หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

การจัดตั้งกองทุน

เนื่องด้วย มีผู้อาสาในการดำเนินการ จัดทำหนังสือเรียน และดิกชันนารีภาษาฮากกา ซึ่งทางเว็บ และผู้ให้การสนับสนุน เห็นควรให้มีการดำเนินการนี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่พิ่น้องชาวฮากกาทั้งหลาย จึงได้ปรึกษากันเป็นการภายในว่า ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมกันสนับสนุน โครงการนี้โดยให้หลายๆ คนได้มีส่วนร่วมกันเป็นผู้ให้กำเนิดงานสร้างด้วยช่วยกัน

ครั้นจะตั้งชื่อเป็นกองทุนเพื่อ กรณีนี้โดยตรง ก็มีความชัดเจนดี แต่ถ้ามีกิจกรรมอื่นๆ เกิดขึ้นมาในอนาคต หรือตัวเงินขาดเกิน เพราะถึงการจัดทำหนังสือเสร็จแล้ว ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ การจัดทำสื่อบันทึกเสียง หรืองานต่อยอดอื่นๆ ก็ยังต้องใช้ทุนเพิ่มจากยอดที่ผู้ขอรับทุน   ก็จะทำให้ยุ่งยากในภายหลัง 

และเพื่อให้กองทุนนี้ เป็นประโยชน์ที่ครอบคุ้มกว่า ที่จะสนับสนุนเพียงโครงการของผู้อาสาจัดทำหนังสือ ในครั้งนี้เท่านั้น ยังสามารถใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีขึ้นต่อไปได้อีก ซึ่งบังเอินที่ผู้อาสาชื่อ น้องต้นกล้า ที่เป็นตัวอย่างเมล็ดพันธุ์อันดีงาม แก้ยุวชนฮากกา จึงขอถือฤกษ์ วันพืชมงคล ที่จะเพาะพันธุ์ต้นกล้า ให้เจริญงอกงาม เอาฤกษเอาชัยไว้ก่อน โดยจัดตั้งกองทุนเปิด  ให้ใช้ชื่อบัญชีในนาม "กองทุนชุมชนฮากกา" (Account name : "Hakka people fund." ) ตามหน้าบัญชีดังนี้ (ขออนุญาต ใช้ธนาคารนี้เนื่องจาก ตระกูลล่ำซำเป็นชาวฮากกา)

หากในวันข้างหน้า อาจจะบริหารงานในรูปมูลนิธิ  ก็จะโอนทั้งเว็บไซด์ และกองทุน ไว้เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ ได้บริหารงานกันต่อไป แต่ ณ วันนี้ ยังไม่เป็นองค์กรเต็มรูป ก็ขอใช้สิทธิตามที่ได้รับฉันทานุมัติ ขอดำเนินการแบบกองทุนเฉพาะกิจไปพลางๆก่อน จนกว่าจะมีความพร้อม ทั้งระเบียบการ กำลังพล และกำลังทรัพย์

ซึ่งเจตนารมณ์ของกองทุนนี้ อยากจะมีไว้เพื่อการจัดกิจกรรม ที่มีส่วนส่งเสริมการสืบสารอารยธรรม การศึกษาย้อนรอยบรรพชน และการสร้างแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานชาวฮากกา ได้มีแรงกายแรงใจ ทำคุณงามความดี เพื่อให้ปรากฎประโยชน์แก่สังคมได้สืบไป  รวมทั้ง มีทุนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าเช่าพื้นที่เว็บ ต่อไปอาจจะได้จ่ายผ่านกองทุนนี้ เพื่อให้มีหลักฐานที่ไปที่มา ของตัวเงินที่ชัดเจน โดยเมื่อมีรายรับเข้ามา ก็จะบันทึกนามผู้บริจาก ผู้สมทบทุน หรือที่มาของรายได้ กำกับเงินยอดนั้น และเมื่อจ่ายออก ก็จะระบุรายการ ผู้รับเงิน ของรายการนั้นด้วยเช่นกัน เพื่อความโปร่งใสชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

 

วัตถุประสงค์ของกองทุน

(ใคร่ขอเชิญท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ช่วยกันแต่งเติม ขัดเกลาให้สมบูรณ์ ครอบคลุมงานในอนาคต  เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่นำไปปฏิบัติได้) 

วัตถุเบื้องต้น คาดว่า ควรควรระบุกกว้างๆ ไม่ควรลงลึกจนมัดตัวเกินไป  เพื่อให้รองรับงานได้ทุกประเภท ตั้งแต่การทำเอกสาร การวิจัยพัฒนา การผสานสังคม การส่งเสริมเยาวชน การให้ทุนการศึกษา การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทุนจัดกิจกรรม เพื่อพี่น้องชาวฮากกาเป็นต้น

แต่ทั้งนี้ต้องสงวนสิทธิ ในการเลือกดำเนินการ ตามแต่มติของสมาชิก เป็นเฉพาะกรณี โดยต้องพิจารณาถึงความพร้อมของกองทุน หรืออยู่ในวงเงินตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจากด้วย 

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่ในระเบียบปฏิบัติ เช่น

 • เงินบริจากใดๆ ที่เข้ามา ให้นำเข้าบัญชีกองทุนนี้ก่อนเสมอ
 • การแสดงบัญชีกองทุน เมื่อบันชีมีการเคลื่อนไหว จะต้องแสดงสถานะที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • การขอใช้เงินจากกองทุน ตามโครงการต่างๆ ที่เสนอเข้ามา ให้ประกาศขอมติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน
 • สำหรับโครงการเฉพาะกิจ ไม่เกินวงเงินที่ผู้บริจากที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการนั้น สามารถติดต่อหารือกันเป็นการภายในกับผู้มอบทุน ถ้าไม่ขัดหลักการหรือศิลธรรมอันดีงาม สามารถดำเนินการได้ทันที
 • กรณีที่มีแหล่งทุนสำหรับงบพัฒนาวิจัย ตลอดจนทุนการศึกษา  สมควรพิจารณาแก่ผู้มีผลงาน มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชาวฮากกาได้ เป็นอันดับต้น
 • กรณีที่มีผลตอบแทน กำไร หรือมีเงินเหลือ ที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้น ให้เข้าเป็นบัญชีกลาง ที่สามารถนำไปใช้ในโครงการต่างๆ ได้
 • สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นรายจ่ายประจำที่ต้องจ่ายสม่ำเสมอ คงที่ เช่น ค่าเช่า ค่าบำรุง  ค่าต่ออายุโดเมน  ถ้าเคยผ่านอนุมัติแล้ว ไม่จำเป็นต้องขอซ้ำในงวดต่อไป
 • เมื่อสรุปได้มติ ที่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัตินี้แล้ว ถือเป็นสิทธิขาดในกรณีนั้น จะร้องเรียน หรือใช้เปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆ มิได้
 • ผู้ที่งดออกเสียง และผู้ที่บอกให้สิทธิผู้อื่นตัดสินใจแทน ไม่สมควรจะท้วงติงภายหลัง
 • สำหรับการงานสร้างให้เกิดขึ้นภายใต้กองทุนนี้ สมาชิก และผู้ร่วมสมทบทุน มีหน้าที่ร่วมกันทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกัน และร่วมเป็นพยานการช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ตามที่ที่ผู้ร่วมสร้างได้แสดงเจตนาอุทิตไว้ ในนามชุมชนชาวฮากกาแห่งนี้ 
 • ควรมีหมวดที่ว่าด้วยการคัดสรรบุคลากร อาสาสมัคร ที่มีคุณสมบัติเหมาสม ในตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งการเชื้อเชิญผู้ทรงเกียรติ  เพื่อดำเนินการในตำแหน่งต่างๆ ให้มีวาระ อำนาจหน้าที่ชัดเจน และสามารถสับเปลี่ยนกันตามสถานการณ์ที่เหมาะสมได้
 • ฯลฯ

 

และเงื่อนไข ระเบียบวาระอื่นๆ อีกมากที่ยังนึกไม่ถึง ใครขอเชิญท่านผู้มีประสพการณ์โปรดชี้แนะ  เพื่อความเป็นปึกแผ่นของชาวฮากกาได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น


สำหรับท่านผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วม ในโครงการจัดทำหนั้งสือเรียน และดิกชันนารีภาษาฮากกานี้ สามารถสมทบทุนกองทุน  ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ ได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย
กองทุนชุมชนฮากกา (hakkapeople fund.)
โดย นายคณากร  ศรีมิ่งมงคลกุล
เลขที่บัญชี  188-2-78919-1 สาขาปากช่อง

สำหรับท่านที่โอนเข้ามาแล้ว สามารถแจ้งได้หลายทางเช่น 

 • Email โดย คลิกที่ Contact นี้ แล้วพิมพ์ข้อความ บอกวันเวลา ยอดเงิน แล้วระบบส่งชื่อ Login ของท่านมาให้เอง จะได้มีหลักฐานยืนยันยอดเงินของท่านด้วย
 • หรือต้องการ Fax ข้อความ ใบสลิบมาก็ได้ที่ 044 316 321
 • ส่วนการโทรศัพท์เข้ามานั้น ท่านจะไม่มีหลักฐานการส่ง แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหา ดูยอดที่แจ้งตรงกันในวันนั้นก็ได้

 

 


รูปภาพของ YupSinFa

ความเห็นที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่หลายๆ ท่าน

ก่อนอื่น ต้องขอขอบพระคุณ WEBMESTER ที่ได้เลือกใช้ธนาคารกสิกรไทย เพราะ 1.เป็นชาวฮากกาเหมือนกัน และ 2. ธนาคารนี้ ในปัจจุบัน เป็นธนาคารที่ทันสมัย มีบริการที่ดีเยี่ยมที่สุด ล้ำหน้าที่สุด ในสายตานักธุรกิจอย่างไหง

ขออนุญาติ เว็ปมาสเตอร์ ตัดข้อคิดเห็น ที่ไหงส่งให้ ท่าน ในส่วนของรูปแบบมูลนิธิ มาต่อลงในส่วนของความคิดเห็นนี้   

 อาฉีโกครับ ไหงคิดว่า ไหงเข้าใจหงีมากนะครับ ไหงก็คล้าย ๆ กับหงีในบางอย่างเหมือนกันครับ ไม่ว่าอะไรทุกอย่าง ไหงเป็นกำลังใจให้หงีเสมอ คนเราทุกคน ล้วนมีชะตากรรมแตกต่างกันไป เป็นเรื่องที่สุดจะคาดคิดได้ ก็ต้องปล่อยวางและนึกถึงคำสอนของพระพุทธ หลวงปู่ต่าง ๆ และ ในหลวงของเรา ขอแอบเป็นกำลังใจให้กื๋อนะครับ

  ที่หงีคิดไว้ ไหงเห็นคล้อยตามกับหงีทุกอย่าง แต่ไหงว่า หงีอาจจะคิดลึก หรือกังวลมากไปหน่อย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นเรื่องใหญ่ หงีลองคิดแบบไหงสิครับ ไหงเป็นนักบริหารนักแก้ไขปัญหา และเป็นนักกิจกรรม ไหงชอบคิดลึกเหมือนกัน แต่ไหงชอบทำเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย
ความเห็นและความวิตกกังวลของหงี ไหงเข้าใจดี เรื่องลิขสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ที่หงีเป็นกรรมการอยู่ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี หนูต้นกล้า ก็มีภูมิลำเนาอยู่อิสานพอดี ข้อนี้ จึงไม่น่ากังวล

ในส่วนความเห็นของไหง ถึงแม้ว่าไหงจะจบบริหารธุรกิจ และการพาณิชย์ แต่ไหง
ก็ได้เรียนกฏหมายธุรกิจ และพอจะมีความรู้เรื่องกฏหมายอยู่บ้างในเคสของเรา
ไหงกล้าฟันธงได้เลยว่า (พูดนอกรอบนะครับ) ระบบ มูลนิธิ จะดีที่สุด ลงตัวที่สุด ส่วนเพราะอะไร วิธีการเป็นอย่างไร มันดี มันง่าย อย่างไรหงีมีที่ปรึกษากฏหมาย ลองถามเขาดูได้ครับ เพราะถ้าไหงอธิบาย อาจจะฟังยากเกินไปหรือพูดไม่ถูก

แต่ในส่วนของการเข้าไปผูกติดกับ ศูนย์ฮากกาศึกษา ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง แต่ไม่ทราบว่า ทางโน้น เป็นนิติบุคคลหรือปล่าว อีกอย่าง ไหงเกรงว่า มันจะยุ่งยากขึ้นไปอีกมาก ส่วนเรื่อง ยึดติดกับ สมาคมฮากกา ไม่ว่าจะปากช่อง หรือ ฮากกาแห่งประเทศไทย เป็นเรื่องที่ไหงไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว

ระยะเวลายังอีกยาวไกล ถ้านับถึงทุกวันนี้ พวกเรา คงเปรียบเหมือน เด็ก ม.3 ที่กำลังคิดว่า จบ ม.3 แล้ว จะเรียนต่อสายไหน ขึ้น ม.4-5-6 สายวิทย์ หรือ ศิลป-ภาษา
หรือ ไปทางสายอาชีพ    คงยังมีเวลาเหลืออยู่อีกมาก ซึ่งเวลาจะสามารถบ่มเพาะพวกเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ต่อไป   ไหงทราบครับ ว่า หงี ต่อสายถึงหลาย ๆ ท่าน และ หลาย ๆ ท่านเหล่านั้น ก็ต่อสายถึงไหง เช่นกัน คือ ถ้าไม่ พูดโทรศัพท์ ก็เขียนเมล์ไปมาหากัน ไหงจึงคิดเอาเองว่า ไหงเข้าใจสังคมของเราเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ ในหมู่พวกเราวัยกลางคน ที่มีความเหนียวแน่น เป็นปึกแผ่น เข้ามาชุมชนทุกวัน

ขอคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร นะครับ ความเห็นไหง ถ้าเราเป็นมูลนิธิก็จัดว่า เป็นนิติบุคคล เหมือนกันแต่กฏหมายเกี่ยวกับมูลนิธิ จะไม่เคร่งครัดรัดกุมเหมือน กับ พรบ.บริษัทจำกัด หรือ พรบ.สมาคมองค์กรเอกชนต่าง ๆ แต่ลักษณะของมูลนิธิ
ก็คล้าย ๆ กับสมาคม บ้าง แตกต่างเพียงว่า สมาคมมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นการรวมกลุ่มของคณะบุคคล เพื่อประโยชน์ ของคณะบุคคลในกลุ่ม ที่เป็นสมาชิก สามารถมีทรัพย์สิน หนี้สินส่วนกลาง ซึ่งเป็นของตัวสมาคม (นิติบุคคล) ไม่เกี่ยวกับสมาชิก
ต่างจากบริษัท ที่คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผลตอบแทนของบริษัท หรือหนี้สินของบริษัท ซึ่งหงีก็คงทราบดีเพราะเคยเป็นเจ้าของ บริษัทจำกัดมาแล้วเหมือนกันเช่นเดียวกันกับไหง ก็เคยตั้งบริษัท สมาคมสามารถหาเงินเข้ามาเพื่อเป็นรายได้ในการนำไปจัดกิจกรรม เพื่อสังคมของกลุ่มตน หรือเพื่อสังคมภายนอก เช่นสมาคมจีนต่าง ๆ ไลอ้อนส์ โรตารี่ ฯลฯ

ส่วนมูลนิธิ จะแคบกว่า สมาคม และง่ายกว่าสมาคม เพียงมีบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
ที่สังคมยอมรับหรือกลุ่มคนที่เป็นคณะกรรมการมูลนิธิ ยอมรับ ให้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ (มูลนิธิไม่ต้องมีสมาชิกต่างกับสมาคมจะต้องมีสมาชิก) ส่วนตำแหน่งสำคัญที่สุดของมูลนิธิ ก็คือ เลขาธิการมูลนิธิ (ซึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าบางมูลนิธิ
ตัวเลขาธิการจะเป็นเจ้าของมูลนิธิ เช่น มูลนิธิปวีณาหงสกุล มีเจ้าตัว เป็นเลขาธิการ
หรือบางมูลนิธิตัวประธานเอง เป็นเจ้าของ แล้วเชิญ หรือ จ้างบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธินั้น เป็นเลขาธิการ ยกตัวอย่างที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย คือ มูลนิธิชัยพัฒนา องค์ประธานมูลนิธิ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนเลขาธิการ คือ ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มูลนิธิโครงการหลวง มีองค์ประธานทำหน้าที่ทั้งประธานและเลขาธิการ ควบคู่กันไป คือ หม่อมเจ้าชายภีศเดช รัชนี ในนิตินัย และ พฤตินัย
ท่านเป็นทั้งประธาน และผู้จัดการหรือเลขาธิการในองค์เดียวกัน บางที มูลนิธิ อาจจะไม่ต้องมี เลขาธิการ ก็ได้ อย่างมูลนิธิโครงการหลวงนี่แหละ)


จะเห็นได้ว่า ลักษณะรูปแบบ ของมูลนิธิ จะง่ายกว่าแต่ต้องระบุเจตนารมย์และสิ่งที่มูลนิธินั้นๆ จะช่วยเหลือสังคม ในลักษณะใด ให้ใคร อย่างไร เป็นต้น มูลนิธิ สามารถหาเงินได้ หลายช่องทาง ที่สำคัญคือ เงินบริจาค สามารถหาได้อย่างกว้างขวาง
รวมทั้ง สามารถทำการค้า หากำไร เพื่อเพิ่มทุนให้กับมูลนิธิ ได้อีกด้วย และด้วยความเป็นนิติบุคคล มูลนิธิจึงสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์พิเศษลิขสิทธ์ กรรมสิทธิ์ ต่าง ๆ ที่จะมีขึ้น ในอนาคตเรื่อยๆ ไป ได้สิ่งที่มูลนิธิแตกต่างจากสมาคม ก็คือ เงินค่าบำรุงมูลนิธิไม่สามารถเก็บค่าบำรุงได้ เพราะไม่มีสมาชิก

สรุปให้หงีเห็นภาพ สมมติว่า เกิด "มูลนิธิชุมชนฮากกาแห่งประเทศไทย"
ขึ้นมา อาจจะ มีประธานมูลนิธิ (ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คณะกรรมการซาวเสียง เรียนเชิญท่านให้เกียรติมาเป็นประธานมูลนิธิของเรา) มี เลขาธิการมูลนิธิ ซึ่งอาจจะเป็นหงี หรือ ใครก็ได้ที่คณะผู้ก่อตั้ง ประชุมและ เสนอ อาจจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป ในแต่ละ เทอม เช่น เทอมละ 1 ปี 2 ปี 4 ปี เป็นต้น และ มี คณะกรรมการ (ไหงไม่แน่ใจว่ากฏหมายระบุว่าจะต้องมีไม่น้อยกว่ากี่คน) และมูลนิธิชุมชนฮากกาแห่งประเทศไทย
ของเรานี่แหละ เป็นเจ้าของ เว็ปไซด์ hakkapeople.com  โดยจดลิขสิทธิ์ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เว็ปไซด์จึงเปรียบเสมือนทรัพย์สินของ มูลนิธิฯ ส่วน สมาชิก ก็คือ สมาชิก ในชุมชน หรือเว็ปไซด์ ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการ มูลนิธิ แต่ อาจจะสมาชิกของเว็ปไซด์ มีโอกาสหรือ มีสิทธิ์ ได้รับการทาบทามหรือแต่งตั้ง ให้เข้ามาเป็นกรรมการมูลนิธิได้ (อันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแตกต่างจากสมาคม คือไม่ต้องมีการเลือกตั้ง) อย่างนี้ หงีเห็นภาพหรือยังครับ (ขออภัยด้วยนะครับ-สอนหนังสือสังฆราชหรือปล่าวเนี่ย?)

ด้วยความเคารพรักอย่างจริงใจ-ยับสินฝ่า

ดังนั้น ไท้ก๋าหยิ่น หากท่านทั้งหลาย ที่ได้อ่านความคิดเห็นของไหงตรงนี้ ที่ได้ส่งให้อาฉีโกเว็ปมาสเตอร์ไปแล้ว และได้ขออนุญาตคัดลอกมา เพื่อเป็นความคิดเห็น ที่ไห้ทุกท่านสามารถอ่านได้ ขอให้แต่ละท่าน เสนอแนวทางมานะครับ หลายเสียงดีกว่า เสียงเดียวหรือสองเสียง เพราะตอนนี้ เราเหมือนนักเรียน ม.3 ที่กำลังใกล้จะเรียนจบ จะต้องเลือกเส้นทางเดิน ว่าจะไปทางไหน ส่วนขั้นตอนคงอีกยาวไกล นี้เราได้คิดเผื่อไว้ว่า สักวันหนึ่ง เราคงจะมีทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น หรือมีเงินทุนเพิ่มขึ้น จากการหารายได้ กำไรจาการขายหนังสือ ที่รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของพวกเรา พิมพ์เป็นเล่มออกขาย อย่างนี้เป็นต้น อาวี่ฟัดโก เป็นทนายความนี่ครับ ช่วยออกความเห็น ให้ อาฉีโกเขาหน่อยนะครับ

หมายเหตุ---เอ้า? ตอนนี้เราก็มีกองทุนส่วนกลางที่จะเริ่มทำหนังสือแบบเรียนฮากกาศึกษาหรือดิกชันนารีแล้ว บัญชีส่วนกลาง ของชุมชนก็มีขึ้นมาแล้ว จึงขอเรียนเชิญไท้ก๋าหยิน หรื่อทุกทุกท่าน ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีเงินเหลือเก็บ ขอช่วยแบ่งมาให้ส่วนกลาง คือกองทุนเริ่มตั้ง ของชุมชนฮากกาของเรา ตามบัญชี ที่อาฉีโก ได้อาศัยฤกษ์ยามงามดี ในวันพืชมงคลปีนี้ ปลูกต้นกล้าของเราขึ้นมาแล้ว เท่าที่ไหงทราบ (ขออนุญาตเผยแพร่) เว็ปมาสเตอร์ หรือ อาฉีโก ได้ส่งเงินสำรองส่วนตัว ให้กับทางคณะจัดทำ คือหนูต้นกล้า ไป 15,000 บาท เพื่อดำเนินการในเบื้องต้นแล้ว และน้องเขา ยังมีภาระ ที่จะต้องเรียนภาษาจีนกลางขั้นสูงอีก 27,000 บาท ในวันนี้ อาฉีโก ก็ได้เปิดบัญชีโดยลงเงินส่วนตัวลงมาอีก 20,000 บาท เท่ากับว่า ท่านได้เสียสละเงินส่วนตัว เป็นทุนประเดิม ไปแล้ว 35,000 บาท มาครับ มาช่วยกัน คนละไม้คนละมือ เพื่อชุมชนของเรา เพื่อบรรพชนของเรา เพื่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชุมชนชาวฮากกาประเทศไทยของเรา

รูปภาพของ อาฉี

เพื่อไม่ให้เกินหน้า

ขอโทษลืมนึกไป พอเห็นท่านยับ รวมเงินมาก็ตกใจในตัวเลข กับงบประมาณที่ขอใน บล๊อก จัดทำหนังสือ เรียน และดิกชันนารีภาษาฮากกา แล้ว เกรงว่าจะเกินหน้า กันเกินไป (คนเดียวลงเกิน 50% จะทำให้คนอื่นไม่กล้าแตะต้อง) และให้ตรงตามเจตนาที่วางไว้คือ

 • การทำบัญชีตรงไปตรงมา รับจ่ายทุกอย่างต้องผ่านบัญชีนี้ทั้งสิ้น
 • ต้องให้ทุกท่าน มีส่วนร่วมในการกองทุนนี้อย่างเสมอภาพ
 • ขอถือเคล็ดกองทุนนี้ ไม่ควรมีหนี้ค้างชำระตั้งแต่วันเริ่มต้น จะได้ไม่ติดลบตลอดไป
 • เพื่อให้ ดูจากบัญชีแล้ว เป็นว่าอาสาสมัครทำโครงการ ได้รับเม็ดเงิน ก้อนแรก ลงต้นกล้า (สมชื่อ) ให้เจริญเติบโต ในวันพืชมงคล  นี้เลย

ดังนั้น จึงขอเบิกยอดเงินที่ได้สำรองจ่าย เป็นค่าเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ มาเข้าระบบก่อน เป็นเงิน 15,000 บาท ยอดเงินคงเหลือ 5,000 บาท

(เมื่อปรับสมุดแล้วจะรายงานให้ทราบ สำหรับท่านที่โอนเงินเข้ามา ช่วยแจ้งยอดด้วย จะได้บันทึกลงในสมุดที่ปรับบัญชีทุกรายการ ยกเว้นผู้ประสงค์ไม่ออกนาม)

สำหรับการรับเข้า - จ่ายออก ก็จะมีการบันทึกไว้ในสมุดบัญชี ทุกราบการ และถ้ามีเงินเหลือ ก็จะสะสมไว้ในกองทุนนี้ ไว้พัฒนากิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องขอขอบคุณโครงการของต้นกล้านี้ ได้เพาะพันธ์นำร่อง เป็นชุมชนที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ 

ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้า ทุกท่านที่ร่วมสมทบกองทุน และก็ขอให้ กุศลบุญที่ได้ร่วมกันทำเพื่อชาวฮากการุ่นปัจจุบัน และรุ่นถัดไป ได้มีไว้ศึกษา แล้วยังจะได้จารึกนามผู้ร่วมสร้างไว้ในหน้า บรรนานุกรม ของหนังสือนี้ ไว้เป็นเกียรติประวัติสืบไป

รูปภาพของ YupSinFa

ขอเพิ่มเติม

                  อาฉีโกคงลืมนึกไป ไหงขอเรียนแก่ทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธา ต้องการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของหนังสือ ที่กำลังจะผลิดอกออกมา เป็นเล่มแรก ของชุมชนฮากกาของเรา ท่านใดที่โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ดีที่สุด คือ ส่งแฟกซ์ ใบเข้าบัญชี ให้คุณฉีโก เขาด้วย หรือท่านใด ที่มีเครื่องแสกน ก็แสกนส่งไปที่ เมล์อาฉีโก

                  เพราะไม่อย่างนั้น อาฉีโก คงต้องวุ่นวายแน่ ๆ ว่า ยอดเงินต่าง ๆ เหล่านี้ มันมาจากไหนบ้าง ถึงแม้ว่า มันจะมีรหัสอยู่ในสมุด ระบุว่า ส่งมาจากสาขาใดในประเทศนี้ก็ตาม แต่ไม่ทราบว่า ตัวบุคคลท่านใด ส่งเข้ามา

                 ดังนั้น อาฉีโก ควรแจ้งหมายเลขโทรสาร หรือ วิธีการที่จะส่งหลักฐานเอกสารการส่งเงิน ให้อาฉีโกด้วย เพื่อความสะดวกในการระบุที่มาที่ไป หรือ การทำบัญชี  นอกเหนือจากนี้ ถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็อาจจะโทร.บอกก็ได้ แต่มันไม่ค่อยชัดเจน ในส่วนของไหง คงจะส่งเข้าไปให้แบบรายเดือน ซึ่งจะสะดวกต่อตัวไหงเองด้วย ครับ

รูปภาพของ webmaster

ขอบคุณที่แนะนำ

สำหรับท่านที่โอนเข้ามาแล้ว สามารถแจ้งได้หลายทางเช่น

 Email โดย คลิกที่ Contact นี้ แล้วพิมพ์ข้อความ บอกวันเวลา ยอดเงิน แล้วระบบส่งชื่อ Login ของท่านมาให้เอง จะได้มีหลักฐานยืนยันด้วย

หรือต้องการ Fax ข้อความ ใบสลิบมาก็ได้ที่ 044 316 321

ส่วนการโทรศัพท์เข้ามานั้น ท่านจะไม่มีหลักฐานการส่ง  แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหา เชื่อใจกันอยู่แล้ว

รูปภาพของ webmaster

Update A/C กองทุน ปี 1 (2553)


Update สมุดบัญชี กองทุนชุมขนฮากกา Hakka people fund.

 

วันที่
รายการ ปี 53
จำนวนเงิน
ยอดเงินสะสม นามผู้บริจาก/ผู้รับเงิน
หมายเหตุ
13/05/10 ทุนเปิดบัญชี +20,000.00 20,000.00 อาฉี => กองทุนฯ
-
13/05/10 มอบทุนดำเนินการ ค่าจัดทำหนังสือฯ งวดแรก -15,000.00 5,000.00 กองทุน => Tonkla โครงการฯต้นกล้า
17/05/10 รับบริจาค +2,000.00 7.000.00 Sorapoom => กองทุนฯ จัดทำหนังสือ
24/05/10 มอบทุนดำเนินการ ค่าจัดทำหนังสือฯ งวด2 -2,000.00 5.000.00 กองทุน => Tonkla โครงการฯต้นกล้า
01/06/10 รับบริจาค +2,000.00 7.000.00 แจวชิ้นสุ้ย => กองทุนฯ จัดทำหนังสือ
19/06/10 ดอกเบี้ย
+3.12 7,003.21    
13/07/101 รับบริจาค +10,000.00 17,003.21 สุจินต์=> กองทุนฯ สนับสนุนกิจกรรมของเว็บ
28/07/10 รับบริจาค +2,000.00 19,003.21
สิทธิพร1 => กองทุนฯ
จัดทำหนังสือ
10/08/10 ค่ามัดจำ +10,001.00 29,004.21 ประสิทธื => มัดจำค่าทัวร์ ทัวร์จีน
23/08/10 รับบริจาค +10,000.99 39.005.20 ชนิดา => กองทุนฯ จัดทำหนังสือ
27/09-4/10 รับเงินผ่าน บ/ช.
Balance 39.005.20 ผู้ร่วมเดินทาง(บางส่วน)
=>
ค่าใช้จ่ายในการไปทัวร์
รับ-โอนเงินค่าทัวร์
11/10/10 รับบริจาค +1,000.00 40,005.20 Mr.Xiong => กองทุนฯ จัดทำหนังสือ
26/10/10 รับบริจาค +1,000.00 41,005.20 ฉีคุ้นหยุง => กองทุนฯ สบทบกองทุนฯ
12/12/10 สังสรรค3* +1,000.00 42,005.20 เงินเหลือจากค่าอาหาร ประชุม 1  
18/12/10 ดอกเบี้ย +101.28 42,106.48 ดอกเบียเงินฝากธนาคาร  
26/06/11 สังสรรค4* +1,500.00 43,606.48 เงินเหลือจากค่าอาหาร ประชุม2

*สังสรรค์3

เงินเหลือทอนจากค่าอาหาร ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เป็นเงิน 200 บาท และคณะไหงที่เชิญไปด้วย 3 คนไม่ได้ถูกเรียกเก็บเงินลงขัน จึงขอสมทบ อีก 800 รวมเป็น 1,000 บาท นำส่งเข้าบันชีเมื่อวันที่ 12/12/10

*สังสรรค์4

มีผู้ สมทบค่าดำเนินการสังสรรค์ครั้งที่ 4 ปากช่อง27-28 พค.54 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 25/06/11 มีเงินเหลือ 1,500 บาท บันชีเมื่อวันที่ 26/06/11

 

หมายเหตุ

หน้าบัญชีนี้ จะเข้ามาแสดงรายการที่ให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยที่สุด เดือนละครั้ง เพื่อให้ทุกท่านได้เห็น ความเคลื่อนไหวของกองทุนได้ตามความเป็นจริง หากท่านใดเห็นว่าลงรายการใดผิดพลาด สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับ

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ ผู้สมทบทุน กองทุนฯ

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณแม่สุจินต์  แซ่อือ
มอบทุนสนับสนุนการดำเนินการ และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บ  10,000 บาท

คุณสรภูม โลหเจริญวนิช (劉文青)
มอบทุนสนับสนุนการจัดทำหนังสือเรียน/ดิกชั่นนารี ภาษาฮากกา 2,000 บาท

คุณเดชา วชิโรปกรณ์(แจวชิ้นสุ้ย)
มอบทุนสนับสนุนการจัดทำหนังสือเรียน/ดิกชั่นนารี ภาษาฮากกา 2,000 บาท 

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน
ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป เทอญ.


งานสร้างหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับชาวฮากกาทั้งรุ่นปัจจุบัน และเยาวชนรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์กันได้ยาวนานนี้ จะสำเร็จขึ้นได้ด้วยท่านทั้งหลาย

จึงขอคุณความดีที่ทุกท่านได้มีส่วนช่วยนี้ ได้ย้อนกลับมาเป็นกุศลกรรม ที่ส่งเสริมให้ ชีวิตหน้าที่การงานเจริญยิ่งๆขึ้นไป ถึงชั่วลูก ชั่วหลาน เป็นที่สรรเสริญของคนรุ่นต่อๆไปตราบนานเท่านาน  และให้เป็นบุญบรรดาลให้ท่านมีอายุ สุขภาพที่แข็งแรงยืนนานด้วย เทอญ.

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ คุณสิทธิพร

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณสิทธิพร   หยกรัตนศักดิ์  (俞文君)

แห่งเมืองนครรสวรรค์

ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชาวฮากกาของทางเว็บฯ เป็นจำนวน 2,000 บาท

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน
ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป เทอญ.

(ขออภัยที่แจ้งกิตติกรรมประกาศนี้ล่าช้า เนื่องจากเพิ่งได้ปรับสมุดบัญชีจากธนาคารมาไว้เป็นหลักฐาน)

 

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ คุณชนิดา

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณชนิดา กู้ปิ่นไพฑูรย์ (ฉีชิ๊วหลี)

ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชาวฮากกาของทางเว็บฯ
สมทบทุนการจัดทำหนังสือภาษาฮากกา เป็นจำนวน 10,000.99 บาท

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

 

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน
ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป เทอญ.

 

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ Mr.Xiong (熊永发)

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

 
Mr.Xiong (熊永发)

แห่งเมืองสงขลา

ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชาวฮากกาของทางเว็บฯ เป็นจำนวน 1,000 บาท

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน
ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป เทอญ.

(ขออภัยที่แจ้งกิตติกรรมประกาศนี้ล่าช้า เนื่องจากเพิ่งได้ปรับสมุดบัญชีจากธนาคารมาไว้เป็นหลักฐาน)

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ คุณฉีคุ้นหยุง

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณ ฉีคุ้นหยุง 

แห่งเมืองเชียงใหม่

ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชาวฮากกาของทางเว็บฯ เป็นจำนวน 1,000 บาท

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน
ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป เทอญ.

(ขออภัยที่แจ้งกิตติกรรมประกาศนี้ล่าช้า เนื่องจากเพิ่งได้ปรับสมุดบัญชีจากธนาคารมาไว้เป็นหลักฐาน)

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

เรียนคุณฉี ตอบด่วนเจ้า

 

เรื่อหนังสือฮากกา ที่ไหงจะเข้าไปที่สมาคมต่างๆของเราที่ลำปาง  ไหงอยากได้ข้อมูลที่หงีทำข้างบนแบบไทย  แต่บันทึกขั้นตอนการจัดสร้าง(แบบภาษาจีน)  คร่าวๆๆ  สั้นๆ  ไหงจะไปเปิดwww. ฮากกาให้อาสุก  ทั้งหลายชม และจะนำเสนอด้วยข้อมูลเป็นจีน  ไหงไม่ถนัดนะเจ้า.. ส่งทางเมล์ให้ไหง  ไหงปริ้นส่ง  ถ้าได้แบบไทยตามท้ายด้วยยิ่งดีมาก...เพราะไหงเข้าไปแต่ละครั้งงานจะเข้า   คาดว่าอีกหลายงาน ดูตย.ขบวนแห่เจ้าของเราสิเจ้า...   ไหงต้องรีบทำเพราะต้องอบรม 20 วันมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (ภาคบังคับกับทีม IT) และมีงานสอนพิเศษติวเตอร์  อาทิตย์หน้าไหงจะไปพบคุณสินฟ่า ที่ชม. จะหาลือเรื่องนี้ด้วยนะเจ้า....ด่วนนะเจ้า...ขอบคุณนั๊กๆเจ้า...

รูปภาพของ อาฉี

ตอบคุณเฉิน

คลิกที่ เวอร์ชันสำหรับพิมพ์ แล้วจะปรากฏหน้าที่มีข้อความ ของกองทุนฯนี้ และโครงการจัดทำหนังสือฯ โดยไม่มีกรอบหน้าเว็บรบกวนการพิมพ์ แล้วสั่งพิมพ์ (Menu File/Print) ได้เลยครับ

ส่วนภาษาจีนไหงแปลไม่เป็น (ไม่ได้เรียนจีนมาเลย) คิดว่าแค่คุยๆ ว่ายังมีคนรุ่นใหม่ ที่คิดจะทำเพื่อลูกหลานชาวฮากกาก็พอแล้ว ไม่อยากจะรบกวนเขา ถ้าเขารู้สึกว่าเป็นการเรี่ยไร โดยเต็มใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันจะไม่ค่อยดี แต่ถ้าผู้มีเต็มใจอยากจะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ก็ยินดีไม่ขัดข้องครับ

และที่ตั้งกองทุนเปิดนี้ ก็เพื่อว่าเปิดโอกาสให้ไท่กาหงินที่เต็มใจ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างงานที่จะเป็นมรดกของชาวฮากกาต่อไป ก็เท่านั้น และก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจและเจตนาดีที่จะช่วยให้อีกแรง แต่ก็ต้องขอโทษด้วย ที่ไหงเรียนมาน้อย ไม่มีความรู้พอที่จะแปลเป็นภาษาจีนให้ได้

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

ตอบคุณฉี ด้วยความยินดีเจ้า

ไหงเข้าใจความรู้สึกของความเกรงใจของหงี  ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อหน้าที่ไม่ได้ถูกกำหนดว่า  เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหม  ในอนาคต  ไหงก็ไม่ได้เรียนภาษาจีนมาเช่นกันนะเจ้า  ได้แต่ภาษาพูดแบบของเรา  เพราะอยู่กับอากงอาม่ามาตั้งแต่เกิด  ด้วยความที่คุ้นเคยกับอาสุกทั้งหลาย  ที่เริ่มรู้ว่าฮากกาสร้างผลงานที่นี่มากมาย  ทุกคนภูมิใจที่อยากช่วยเหลือบ้าง  เพื่อเนื้อนาบุญ  ที่ลำปางเป็นจังหวัดที่เล็ก  ไม่ว่าฉิมหรือปั้นและแต้จิ๋ว  จะรวมตัวกันเพื่อพบปะพูดคุยกันที่มูลนิธิ ไหงเข้าๆๆออกที่นั่น  ในนามหลานสาวอากงไหง  จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด  เพราะพิธีกรรมงานไหว้ทุกอย่างจะรวมตัวกันที่นั่น   อาหงี่สุกจะอยู่ที่นั่นทุกวัน  ประธานเข้ามาทำงานกันเองมาก   ทุกคนจะพูดคุยและยินดีที่ได้รับใช้แผ่นดินจีนทัดเทียมกันนะเจ้า  น่ารักมาก  ไหงก็ตอบแทนด้วยวิธีที่ไหงทำได้   และไม่ได้สร้างความเหน็ดเหนื่อย  อย่าคิดว่าเป็นการเรี่ยไรเลย  ทุกคนอยากได้บุญและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นบ้าง   และดีใจที่เห็นเว็บนี้เกิดขึ้น  อย่างน้อยก็มีผลงานที่มูลนิธิ ศาลเจ้าปุ้นเถ้ากง ศาลเจ้าทับทิม  และเผยแพร่ผลงานให้กับรร.มัธยมวิทยาและรร.ประชาวิทย์ (รร.จีน)  รร.ได้เห็นความสำคัญขององค์ความรู้ภาษา  รัลูกหลานรุ่นต่อไปจะได้รักเผ่าพันธุ์ของตนเอง   เอื้อเฟื้อเพื่อการอุทิศ   มหาวิทยาลัยไหงเคยได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิจากต่างชาติ  กว่าเราจะมีนา  ปลูกข้าว  เก็บเกี่ยวจากนาตัวเองก็สาหัส   ถ้าไม่มีต่างชาติช่วยเหลือ  ลำปางก็คงไม่มีมหาวิทยาลัยเอกชน  ที่มีคนต่างชาติมาสอนมาเรียนมากที่สุดลำปาง  โดยเฉพาะหงีเห็คนจีนที่มาเรียนมหาวิทยาลัยไหง  ทุกคนเก่งกล้าแสดงออก  และรักคนไทยที่ลำปางมาก  พวกเขาได้เห็นการแสดงที่ไหงก๊อบมาออกที่นี่   ทุกคนตื่นเต้นมาก   นศ.ไทยก็ทึ่งมากที่นศ.จีนมาเรียน  แถมแพงกว่าเขาอีกเท่าตัว มีพื้นที่ให้พวกเขาได้เห็นตนเองที่เว็บนี้  จึงอยากขอบคุณเว็บนี้  ที่ช่วยให้พวกเรารู้จักโลก  รู้จักเพื่อนๆ  รู้จักพี่ๆน้องๆ  รู้จักคำว่าเมตตาของผู้ใหญ่กับผู้น้อยอย่างดีที่สุด  ส่วนแปลไม่ได้ไม่เป็นไรไหงเรียนอาสุกทั้งหมดตามนี้....อย่าห่วงนะเจ้า  ขอบคุณมากที่ตอบคำถาม...

แปลจีนเป็นไทย หรือแปลไทยเป็นจีน ง่ายมาก

แปลจีนเป็นไทย หรือแปลไทยเป็นจีน ง่ายมาก หรือภาษาอื่นก็ง่ายมาก

เราก็เข้า  google chromeคลิกที่่แปลภาษา  แต่เป็นคำตรงๆ ต้องไปเกลาสำนวนจึงจะสละสลวย  จะเอาคำอ่านภาษานั้นๆยังได้เลย

ปู้ช้องยิ่ว

รูปภาพของ paul

อยากให้ทำเป็น E-book ลงใน Cd ด้วย

ขอเสนอแนะ ว่าอยากให้ทำเป็น E-book หรือ CAI & CBT ลงใน Cd ด้วยจะดีมากครับ

นับถือยิ่ง

 

รูปภาพของ webmaster

Update A/C ปี 2554-2558

สรุป บัญชีปี 2543

รายรับ 49,105.48 บาท
รายจ่าย (ตามโครงจัดทำหนังสือ) -17,000.00 บาท

คงเหลือ ยกไป 42,106.48 บาท

บัญชี ปี2554-56
คงเหลือ ยกยอดมา 42,106.48 บาท


วันที่ รายการ ปี 54-56 จำนวนเงิน
ยอดเงินสะสม นามผู้บริจาก/ผู้รับเงิน หมายเหตุ
23/1/2011 เข้ากองทุน +2,000.00 44,106.48 นิรนาม หากต้องการออกนาม เมล์หรือ contract แจ้งมาได้ครับ
17/02/2011 ค่าโฆษณา เหมยเจียงการท่องเที่ยว +2,000.00 45,106.48 ยับสินฝา ประจำเดือน กพ.-มีค.
01/04/2011 ค่าโฆษณา เหมยเจียงการท่องเที่ยว + งานสุดยอดชาฯ เซ็นทรัล +2,500.00 47,606.48 ยับสินฝา ประจำเดือน เมย.- พค.
18/06/2011 ดอกเบี้ย +153.51 47,759.99    
28/06/2011 ค่าโฆษณา เหมยเจียงการท่องเที่ยว +1,500.00 49,259.99 ยับสินฝา ประจำเดือน
มิย.-สค.
21/12/2011 ประชาสัมพันธ์ โชคทวีทัวร์ +10,000.00 59,259.99 ยับเต๊กก๋วง ประจำปี 2011-2012
24/12/2011 ดอกเบี้ย +217.45 59,477.44    
23/06/2012 ดอกเบี้ย +234.15 59,477.44    
17/10/2012 เข้ากองทุน +5,000.00 64,711.95 Lotus  
22/12/2012 ดอกเบี้ย +230.07 64,941.66    
03/01/2013 เข้ากองทุน +300.00 65,241.66 Xjungrai  
22/06/13 ดอกเบี้ย +243.89 65,485.55    
29/10/13 เข้ากองทุน +500.00 65,985.55 แก้วชาย  
21/12/13 ดอกเบี้ย +241.30 66,226.85    
10/02/14 เข้ากองทุน +500.00 66,726.85 แก้วชาย  
26/06/14 ดอกเบี้ย +185.63 66,912.48    
20/12/14 ดอกเบี้ย +166.82 67,079.30    
02/03/15 เข้ากองทุน +300.00 67,379.30 แก้วชาย  
10/06/15 เข้ากองทุน +500.00 67,879.30 แก้วชาย  
20/06/15 ดอกเบี้ย +167.75 68,047.05    
02/07/15 เข้ากองทุน +500.00 68,547.05 อิชยา  
หมายเหตุ

หน้าบัญชีนี้ จะเข้ามาแสดงรายการที่ให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยที่สุดเดือนละครั้งที่ทราบว่ามียอดเคลื่อนไหว หากท่านใดเห็นว่าลงรายการใดผิดพลาด สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับ

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ คุณยับเต๊กก๋วง

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณ ยับเต๊กก๋วง

โชคทวีทัวร์

มอบเงินสนับสนุนการดำเนินการของทางเว็บ  เป็นจำนวน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 21/12/2011

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน กิจการรุ่งเรืองตลอดไป เทอญ.

รูปภาพของ วี่ฟัด

อยางนี้ต้องอุดหนุน

อย่างนี้พวกเราชาวเว๊ปชุมชนคนฮากกาต้องช่วยกันอุดหนุนกิจการ " โชคทวีทัวร์ " กันเยอะนะครับพวกเรา หากจะเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมญาติ เยี่ยมโยม ต้องติดต่อขอใช้บริการได้เลย ช่วยกันครับพวกเรา

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ คุณ Lotus

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณสุนีย์ แซ่เตียว 

( คุณ Lotus สมาชิกจาก Rome Italy)

เมื่อวันที่ 17/10/2012

มอบเงินสนับสนุนการดำเนินการของทางเว็บ เป็นจำนวน 5,000 บาท

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ครอบครัวที่เป็นสุข หน้าที่การงานรุ่งเรืองตลอดไป เทอญ.

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ คุณ Xjungrai

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณมนตรี   ศิริภัทรไชย

(Xjungrai สมาชิกจากตลาดพลู)

มอบเงินสนับสนุนการดำเนินการของทางเว็บ เป็นจำนวน 300 บาท

เมื่อวันที่ 3/1/2013

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ครอบครัว ลูกหลาน กิจการมั่นคง รุ่งเรืองตลอดไป เทอญ.

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ คุณแก้วชาย

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณแก้วชาย ธรรมาชัย

(Xjungrai มนตรี ศิริภัทรไชย)

มอบเงินสนับสนุนเว็บฯ จากค่าตำราฯ เป็นจำนวน 500 บาท

เมื่อวันที่ 26/10/2013
(นำเข้า บ/ช. 29/10/13)

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ครอบครัว ลูกหลาน กิจการมั่นคง รุ่งเรืองตลอดไป เทอญ.

บุญดุจหยาดฝน อันชื่นใจ!

                ดูคลื๊ก 3 ล้านกว่า น่าชื่นใจต่อผู้ให้ความสนใจข้อเขียนต่างๆ แต่การช่วยบํารุงให้เว๊ปแห่งนี้ จัดกิจกรรมต่างๆ ในทางพัฒนาการยังน้อยมาก ถ้าเราช่วยกันขอคลิ๊กละ " 1 บาท " จัดเลี้ยงฉลองเว๊ปครบรอบ 6 ปี สบายๆเลย ขอพวกเราอย่าให้ใหญ่ชื่อ นิยมแต่นามเลย ต้องช่วยกันบํารุงสร้างให้เป็นตัวตนแห่งฮัก P ที่มีพลังด้วยก็จะยิ่งดี และเป็นแบบอย่างของการร่วมสามัคคีชุมนุม ไม่แบ่งแยกสําเนียงเสียงถิ่นใดๆ เราไปโลดอย่างมีสติ เพราะเวปมาสเตอร์ของเรา เป็นตระกูลที่เคยสร้างความสําเร็จ ให้หาดใหญ่มาแล้ว การจะสร้างเว๊ปฮัก P มีมาตรฐานสูงยิ่งๆขึ้น พวกเราต้องช่วยกันครับ 

                ขอบคุณครับ เงินแค่ผ่านมือไหง่ แต่คุณค่าเป็นของผู้สั่งซื้อหนังสือ และชาวเว๊ปผู้ร่วมอนุโมทนาบุญครับ ( อาหงิ่ว)

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ คุณแก้วชาย

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณแก้วชาย ธรรมาชัย

(Xjungrai มนตรี ศิริภัทรไชย)

มอบเงินสนับสนุนเว็บฯ จากค่าตำราฯ เป็นจำนวน 500 บาท

เมื่อวันที่ 08/02/2014 (นำเข้า บ/ช. 10/02/14)

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ครอบครัว ลูกหลาน กิจการมั่นคง รุ่งเรืองตลอดไป เทอญ.

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ คุณแก้วชาย

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณแก้วชาย ธรรมาชัย

(Xjungrai มนตรี ศิริภัทรไชย)

มอบเงินสนับสนุนเว็บฯ  เป็นจำนวน 300 บาท

เมื่อวันเสาร์ที่ 28/02/2015 (นำเข้า บ/ช.วันจันทร์ที่ 2/03/15)

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ครอบครัว ลูกหลาน กิจการมั่นคง รุ่งเรืองตลอดไป เทอญ.

รูปภาพของ webmaster

กิตติกรรมประกาศ คุณแก้วชาย

กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

คุณแก้วชาย ธรรมาชัย

(Xjungrai มนตรี ศิริภัทรไชย)

มอบเงินสนับสนุนเว็บฯ เป็นจำนวน 500 บาท

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31/05/2015 ณ การประชุมย่อย อ.นภดล ศูนย์ฮากกาศึกษา กทม.
(นำเข้า บ/ช.วันจันทร์ที่ 10/06/15)

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ครอบครัว ลูกหลาน กิจการมั่นคง รุ่งเรืองตลอดไป เทอญ.

รูปภาพของ อาฉี

กิตติกรรมประกาศ คุณอิชยา


กองทุนชุมชนชาวฮากกา ได้รับเงินบริจากจาก

อิชยา สกุลจารุสุทธิ

มอบเงินสนับสนุนเว็บฯ เป็นจำนวน 500 บาท

เมื่อวันจันทร์ที่ 29/06/2015 ณ งานสัมนา แต้จิ๋ว รร.อโนมา กทม.
(นำเข้า บ/ช.วันพฤหัสที่ 2/07/15)

ขอโปรดได้รับความขอบคุณจากชาวชุมชนชาวฮากกา มา ณ ที่นี้ด้วย

จึ งขอประกาศเกียรติคุณของท่านในครั้งนี้
ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกันขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และเหล่าเทพของบรรพชน โปรดคุ้มครองให้ท่าน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ครอบครัว ลูกหลาน กิจการมั่นคง รุ่งเรืองตลอดไป เทอญ.

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal