หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

คณะกรรมการ ฮากกา จ.อุดร

      คณะกรรมการ สมาคม ฮากกา สมัยที่19 จังหวัด อุดรธานี

ที่ปรึกษากิตติมศ้กดิ์

ดร. ชัยพร   รัตนนาคะ

นาย เสกสรรค์   มหาอเนกอนันท์

นาย นิพนธ์   วัฒนพละศิริ

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

นาย ปิติ      ซื่อพัฒนะ

นาย ยงศักดิ์   เหล่าเราวิโรจน์

นาย ศุภชัย    จันทสุรียวิช

นายกกิตติมศักดิ์

นาย คูณ    ฐิติวัฒนาการ

นาย สุชาติ    ต.วัฒนผล

นาย รังสรรค์  รังษิณาภรณ์

กรรมการที่ปรึกษา

นาย บัญชา   พงศ์ปรีชาไพศาล

นาย ประดิษฐ์  กอสง่าลักษณ์

นาย วิศิษฎ์    อิสณพงศ์

นาย ประสงค์  ซื่อพัฒนะ

นาย นที   นันทยาภิรมย์

นายกสมาคม

นาย สุวิทย์    พิพัฒน์วิไลกุล

รองนายก

นาย เทวัญ    อุเทนพิทักษ์กุล

นาย เลีศชัย   จันทสุรียวิช

นาย ประกอบ  เล่าสุอังกูร

นาย สมเพียร  จันทรพรหมเดช

นาย สมศักดิ์กฤติ  สุจริตภวัตสกุล

นาย เจริญ     โชคประจักษ์ชัด

นาย ธเนศ     ว่องวัฒน์อนันต์

นาย แก้ว      พรพันธ์นุกูล

นาย สุเมธ     พรพันธ์นุกูล

นาย ฮวด      วัฒนะสิมากร

นาย เจษฎา   พงศกรทรัพย์

นาย ปรีชา    วงศ์ทิมารัตน์

เลขาจีน

นาย ธเนศ    เอื้อวิศาลวรวงศ์

รองเลขาจีน

นาย เชิดพงศ์  ชำนิวิกัยเวช

เลขาไทย

นาย อนุชาติ   พงษ์อุดม

รองเลขาไทย

นาย สุปรีชา    จองศิริกุล

เหรัญญิก

นาย อนันต์    วรรณภินพงศ์

รองเหรัญญิก

นาย ทวีศักดิ์   คำจันทร์

กฎหมาย/ตรวจบัญชี

นาย แก้ว   วุฒิประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์

นาย พิพัฒน์  ตั้งวิบูลย์พาณิช

รองประชาสัมพันธ์

นาย ประเสรีฐ  ตั้งรักษ์เมือง

นายทะเบียน

นาย นิวัฒน์   อนันตเดชศักดิ์

ปฎิคม

นาย ธนโชติ   จองศิริกุล

รองปฎิคม

นาย สุชาย    จันทรกูลกิจ

นาย นิพนธ์    เวียงแก้ว

สวัสดิการ

นาย ชุน       คีรีสุวรรณกุล

รองสวัสดิการ

นาย สุรพล    ต.วัฒนผล

นาย ประยุกต์  ลีลาศักดิ์ศิริ

สันทนาการ

นาย สมเจตน์  รวยวาสนา

รองสันทนาการ

นาย ประสิทธิ์  เหล่าเราวิโรจน์

กรรมการ

นาย พยุงศักดิ์   จองศิริกุล

นาย ธัญพิสิษฐ์  เธียรจรัญชัย

นาย พงษ์นรินทร์  เหลืองทอง


รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

Smileทำงาน ระหว่าง 1 มกราคม 2555 ถึง  31 ธันวาคม 2556Cool

อยากทราบ กำหนดการ แข่งขันปิงปอง อุครธานี

อยากทราบ  กำหนดการ แข่งขันปิงปอง อุครธานี

เวลา สถานที่  ที่พัก   ราคา  และรายละเอียดอื่นๆ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal