หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดสุรินทร์ 素輦客家會館

สมาคมฮากกาจังหวัดสุรินทร์  素輦客家會館


http://hakkapeople.com/surin

สมาคมฮากกาจังหวัดสุรินทร์ 素輦客家會館
14/1 ถ.เทพสุรินทร์ อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000 โทร 045-538065


ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยและชาวต่างชาติ ถึงงานแสดงของช้าง ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมเนื้อดีและปราสาทหิน พื้นที่จังหวัดอยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่จึงพูดภาษาไทยและเขมร ในพื้นที่ตลาดการค้ามีชาวจีนต่างแซ่ต่างภาษาอพยพเข้ามาทำมาหากินเป็นจำนวนมาก  กลุ่มชาวจีนภาษาแคะซึ่งพบปะพูดคุยกันอยู่เป็นประจำ จึงได้รวมตัวกันก่อตั้ง “ชมรมฮากกาจังหวัดสุรินทร์” ขึ้นในปี พ.ศ. 2530 และได้ติดต่อชาวจีนแคะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออื่นๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่ยังไม่มีสถานที่ตั้งทำการถาวร

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2539 คุณมงคล มหกิจไพศาล นายกสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย(ในสมัยนั้น) ได้นำคณะกรรมการและชาวฮากกาจำนวนหนึ่ง เดินทางมาเยี่ยมและสร้างสัมพันธไมตรีกับชมรมฮากกาจังหวัดสุรินทร์ และด้วยความตั้งใจที่จะให้ชมรมฮากกาจังหวัดสุรินทร์ มีสถานที่ตั้งทำการถาวรยกระดับจาก “ชมรม” เป็น “สมาคม” คุณมงคล มหกิจไพศาล คณะกรรมการและชาวฮากกาในสมัยนั้น จึงริเริ่มบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้อที่ดินในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ต่อมาภายหลังชมรมฮากกาจังหวัดสุรินทร์ ได้ซื้อที่ดินก่อสร้างสำนักงานสมาคมฮากกาจังหวัดสุรินทร์ โดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2540 จากความร่วมมือร่วมใจของกรรมการและสมาชิกฮากกาจังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน “ชมรมฮากกาจังหวัดสุรินทร์” ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 10 ปี จึงได้ขอจดทะเบียนเป็น “สมาคมฮากกาจังหวัดสุรินทร์” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2540 และดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานจนแล้วเสร็จ โดยทำพิธีเปิดป้ายอาคารสมาคมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2541 และดำเนินการบริหารงานมาจนถึงปัจจุบัน

โดยมีนายกสมาคมดังนี้

 1. นายทวีชัย มั่นเสถียรสิน         (นายกสมาคม สมัยที่ 1   พ.ศ.2531-2532)
 2. นายทวีชัย มั่นเสถียรสิน         (นายกสมาคม สมัยที่ 2   พ.ศ.2533-2534)
 3. นายทวีชัย มั่นเสถียรสิน         (นายกสมาคม สมัยที่ 3   พ.ศ.2535-2536)
 4. นายจี๋ซิน แซ่หยู                   (นายกสมาคม สมัยที่ 4   พ.ศ.2537-2538)
 5. นายจี๋ซิน แซ่หยู                   (นายกสมาคม สมัยที่ 5   พ.ศ.2539-2540)
 6. นายสุเมธ เหลืองพัฒนผดุง     (นายกสมาคม สมัยที่ 6   พ.ศ.2541-2542)
 7. นายทวีชัย มั่นเสถียรสิน         (นายกสมาคม สมัยที่ 7   พ.ศ.2543-2544)
 8. นายทวีศักดิ์ สรรเพชุดาณาญ  (นายกสมาคม สมัยที่ 8    พ.ศ.2545-2546)
 9. นายทวีศักดิ์ สรรเพชุดาณาญ  (นายกสมาคม สมัยที่ 9    พ.ศ.2547-2548)
 10. นายอนันต์ สุรวงศ์ธนกุล        (นายกสมาคม สมัยที่ 10  พ.ศ.2549-2550)
 11. นายเทียม ศิวะสุข                (นายกสมาคม สมัยที่ 11  พ.ศ.2551-2552)

โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อส่งเสริมให้ก่อเกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิกและในระหว่างชาวฮากกาด้วยกันมีความรักใคร่      เกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกัน
 2. เพื่อรักษาและปฏิบัติจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวฮากกา
 3. เพื่อบำเพ็ญการกุศลและสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติ อนุเคราะห์ผู้ยากไร้อนาถา      และผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย โดยไม่คิดค่าตอบแทน
 4. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา การสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ

เรียบเรียงโดย..  นายประพจน์  ธนทวีคูณ
เลขานุการสมาคมฮากกาจังหวัดสุรินทร์


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal