หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บทสวดคาถาหัวใจของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

  คาถาหัวใจของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์  โอม  มา  นี  แปะ  หมี่  ฮง

 อยากทราบว่ามีความหมายว่าอย่างไร และ คำว่า  โอม  มา  นี  แปะ  หมี่  ฮง ตัวหนังสือจีนเขียนว่าอย่างไรครับ


รูปภาพของ จองกว๊านหมิ่น

โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง

คาถาพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ความหมายในพระคาถาหัวใจของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์  โอม  มา  นี  แปะ  หมี่  ฮง
โอม สีขาว คือองค์ปัญญาของท่าน ฌานบารมีของท่านได้ขจัดความเฉื่อยชา หลงในความสุขสบายของอัตตา ไม่ต้องเข้าสู่ภูมิเทวดา ดุจดังพระรัตนสัมภวะพุทธเจ้าทางทิศใต้
มา สีเขียว คือเมตตาจิตของท่าน ขันติบารมีของท่านได้ขจัดความริษยา การแสวงหาชัยชนะด้วยเล่ห์กลต่างๆ ไม่ต้องเข้าสู่ภูมิอสูร ดุจดังพระอโมฆสิทธิพุทธเจ้าทางทิศเหนือ
นี สีเหลือง คือกาย วาจา ใจ การกระทำ และบุญบารมีของท่าน ศีลบารมีของท่านได้ขจัดความยึดติดในตน ความปารถนาไม่สิ้นสุด ไม่ต้องเข้าสู่ภูมิมนุษย์ ดุจดังพระวัชรปาณิโพธิสัตว์
แปะ สีฟ้า คือเสมอภาพ ปัญญาบารมีของท่านได้ขจัดความโง่เขลา ชาด้าน เก็บกด ไม่ต้องเข้าสู่ภูมิเดรัจฉาน ดุจดังพระไวโรจนพุทธเจ้าอยู่ตรงศูนย์กลาง
หมี่ สีแดง คือความอิสระ ความมั่งคั่ง ทานบารมีของท่านได้ขจัดความโลภ ความหิวกระหาย ไม่ต้องเข้าสู่ภูมิเปรต ดุจดังพระอมิตภพุทธเจ้าทางทิศตะวันตก
ฮง สีดำ คือมหาเมตตากรุณา วิริยะบารมีของท่านได้ขจัดความโกรธแค้น การต้องการทำลาย ไม่ต้องเข้าสู่นรกภูมิ ดุจดังพระอักโษภยพุทธเจ้าทางทิศตะวันออกอานิสงฆ์ในการปฏิบัติธรรมในองค์พระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์ดุจดังแก้วสารพัดนึก
โอมฺ หมายถึง ไวปุลมุนีศาสนติพุทธะ
มา หมายถึง อมฤตราชาโพธิสัตว์
นี หมายถึง สมาธิประภาราชาโพธิสัตว์
ปะ หมายถึง อิศวรราชาโพธิสัตว์
หมี่ หมายถึง อมิตายุสโพธิสัตว์
ฮง หมายถึง พระมหาพละโพธิสัตว์
ทางอำนาจความขลังของบทสวด มีความหมายดังนี้
โอม หมายถึง พ้นจากสิ่งขัดข้องทั้งปวง
มานี หมายถึง พ้นจากสิ่งเศร้าหมอง และทวีบุญกุศลทั้งหลาย
ปะ หมายถึง ทำให้สมปรารถนาทุกสิ่ง
หมี่ หมายถึง ขจัดภยันตรายต่าง ๆ
ฮง หมายถึง ทำให้จิตสำเร็จความตรัสรู้
ดูเพิ่มเติมจากเว็บนี้:
http://powerlife.fix.gs/index.php?topic=197.0
 
 

ขอบคุณและ

ขอบคุณและอนุโมทนาสาธุครับ คืนวานสวดเป็นคืนแรกครับ แต่สวดในใจขณะนั่งสมาธิครับ

รูปภาพของ จ๊องหยิ่นฮยุ๋ง

โอม มณี ปัทเม หุม

ธิเบต ออกเเป็น “โอม มณี เป เม หุง”
จีน ออกเป็น”โอม มณี แปะ มี่ ฮง
โอม มณี ปัทเม หุม แปลตรงตัวคงแปลได้ว่า “โอ..ดวงมณีในดอกบัว” หรืออย่างที่ชาวจีนออกเสียงว่า “โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง”
มณีแห่งดอกบัวหรือหัวใจที่เบิกบาน ใจที่สะอาด สว่าง หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการ หลุดพ้นจากกิเลสที่ร้อยรัดให้เศร้าหมอง มณีแห่งปัญญาคือดอกบัวสว่างที่กลางใจ มณีนี้คือใจของเรา ดอกบัวคืออาสนะอันบริสุทธิ์ ดังนั้น ผู้ที่ภาวนาพระคาถานี้อยู่เนืองๆ ย่อมเป็นผู้ที่มีแก้วสารพัดนึกที่จะเป็นอาสนะอันวิเศษ ซึ่งจะนำพาให้ไปถึงนิพพานโลกธาตุได้ในที่สุด
มูลเหตุแห่งพระคาถา
ในครั้งที่พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรกำลังเข้าสมาธิบำเพ็ญบารมีอยู่นั้น หมู่มารได้มาราวีรังควาน แต่พระเมตตาพระองค์จึงไม่ได้ทรงตอบโต้
ยิ่งทำให้หมู่มารได้ใจราวีหนักขึ้น จนในที่สุดพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้ทรงเปล่งพระวาจาออกมาสั้นๆ เพียง 6 คำ แต่เปี่ยมล้นด้วยบุญญาภินิหารอันยิ่งใหญ่ไพศาลมิอาจจะเปรียบประมาณได้
ซึ่งก่อกำเนิดมาจากก้นบึ้งแห่งดวงจิตที่ได้บำเพ็ญสั่งสมบุญบารมีมานานนับภพนับชาติไม่ถ้วน ยิ่งกว่าเม็ดทรายในมหานทีคงคา พระคาถาอันกล่าวอ้างถึง บารมีธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ทั้งหกประการ
พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของชาวพุทธวัชรญาณ เป็นเสมือนหัวใจแห่งพุทธวัชรญาณ ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ของพระคาถาบทนี้เอง ทำให้หมู่มารทั้งหลายต่างขวัญหนีแตกกระเจิงไปสิ้น อีกทั้งเหล่าทวยเทพยดาบนชั้นฟ้าต่างต้องสะดุดลุกขึ้นมาโมทนาโดยทั่วถ้วน
ที่มา: http://wwwlbo.moph.go.th/ethics/archives/437

ขอบคุณครั

ขอบคุณครับ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal