้วซ่อ
86 กระฉูด 涌 出 yǒng chū
冒 出 mào chū
หยุ่งฉุด
หม่าฉุด
87 กระชอน 筛 子 shāi zi
滤 网 lǜ wǎng
แช้จื้อ
หลูเมวี่ยง
88 กระชัง 门 篷 mén péng หมุนพ้ง
89 กระชั้นชิด 逼 近 bī jìn เป็ดเค้น
90 กระชาก 猛 拉 měng lā
猛 扯 měng chě
มั้งล้อ
มั้งเฉ็ด
91 กระซิบ 耳 语 ěr yǔ
咬 耳 朵 yǎo ěr duo0
งี่งี้
หงัดงี่ถอ
92 กระดก 翘 起 qiào qǐ ชี่คี่
93 กระดอง 甲 壳 ( jiǎ qiào) กับขอก
94 กระดังงา 鹰 爪 兰 ยิ้นจ้าวหลัน
95 กระดาก 害 羞 hài xiǖ
难 为 情 nán wéi qíng
โห่ยเซี่ยว
หนานหวุ่ยฉิน
96 กระดากใจ 不 好 意 思 bù hǎo yì si ปุตห้อยี่สื้อ
97 กระดาน 板 bǎn เปวี๊ยง
98 กระดานซักผ้า 洗 衣 板 xǐ yī bǎn แซ่ยี้เปวี๊ยง
99 กระดานดำ 黑 板 hēi bǎn บูเปวี๊ยง
100 กระดาษ 纸 zhǐ
纸 张 zhǐ zhāng
จี้
จี้จ๊อง

ดิกขักวอย 101-300

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
101 กระดาษทราย 砂 纸 shā zhǐ ซ้าจี้
102 กระดาษสี 彩 纸 cǎi zhǐ ฉ้ายจี้
103 กระดาษห่อของ 包 装 纸 bāo zhuāng zhǐ เป๊าจ๊งจี้
104 กระดาษเขียนจดหมาย 信 纸 xìn zhǐ ซิ่นจี้
105 กระดาษเงินกระดาษทอง 冥 纸 míng zhǐ หมินจี้
106 กระดิก 动 弹 dòng ta0n,
颤 动 chàn dòng
ต้งถัน,จุ๊นต่ง
107 กระดิกหาง 摇 尾 yáo wěi เหยวมุ้ย
108 กระดิ่ง 铃 líng หลิน
109 กระดุกกระดิก 动 弹 dòng ta0n ต้งถัน
110 กระดุม 扣 子 kòu zi เน่วจื้อ
111 กระดูก 骨 头 gǔ to0u กุดแถว
112 กระด้ง 竹 匾 zhú biǎn จุกเปี้ยน,(อ๋อ)
113 กระด้าง 僵 硬 jiāng yìng,
强 硬 qiáng yìng
เกวี๊ยงหง่าง,
เคี่ยนหง่าง
114 กระด้างกระเดื่อง- 强 硬 qiáng yìng,
抗 拒 kàng jù
เคี่ยนหง่าง
115 กระตั้ว 白 鹦 bái yīng (cockatoo) พักยิ้น
116 กระติกน้ำ, เหยือกน้ำ 水 壶 shuǐ h
ú水 壶 杯 shuǐ hú bēi
สุ้ยฝู,
สุ้ยฝูปุ๊ย
117 กระติกน้ำร้อน- 热 水 瓶 rè shuǐ píng เงี้ยดสุ้ยเผน
118 กระติกน้ำแข็ง- 冰 壶 bīng hú
/ 冰 块 箱 [bing kuài xiāng]
เป๊นฝู,
เป๊นถอนฝู
119 กระตือรือร้น- 热 心 rè xīn,
积 极 jī jí
เงี้ยดซิ้ม
120 กระตุก- 猛 拉 měng lā;
抽 搐 chōu chù
หมินล้อ,ชิ้วเฉ็ด

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
121 กระตุ้น 抖 dǒu,
推 动 tuī dòng
เต้ว,ทุ้ยต้ง
122 กระต่าย 兔 子 tù zi ทู่จื้อ
123 กระต่ายตื่นตูม 大 惊 小 怪 dà jīng xiǎo guài ไถ่กิ๊นเซี่ยวกวั้ย
124 กระต่ายหมายจันทร์ 癞 蛤 蟆 想 吃 天 鹅 肉
lài há ma0 xiǎng chī tiān é ròu
ไท่ฮับเหมาเสวี่ยงซิดเที้ยนหงองวิก
125 กระต๊อบ 小 屋 xiǎo wū, 棚 屋 péng wū เซี่ยวบุก,ผังบุก
126 กระถางดอกไม้ 花 盆 huā pén ฟ้าเผ็น
127 กระทง 水 灯 shuǐ dēng สุ้ยเต๊น
128 กระทบ 交 锋 jiāo fēng เกาฟุ้ง
129 กระทบกระทั่ง 摩 擦 mó cā, 吵 架 chǎo jià เมวี้ยชัก,เช้าก้า
130 กระทบกระเทือน 震 动 zhèn dòng;
影 响 yǐng xiǎng
จิ้นต้ง,
ย่างเฮี่ยน
131 กระทบกระแทก 讽 刺 fěng cì, 讥 讽 jī fěng กีฟุ้ง
132 กระทรวง 部 bù ผู่
133 กระทะ 锅 guō ว้อก
134 กระทัดรัด 简 洁 的 jiǎn jié de กั๊นเกียดตี๊
135 กระทันหัน 匆 忙 cōng máng, ชุ้งหมง
136 กระทั่ง 撞 击 zhuàng jī ฉ่ง
137 กระทา (นก) 山 鹧 鸪 ซั้นจ้ากู๊
138 กระทำ 干 gàn, 做 zuò ก๊อน,จ้อ
139 กระทำย่ำยี 施 用 巫 术 shī yòng wū shù ซี้หยุ่งบู้ซุก
140 กระทิง 印 度 野 牛 yìn dù yě niǘ ยิ่นถู่ย้าเหงว

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
141 กระทืบ 踹 chuài,
踩 cǎi,
跺 脚 duò jiǎo
ช่วง,ช่าย,
แต่มเกวียก
142 กระทุ้ง 捅 tǒng ต่อง
143 กระทู้ 质 疑 zhì yí,
质 询 zhì xún
เจี้ยยี่,เจี้ยสุน
144 กระท่อนกระแท่น 不 连 贯 bù lián guàn ปุตเลวี๋ยงก้วน
145 กระท่อม 茅 屋 máo wū,
小 屋 xiǎo wū
เมี่ยวบุก,เซี่ยวบุก
146 กระท้อน 弹 回 tán huí ถันฝุย
147 กระบวนการ 过 程 guò chéng ตุ่ยอื้อง
148 กระบวย 带 把 水 瓢 dài bǎ shuǐ piáo ไต้ป้าสุ้ยเพี่ยว
149 กระบอก 竹 筒 zhú tǒng筒 tǒng, จุกถุง,ถุง
150 กระบอกฉีด 玩 具 水 枪 wán jù shuǐ qiāng
; 皮 下 注 射 器 pí xià zhù shè qì
หงวนคิ้วสุ้ยเชวี้ยง,
ผีฮ้าจู้ส่ากี๊
151 กระบอง 短 棍 duǎn gùn ต้อนกุ้น
152 กระบองเพชร 仙 掌 xiān zhǎng เซี้ยนจ้อง
153 กระบะ 长 方 形 木 托 盘
cháng fāng xíng mù tuō pán 
ฉองฟ้องหินหมุกถอผัน
154 กระบี่ 双 刃 剑 shuāng rèn jiàn ซุ้งยิ่มเกี้ยม
155 กระบือ 水 牛 shuǐ niǘ สุ้ยเหงว
156 กระบุง 竹 箩 zhú luó จุกหลอ
157 กระปุก 小 坛 xiǎo tán,
小 罐 xiǎo guàn
เซี่ยวถัน,
เซี่ยวก้วน
158 กระป๋อง 罐 头 guàn to0u ก้วนแถว
159 กระผม/ ฉัน / ข้าพเจ้า 我 wǒ ไหง,ง้อ
160 กระพรวน 小 铃 铛 xiǎo líng da0ng เซี่ยวหลินจุ๊ง

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
161 กระพือข่าว 传 播 新 闻 chuán bō xīn wén,
散 布 消 息 sàn bù xiāo xi
ฉอนพั่นซิ้นบุ่น,ซ่านปู้เซี้ยวยี่
162 กระยาจก 乞 丐 qǐ gài, เข็ดไก้(เข็ดซิด)
163 กระยาสารท 花 生 糖 huā shēng táng ฟ้าซั้งถอง
164 กระรอก 松 鼠 sōng shǔ ฉวิงชู่
165 กระวนกระวาย 焦 急 jiāo jí ; 焦 躁 jiāo zào เจี๊ยวกิบ,เจี๊ยวเฉ่า
166 กระสวย 梭 子 suō zi ซ้อจื้อ
167 กระสอบ 麻 袋 má dài, 麻 包 má bāo หมาไต้,หมาเป๊า(ก๊าหลองถ่อย)
168 กระสอบทราย 沙 袋 shā dài ซ้าไต้
169 กระสับกระส่าย 焦 躁 jiāo zào,
麻 烦 má fa0n,
坐 立 不 安 zuò lì bù ān
เจี๊ยวเฉ่า,
หมาฝัน,
ช้อลิบปุดอ๊อน
170 กระสา(นก) 苍 鹭 cāng lǜ หลูฉั่น
171 กระสาย 药 引 子 yào yǐn zi ย้อกยิ้นจื้อ
172 กระสือ 牛 眼 灯 笼 niǘ yǎn dēng lo0ng เหงวเหงี่ยนเต๊นหลุง(ฟ่อเหงียบกุ้ย)
173 กระสุนปืน 子 弹 zǐ dàn, จื้อถัน
174 กระหาย 渴 kě, 渴 望 kě wàng ฮัด,ฮัดหวั่ง
175 กระอัก/กระอักเลือด 吐 tǔ / 吐 血 tǔ xiě ทู่ ทู่เหียด
176 กระเจิง 散 伙 sàn huǒ, 散 失 sàn shī ซ่านฟ่อ,ซ่านสิด
177 กระเจี๊ยบ 玫 瑰 茄 méi guì qié,
山 茄 shān qié
หมอยกุ้ยเขวีย,ซั้นเขวีย
178 กระเจี๊ยว 阳 物 yang wù,
阴 茎 yīn jìng
หยองมุด,
ยิ้มยิ่น
179 กระเฉด (ผัก) 水 生 含 羞 草
shuǐ shēng hán xiǖ cǎo
สุ้ยซั้งหำซิ่วช่อย
180 กระเช้า 篮 子 lán zi หลำจื้อ

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
181 กระเด็น 飞 溅 fēi jiàn ปุ๊ยเจี้ยง
182 กระเด้ง 弹 跳 tán tiào ถันเถียว
183 กระเถิบ 挪 动 nuó dòng หนอต้ง
184 กระเทาะ 去 壳 qù ké,
脱 落 tuō luò,
, 脱 壳 tuō qiào
คี่ขอก,
ถอดล้อก,
ถอดขอก
185 กระเทียม 大 蒜 dà suàn ไถ่ซ่อน(ฝูซ่อน)
186 กระเทียมดอง 糖 蒜 táng suàn,
腌 蒜 yān suàn
ถองซ่อน,
ย้ำซ่อน
187 กระเทือนใจ 伤 感 情 shāng gǎn qíng
; 触 动 chù dòng
ซ้งก๊ำฉิน
188 กระเบน(ปลา) 鳐 鱼 yáo yú,
魟 鱼 hóng yú
เหยวอื๋อง,
ฝูงอื๋อง
189 กระเบื้อง 瓦 片 wǎ piàn เฮวี้ยเผี่ยน(หง่าเผี่ยน)
190 กระเบื้องถ้วยชาม/ เซรามิค 陶 瓷 碗 táo cí wǎn แถ่วฉือว่าน
191 กระเบื้องปูพื้น 地 砖 dì zhuān ถี่จ๊น
192 กระเป๋า 提 包 t í bāo,
箱 xiāng;
口 袋 kǒu dài
แถ่เป๊า,
เซวี้ยง,
เข้วไต้
193 กระเป๋าถือ 手 提 包 shǒu tí bāo ซิ่วแถ่เป๊า
194 กระเป๋านักเรียน 书 包 shū bāo ซูเป๊า
195 กระเป๋าน้ำร้อน 热 水 袋 rè shuǐ dài เงี้ยดสุ้ยไต้
196 กระเป๋าเงิน 皮 夹 子 pí jiā zi ผีเกี๊ยบจื้อ
197 กระเป๋าเดินทาง 旅 行 包 lǔ xíng bāo ลู่หังเป๊า
198 กระเป๋าใส่เสื้อผ้า 衣 箱 yī xiāng ยี้เซวี้ยง
199 กระเพาะ 胃 wèi หวุ่ย
200 กระเพาะปลา 鱼 鳔 yú biào ;
爆 鱼 肚 bào yú dǔ
อื๋องเพี่ยว,
เป้าอื๋องตู้

201-300

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
201 กระเพาะหมู 猪 肚 zhū dǔ จู๊ตู้
202 กระเรียน(นก) 赤 头 鹤 chì tóu hè ฉักแถวเฮ๊าะ
203 กระแทก 猛 击 měng jī,
冲 击 chōng jī
มั้งขวิก,
ฉ่งขวิก
204 กระแนะกระแหน 讥 讽 jī fěng ,
辱 骂 rǔ mà
, 很 高 hěn gāo
กีฟุ้ง,
ยุกม่า,
เฮ๋นเก๊า
205 กระแส 流 liǘ ; 流 通 liǘ tōng หลิว,หลิวท้ง
206 กระแสข่าว 消 息 xiāo xi เซี้ยวยี่
207 กระแสน้ำ/ ลม / ไฟฟ้า 水 流 shuǐ liǘ
/ 气 流 qì liǘ
/ 电 流 diàn liǘ
สุ้ยหลิว,
คี่หลิว,
เถี่ยนหลิว
208 กระโจน 跳 tiào,
冲 入 chōng rù
เถียว,
ฉ่งงิบ
209 กระโจม 圆 顶 帐 篷 yuán dǐng zhàng peng,
尖 顶 帐 篷 jiān dǐng zhàng peng
เหยนติ้นฉองเจี๊ยบ,
เจี๊ยมติ้นฉองเจี๊ยบ
210 กระโจมไฟ 灯 塔 dēng tǎ เต๊นถับ
211 กระโชก 恐 吓 kǒng hè เควี่ยงแหะ
212 กระโชกกระชาก 厉 声 喝 斥 lì sheng hè chì หลี่ซั้งฮัดเฉ็ด
213 กระโดกกระเดก 摇 摇 晃 晃 yáo yáo huàng huàng;
不 流 畅 bù liǘ chàng
เยวเหยวฟั่นฟั่น,
ปุดหลิวฉาง
214 กระโดด 跳 tiào;
越 过 yuè guò
เถียว,
อวกกว้อ
215 กระโถน 痰 盂 tán yú ถำอู๊
216 กระโปก 阴 囊 yīn náng ยิ้มหนัง
217 กระโปรง 裙 子 qún zi ขุนจื้อ
218 กระได, บันได 梯 子 tī zi,
梯 tī,
楼 梯 lóu tī
ท้อยจื้อ,
ท้อย,
เหลวท้อย
219 กราบ 跪 拜 guì bài ขุ่ยไป้
220 กริ่ง 铃 líng หลิน

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
221 กรีด 磨 刀 mó dāo ;
散 开 sǎn kāi
หม่อต๊อ,
ซ่านค้อย
222 กรุงเทพมหานคร 曼 谷 màn gǔ Bangkok, เมวี่ยงกอก
223 กรุณา 怜 爱 lián ài เลวี๋ยงโอ้ย
224 กรุย/ กรุยทาง 开 路 kāi lǜ,
开 拓 kāi tuò
ค้อยหลู่,
ค้อยเถ็ด
225 กรุ่น 热 气 腾 腾 rè qì tēng tēng เงี้ยดคี่เถ่นเถ่น
226 กร่อน 腐 蚀 fǔ shí,
蛀 蚀 zhù shí
ฝู่เซ็ด,
จู้เซ็ด
227 กร่อย 含 盐 的 hán yán de หำหยำตี๊
228 กร้าน 粗 糙 cū cāo ชู้ชู่
229 กล 诡 计 guǐ jì หงุยก้อย
230 กลบ 淹 没 yān mò ยิ้มมก
231 กลบเกลื่อน 掩 饰 yǎn shì
, 掩 盖 yǎn gài
ยิ่มเนี้ย,
ยิ่มก้าย
232 กลม 圆yuán ,
圆 滑 yuán huá
เหยน,
เหยนว้าด
233 กลมกลืน 颜 色 和 谐 yán sè hé xié หงวนเส็ดฝอไฮ้
234 กลมเกลียว 融 洽 róng qià,
和 睦 hé mù,
水 乳 交 融 shuǐ rǔ jiāo róng
เยวี้ยงเจี๊ยบ,
ฝอมก,
สุ้ยยู่เก๊าเยวี้ยง
235 กลลวง 圈 套 quān tào ค่วงแท่ว
236 กลวง 空 心 kōng xīn ;
空 kōng
คุ้งซิ้ม,คุ้ง
237

กลอง

鼓 gǔ กู้
238 กลอน 单 筒 望 远 镜
dān tǒng wàng yuǎn jìng
ตั๊นถุงหม่องหงวนเกี้ยง(หมุนช้อน)
239 กลอนประตู 门 鼻 儿 mén bí r หมุนผี่หยี
240 กลอุบาย 花 招 huā zhāo,
伎 俩 jì liǎng
ฟ้าแจ๊ว,
กี้เลวี่ยง

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
241 กลัก 小 盒 xiǎo hé ;
烟 盒 yān hé
เซี่ยวอั๊บ,
เย้นอั๊บ
242 กลักไม้ขีด 火 柴 盒 huǒ chái hé ฟ่อเฉียวอั๊บ
243 กลัด 别 bié, 扣 kòu ;
化 脓 huà nóng
เพ็ด,เค่า,
ฝาหนง
244 กลัดมัน 冲 动 chōng dòng ฉ่งต้ง
245 กลับ 回 huí;
反 而 fǎn ér
ฝุย,
ฟั่นหยี
246 กลับกลอก 出 尔 反 尔 chū ěr fǎn ěr,
反 复 无 常 fǎn fù wú cháng,
朝 三 暮 四 zhāo sān mù sì
ฉุดหยือฟั่นหยือ,
ฟั่นเซี่ยหมอ,
แฉวซ้ำมู่ซี่
247 กลับกลาย 反 而 成 为 fǎn ér chéng wéi ฟั่นหยีสินหวุ่ย
248 กลับคำ 食 言 shí yán ซิดเหงียน
249 กลับตัว 悔 过 自 新 huǐ guò zì xīn ฝุยกว้อฉือซิ้น
250 กลับหน้ากลับหลัง 倒 置 dào zhì,
颠 倒 diān dǎo
ต้อถี่,เต๊นต้อ
251 กลับใจ 回 心 转 意 huí xīn zhuǎn yì ฝุยซิ้มจ้อนยี่
252 กลับไป/ กลับมา 回 去 huí qù /
回 来 huí lái
ฝุยคื่อ,
ฝุยหลอย
253 กลัว 怕 pà, 害 怕 hài pà พ่า,โห่ยพ่า
254 กลัวตาย 怕 死 pà sǐ พ่าซี่
255 กลัวน้ำ 狂 犬 病 kuáng quǎn bìng ขวงเฮวี่ยงเผี่ยง
256 กลัวบาป 三 戒 sān jiè ซ้ำก้าย
257 กลัวเกรง*** 敬 畏 jìng wēi วุ่ย
258 กลัวใจ 胆 怯 dǎn qiè,
望 而 生 畏 wàng ér shēng wēi
ต้ำเควี้ยง,
หม่องหยีซั้งวุ่ย
259 กลั่น 提 炼 tí liàn แถ่เหลี่ยน
260 กลั่นแกล้ง/ แกล้ง **** 刁 难 diāo nàn,
故 意 为 难 gù yì wéi nán
เตี๊ยวหนาน,กู่ยี่หวุ่ยหนาน

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
261 กลั้นหายใจ 屏 住 呼 吸 bǐng zhù hū xī ผินจู้ฮูหลู
262 กลั้ว 混 合 hùn hé,
掺 和 chān huo0
บุ๋นฮับ,
เซี้ยนฝอ
263 กลั้วคอ 解 渴 jiě kě แก้กั้ว
264 กลั้วปาก 漱 口 shù kǒu ซกเข้ว
265 กลาก, ขี้กลาก 癣 xuǎn เซี่ยน
266 กลาง 中 间 zhōng jiān,
中 zhōng ;
จุ๊งกั๊ง,จุ๊ง
267 กลางคน 中 年 zhōng nián จุ๊งเหนียน
268 กลางคัน 中 途 zhōng tú จุ๊งถู่
269 กลางคืน 晚 上 wǎn shàng,
夜 里 yè lǐ
อ้ำส่อง,
หย่าลี้
270 กลางดึก 深 夜 shēn yè ชิ้มหย่า
271 กลางถนน 路 的 中 间 lǜ de zhōng jiān หลู่ตี๊จุงกั๊ง
272 กลางทาง 半 路 bàn lǜ,
中 途 zhōng tú
ปั้นหลู่,
จุ๊งถู่
273 กลางปี 年 中 nián zhōng เหนียนจุ๊ง
274 กลางวัน 白 天 bái tiān,
中 午 zhōng wǔ
พักเที้ยน,
จุ๊งอื้อง
275 กลางเก่ากลางใหม่ 半 新 半 旧 bàn jiǜ bàn xīn ปั้นซิ้นปั้นขิ่ว
276 กลางแจ้ง 室 外 shì wài,
露 天 lǜ tiān
สิดหง่วย,
หลู่เที้ยน
277 กลางแปลง 广 场 中 guǎng chǎng zhōng ก้วงฉองจุ๊ง
278 กลางใจเมือง 市 中 心 shì zhōng xīn ฉีจุ๊งซิ้ม
279 กลายเป็น 变 成 biàn chéng เปี้ยนสิน
280 กลิ่น 气 味 qì wèi ;
馊 味 sōu wèi
คี่หมุ่ย,
ซ้อหมุ่ย

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
281 กลิ่นฉุย 香 喷 喷 xiāng pēn pēn,
香 气 四 溢 xiāng qì sì yì
เฮวี้ยงพุ่นพุ่น,เฮวี้ยงคี่ซี่ผุน
282 กลิ่นตัว 汗 臭 味 hàn chòu wèi ห่อนชิ่วหมุ่ย
283 กลิ่นหอม- 香 气 xiāng qì,
香 味 xiāng wèi
เฮวี้ยงคี่,
เฮวี้ยงหมุ่ย
284 กลิ่นเน่า/ กลิ่นเหม็น 臭 气 chòu qì,
臭 味 chòu wèi
ชิ่วคี่,
ชิ่วหมุ่ย
285 กลิ้ง 打 滚 dǎ gǔn ต้ากุ้น
286 กลีบ- 花 瓣 huā bàn ฟ้าป่าน
287 กลึง 车 chē,
旋 xuán
ช้า,
ส้วน
288 กลืน 吞 tūn ทุ้น
289 กลืนน้ำลาย 吞 口 馋 tūnkǒu chán
, 食 言 shí yán
ทุ้นเข้วลั้น,
ซิดเหงียน
290 กลืนไม่ลง 咽 不 下 yàn bú xià ทุ้นปุตล้อก(ทุ้นอื๋อมล้อก)
291 กลืนไม่เข้าคายไม่ออก- 进 退 两 难 jìn tuì liǎng nán,
骑 虎 难 下 qí hǔ nán xià
จิ้นท่อยเลวี่ยงหนาน,
ขีฟู่หนานล้อก
292 กลุ่ม 线 球 xiàn qiǘ ;
集 团 jí tuán
เสี้ยนขิว,
จิ๊บถอน
293 กลุ้ม 苦 闷 kǔ mèn ; 群 体 qún tǐ ขู้บ่ง,ขุนถี้
294 กลุ้มใจ 闷 闷 不 乐 mèn mèn bú lè บุ่งบุ่งปุตล้อก
295 กลโกง 作 弊 的 手 段 zuò bì de shǒu duàn จ้าปี่ตี๊ซิ่วต้วน
296 กลไก 机 器 jī qì,
机 关 jī guān
กี๊คี่,
กีก๊วน
297 กล่อง 盒 子 hé zi อั๊บจื้อ
298 กล่องดินสอ 笔盒 bǐ hé ,
笔筒bǐ tǒng
ปิดอั๊บ,
ปิดถุง
299 กล่องบุหรี่- 烟 盒 yān hé เย้นอั๊บ
300 กล่อม 锤 chuí ชุ้ย

ดิกขักว้อย 301-400

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
301 กล่อมเด็ก 给 孩 子 唱 的 催 眠 曲
gěi hái zi chàng de cuī mián qǔ
กิบไหจื้อช่องไก้สุยหงั่นขวิก
(เหยวอ๊องอ๋า)
302 กล่าว 说 shuō สอด
303 กล่าวหา 指 控 zhǐ kòng
控 告 kòng gào
จี้ค้อง
ค้องเก้า
304 กล่าวเท็จ 撒 谎 sā huǎng เส็ดฮ่วน (ฟ้าเซ็ด)
305 กล้วย 芭 蕉 ปาเจี๊ยว(กวิ๊งเจี๊ยว)
306 กล้วยตานี 帕 比 香 蕉 pà bǐ xiāng jiāo ผาปี้เฮวี้ยงเจี๊ยว
307 กล้วยน้ำว้า 芭 蕉 bā jiāo ปาเจี๊ยว
308 กล้วยหอม 香 蕉 xiāng jiāo เฮวี้ยงเจี๊ยว
309 กล้วยไม้ 兰 花 lán huā หลันฟ้า
310 กล้อง 筒 tǒng
管 guǎn
ถุง
ก้วง
311 กล้องถ่ายรูป 照 相 机 zhào xiàng jī
摄 像 机 shè xiàng jī
แจ้วเซวี่ยงกี๊ (ย่างเซวี่ยงกี๊)
312 กล้องส่องทางไกล 望 远 镜 wàng yuǎn jìng หม่องเย่นเกี้ยง
313 กล้า 秧 yāng
苗 miáo
ย้อง
เมี่ยว(ต้ำสุ้ยก้ำ)
314 กล้าม 肌 肉 jī ròu
椰 子 肉 干 yē zi ròu gān
กี๊งวิก
ไหยจื้องวิกก๊อน(เนื้อมะพร้าวแห้ง)
315 กล้าหาญ 勇 敢 yǒng gǎn หยงก้ำ
316 กล้าได้กล้าเสีย 有 胆 量 yǒu dǎn liàng ยิ้วต้ำเลวี้ยง
317 กล้ำกลืน 忍 气 吞 声 rěn qì tūn shēng ยิ่มคี่ทุ้นซั้ง
318 กวด 紧 追 jǐn zhuī
绷 紧 bēng jǐn
กิ้นชุ้ย
ผันกิ้น(ตุ๊ยเหนียม)
319 กวดขัน 严 格 yán gé
严 密 yán mì
เหงียมกัก
เหงียมเม็ด
320 กวดวิชา 补 习 bǔ xí ปู้ซิบ

 

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
321 กวน 攪拌 เขี่ยวผั้น(เก่าก๊อง)
322 กวนอิม 观 音 guān yīn
观 世 音 guān shì yīn
กวนยิ้ม
ก๊วนสี่ยิ้ม(กวนยิ้มเงวี๋ยง)
323 กวนอู 关 羽 guān yǔ
关 云 长 guān yún cháng
ก๊วนยี่
ก๊วนหยุนฉอง
324 กวนโมโห 惹 人 生 气
rě rén shēng qì
เงี้ยหงินซั้งคี่
(เงี้ยหงินเข่น)
325 กวนใจ 使 人 心 烦 shǐ rén xīn fá สื่อหงินซิ้มฮ่วน (เก่าก๊อง)
326 กวัก 招 手 zhāo shǒu เจ๊วซิ่ว(ยักซิ่ว)
327 กวักมือ 频 频 招 手
pín pín zhāo shǒu
ผินผินเจ๊วซิ่ว
(พินผินยักซิ่ว)
328 กวัดแกว่ง**** 挥 动 huī dòng ฮุ้ยต้ง
329 กวาง 鹿 lǜ ลุก
330 กวางตุ้ง 广 东 省 guǎng dōng shěng ก้วงตุ๊งเซ่น
331 กวางตุ้ง(ผัก) 云 苔 yún tái หยุนถอย(ก้วงฟู่ช่อย)
332 กวาด 扫 sǎo ซ่อ
333 กวาดบ้าน 打 扫 房 间 qīng sǎo fáng jiān
扫 地 sǎo dì
ต้าซ่อฝองเกี๊ยน
ซ่อถี่(ซ่อบุกค้า)
334 กวาดยา 用 药 涂 抹 yòng yào tú mǒ หยุ่งย้อกถูฉา
335 กวาดล้าง 肃 清 sù qīng
扫 荡 sǎo dàng
สกชิ้น
ส้อตั้น
336 กวี 诗 人 shī rén ซี้หงิน
337 กว่า 余 yú
多 duō
比 较 bǐ jiào
หยี
ต๊อ
ปี้เก้า
338 กว่าจะ 到 dào ... 为 止 wéi zhǐ
在 zài ... 以 前 yǐ qián
ต้อ
หวุ่ยจี้
ช้อย
ยี่เฉียน
339 กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ 来 不 及 lái bù jí
顾 此 失 彼 gù cǐ shī bǐ
หลอยปุตกิบ
กู้ฉือเซ็ดปี้
340 กว้าง หมวด ก.75 宽 kuān
豁 达 huò dá
ค้วง
ฮักไถ่ (ก้วงขวด)

 

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
341 กว้างขวาง/กว้างใหญ่ 宽 广 kuān guǎng
宽 阔 kuān ku
广 泛 guǎng fàn
辽 阔 liáo kuò
ค้วงก้วง
ค้วงขวด
ก้วงฟั่น
เหลียวขวด
342 กว้านซื้อ 大 量 收 购 dà liàng shōu gòu ไถ่เลวี๋ยงซิ้วกู้ (ซิ้วม้าย)
343 กษัตริย์ 国王 guó wáng
帝王 dì wáng
เกวดหวอง
ตี้หวอง (หวองก๊า)
344 กอ 簇 cù
组 zǔ
จุก
จู๊
345 กอง 队伍 duì wu
堆 duī
ตุ่ยอื้อง
ตุ๊ย
346 กองขยะ 垃 圾 堆 lā jī duī ล้าขิบตุ๊ย (หล่าสับตุ๊ย)
347 กองทัพ 军 队 jūn duì กวิ๊นตุ่ย
348 กองโจร 土 匪 tǔ fěi ถู่ฟุ้ย
349 กองไฟ 火 堆 huǒ duī ฟ่อตุ๊ย
350 กอด/กอดกัน 拥 抱 yōng bào
抱 抱 bào bào
หยุ่งเป๊า
เปาเป๊า (เซวี้ยงน่ำ)
351 กอดคอ 亲 密 qīn mì
莫 逆 mò nì
ชิ้นเม็ด
หมอ-งวิก (เค้าเกี้ยง)
352 กอดคอกันตาย 生 死 与 共 的
shēng sǐ yǔ gòng de
ซั้งซี่อื๋อขวิ่งตี๊
(เค้าเกี้ยงถุงซี่)
353 กอดจูบลูบคลำ 抱 bào
亲 qīn
摸 mō
เปา
ชิ้น
หมอ (น่ำ-จิ๊ม-ซ้อ-เมวี้ย)
354 กอด-อก 抱 胸
bào xiōng
เป๊าฮิ้น
(ซิ่วเค้าซิมก๊อนแถว)
355 กอบ 充 分 chōng fèn ชุงฟุ้น
356 กอบกู้ 挽 救 wǎn jiǜ
挽 回 wǎn huí
หว่านกิ้ว
หว่านฝุย
357 กอบโกย 掠 夺 luè duó จกท้อก
358 กอริลล่า 大 猩 猩 dà xīng xing ไถ่ซิงซิง
359 กอเอี๊ยะ 药 膏 yào gāo ย้อกก๊อ
360 กอไผ่ 三 簇 竹 子 sān cù zhú zi ซ้ามชุกจุกจื้อ (จุกซู่)

 

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
361 กะ 估 计 gū jì กู้ก้า
362 กะแช่ 糖酒 ถองจิ้ว
363 กะทัดรัด 精 练 jīng liàn จิ๊นเหลี่ยน
364 กะทิ 椰 子 浆 yē zi jiāng ไหยจื้อเจวี๊ยง
365 กะบัง 遮 蔽 物 zhē bì wù จ๊ามี้มุด
366 กะบังลม 隔 膜 gé mó เก๊ะหมอ
367 กะปริดกะปรอย 点 点 滴 滴 的 流 下
diǎn diǎn dī dī de liǘ xià
เตี้ยมเตี้ยมเตียดเตียดไก้หลิวฮ้า
368 กะพริบ 眨 眼 zhǎ yǎn ชับหงั่น (เหงียบหมุก)
369 กะละมัง 搪 瓷 盆 ทุ่งฉือผุน
370 กะละแม 糯 米 糕 nuò mǐ gāo หน่อมี่ก๊อ
371 กะลา 半 拉 椰 壳 bàn la0 yē ké ปั้นหลาไหยขอก
372 กะลาสี 水 员 shuǐ yuán สุ้ยหงวน
373 กะลิ้มกะเหลี่ย 窥 伺 kuì sì กุ๊ยสี
374 กะล่อน 油 嘴 滑 舌 yóu zuǐ huá shé หยิวจ้อยว้าดเซ็ด
375 กะหรี่ 咖 喱 gā li
妓 女 jì nǔ
กอลี้
กี้อื้อง
376 กะหล่ำ 甘 蓝 gān lán ก๊ำหลำ
377 กะหล่ำดอก 花 椰 菜 huā yě cài
花 菜 huā cài
ฟ้าไหยช่อย
ฟ้าช่อย (ขัดหนาฟ้า)
378 กะหล่ำปลี 卷 心 菜 juǎn xīn cài จ่นซิ้มช่อย (ขัดหนาหลุย)
379 กะเกณฑ์ 征 用 zhēng yòng จุ้งหยุ่ง
380 กะเตง 左 右 摇 晃 zuǒ yòu yáo huàng ต้อจิ้นเหยวฟั่น

 

ที่ ความหมาย คำศัพท์จีน-ขักว้อย ภาษาปั้นซั้นขักก๊า เกียดหยอง
381 กะเทย 两性人liǎng xìng rén เลวี่ยงเซี่ยงหงิน (ปั้นกุ๊งหมา)
382 กะเทาะ 剥皮bō pí ปอกผี
383 กะเพรา 零 陵 香
líng líng xiāng
เหลนหลินเฮวี้ยง
(ฟั้นหงินกิ๊มกุดฟั่น)
384 กะเพาะ หวุ่ย
385 กะเหรี่ยง 泰 国 北 部 的 少 数 民 族
tài guó běi bù de shào shù mín zú
ไท่เกวดเป็ดผู่ไก้เซ่วซู่หมินจุก
386 กะเเช่ 甜 酒 tián jiǔ เถียมจิ้ว
387 กะโปโล 蓬 头 垢 面 péng tóu gòu miàn พ่องแถวกู้เมี่ยน
388 กะโหลก/กะโหลกศีรษะ 颅 骨 lǘ gǔ
头 颅 tóu lǘ
脑 壳 nǎo ké
ลู้กุด
แถวลู้
หนาขอก (แถวหนาขอก)
389 กัก 扣 留 kòu liǘ เค่าหลิว (กักเฮ็ด)
390 กักกัน 扣 留 jū liǘ
关 押 guān yā
เค่าหลิว
ก๊วนอับ
391 กักขฬะ 粗 俗 cū sú
下 流 xià liǘ
จู๊ซก
ฮ้าหลิว
392 กักขัง/กักตัว 扣 押 kòu yā
囚 禁 qiǘ jìn
เค่าอับ
ชิ่วกิ้ม (กิ้มเงี่ยวหลุง)
393 กักตุน 囤 积 tún jī ตุ๊นหนุ่น
394 กักบริเวณ 软 禁 ruǎn jìn
幽 禁 yōu jìn
หลวนกิ้ม
ฮิ้วกิ้ม
395 กังขา 怀 疑 huái yí ไฮว่งี้
396 กังฉิน 奸 臣 jiān chén
奸 邪 jiān xié
ก๊อนฉิน
ก๊อนเชี่ย
397 กังฟู 功 夫 gōng fu กุงฟู้
398 กังวล 担 心 dān xīn ต๊ำซิ้ม
399 กังวาน 嘹 亮 liáo liàng
回 声 huí shēng
เหลียวเหลวี่ยง
ฝุยซั้ง
400 กังหัน 风 镖 fēng biāo
翼 板 yì bǎn
ฟุ้งเพี้ยว
ยิดเปวี๊ยง (เพวี่ยงช้าเหล)
รูปภาพของ อิชยา

ลิงค์กระทู้เก่า

พอดีไปพบมากระทู้เก่าของโก๊เจ็วซินสุ่ย .. คำศัพท์ขักว้อย .. นำลิงค์มาแปะไว้ที่นี่  เพื่อสะดวกโก๊เจ็วซินสุ่ย  จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการเขียนคำศัพท์ครั้งนี้ค่ะ ... http://www.hakkapeople.com/node/863

ชอบภาษาฮากกา น่าจะมีการโพส ภาษาฮากกาเพื่อการสือสารท่องเที่ยว

ชอบภาษาฮากกา น่าจะมีการโพส ภาษาฮากกาเพื่อการสือสารท่องเที่ยว

 

ปั้นชันขักว้อย

ขอบคุณครับคุณแจวชิ้นสุ้ย ตรงกับสำเนียงของผม ซึ่งลืมไปเกือบหมดแล้ว ติดตามอ่านอยู่นะครับ

圖輝

ปั้นซันขักว้อย


อังษรจีน  คำหนึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกัน   และขึ้นอยู่ว่าเขียนคู่กับคำใดความหมายจะต่างออกไป

  长   หรือ  長    อ่านว่าฉอง  ซึ่งแปลว่ายาว (ฉาง)
                        บางครั้งก็อ่านว่า จ้อง  แปลว่า ใหญ่ (จ่าง)

長房   จ้องฝอง   บ้านใหญ่-ห้องใหญ่  หมายถึงลูกชายคนโต
部長   ผู่จ้อง       รัฐมนตรี กระทรวง

และยังมีอีกหลายๆคำที่มีความหมายต่างกัน  ต้องใช้ถูกที่ถูกคำด้วย 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal