หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เทศกาลตำนานจีน 中国传统节日)

บทนำ

การเกิดขึ้นของเทศกาลต่างๆมักจะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตตามปกติของมวลมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เป็นวิธการรับมือกับภัยธรรมชาติเป็นการต่อสู้เพื่อการผลิต หรือการฉลองความสำเร็จเพื่อการพักผ่อนและความบันเทิงเริงรมย์ เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานในแต่ละช่วงฤดูกาลและเป็นพัฒนาการทางสังคมของมวลมนุษย์นอกจากนี้จุดมุ่งหมายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของแต่ละเทศกาลคือ การส่งเสริมความสมัครสมานและสัมพันธภาพในหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนื่องจากในสังคมโบราณโดยเฉพาะสังคมจีนนั้นยามปกติสตรีจะไม่มีโอกาสปรากฏโฉมออกสู่โลกภายนอกจะมีโอกาสเผยโฉมให้สาธารณชนได้ยลก็ในงานเทศกาลนี้แหละ

การก่อกำเนิดของเทศกาลจีนเป็นผลผลิตที่ตกผลึกมาจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยสังคมบรรพกาลสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จุดกำเนิดของแต่ละเทศกาลมักเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในการดำเนินชีวิตประจำวัน แล้วพัฒนาขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนก่อตัวเป็นตำนานเรื่องเล่าที่สนุกสนานและประเพณีที่มีสีสันต์และหลากหลายของมวลมนุษย์ จากท่วงทำนองและบรรยากาศของงานเทศกาลเราสามารถสืบเสาะแยกแยะให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่วิธีการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ การทำการผลิตและพัฒนาการของสังคมในแต่ละด้านจุดกำเนิดของเทศกาลต่างๆในอดีตมักจะเกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและการทำการผลิตของมวลมนุษย์นักภูมิศาสตร์ของจีนโบราณจึงพยายามที่จะค้นหากฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ จนกระทั่งในปลายสมัยราชวงศ์โจว จึงได้แบ่งสภาพภูมิอากาศในหนึ่งปีออกเป็น 24 ช่วง(二十四节气)แต่ละช่วงกินเวลาประมาน 15 วัน และเทศกาลต่างๆของจีนก็แยกไม่ออกจากวันเวลาใน 24 ช่วงนี้

ตำนานเทศกาลต่างๆของจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานมันสะท้อนถึงการดำรงชีวิตตั้งแต่โบรานกาลและภูมิปัญญาของชาวจีนเป็นการค้นคว้าหาความจริงเนื่องจากยังขาดความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติจนก่อเกิดเป็นลัทธิความเชื่อ การบวงสรวงบูชายันต์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และตำนานเทพนิยายสำหรับข้อเขียนเทศกาลตำนานจีนนี้ผู้เขียนค้นคว้าผ่านบันทึกในสมัยโบราณเท่าที่สามารถเสาะหาได้โดยมุ่งเน้นในเรื่องของตำนานที่มาของของเทศกาล รวมทั้งเรื่องของประเพณีปฏิบัติกิจกรรมนิยมของเทศกาลต่างๆและเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจนเป็นตำนานหรือเทพนิยายต่างๆ

 

บทคัดย่อ

ประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมายาวนานไม่ต่ำกว่า5000ปีเรื่องราวและกิจกรรมของงานเทศกาลได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งจนก่อตัวเป็นงานเทศกาลที่มีเนื้อหาหลากหลาย และมีสีสันต์ที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีน เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญของวัฒนธรรมจีนเทศกาลต่างๆของจีนส่วนใหญ่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ฉินส่วนใหญ่จะมีจุดกำเนิดมาจากลัทธิความเชื่อ การบวงสรวงบูชายันต์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตำนานเทพนิยาย ต่อมายังได้รับผลกระทบจากความเชื่อทางศาสนาประวัติของวีรชนที่ได้รับการยกย่องในประวัติศาสตร์ ช่วยแต่งเติมให้ตำนานเทศกาลเหล่านี้มีสีสันต์ยิ่งขึ้น[1](P2) เช่นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนการบูชาสุสานบรรพบุรุษในวันชิงหมิง การแข่งเรือมังกรกินขนมจ้งในเทศกาลตวนอู่การกราบไหว้เทพีฉางเอ๋อการดื่มชาชมจันทร์ในคืนจงชิวเป็นต้นนอกจากนี้บรรดานักปราชญ์นักคิดและนักเขียนในแต่ละยุคแต่ละสมัย ยังได้รังสรรค์บทกวีภาพเขียนและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของแต่ละเทศกาลสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและค้นคว้าวิจัยจนถึงปัจจุบันสมัยราชวงศ์ฮั่นถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดหลังการรวมแผ่นดินจีนเป็นปึกแผ่น(แผ่นดินจีนถูกรวบรวมเป็นปึกแผ่นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฉินโดยฉินซีฮ่องเต้)มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการผลิตและวัฒนธรรมมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เทศกาลต่างๆจึงค่อยๆหลุดพ้นจากพิธีการบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่งมงาย จึงมักมีคำกล่าวว่า เทศกาลต่างๆเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นจนถึงสมัยราชวงศ์ถังจึงแปรเปลี่ยนเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองก่อตัวเป็นประเพณีวันมงคลเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงและสนุกสนานประจำปีอย่างแท้จริง[2](P2-3)บรรดานักปราชน์นักกวีต่างก็รังสรรค์บทความบทกวีในเทศกาลต่างๆไว้มากมายเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า สะท้อนถึงทัศนะชีวิตความเป็นอยู่และการต่อสู้ของมวลมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยซึ่งนอกจากจะเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงแล้วยังเสริมเติมความสมบูรณ์ให้กับเทศกาลต่างๆ ตกทอดมาสู่ชนรุ่นหลังจนตราบทุกวันนี้

คำสำคัญ: เทศกาล ตำนานจีน ฤดูใบไม้ผลิ ชวีหยวน วันจงชิว

[1][2] 韦黎明.中国节日[M].北京:五洲传播出版社,2005.


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal