หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ปั้นซั้นขักฝอยก๊อ ฮ้อกล่อช่อง

เพลง "กิ้ว ช่อย ซิบ หงี่ เถว"

TEO CHEW SONG LTH025

ปิน ปิ๊น ไป้, ไป้กิ้วช่อย, กิ้วช่อยซิบหงี่เถว / ถอ ฟ้า หยิ่ว, หยิ่ว ฟ้า
ฝุง, ฝุง ไถ่ ม้า, ก้า ลี่ วอง,ก้า เก ตุ๊ง / หมอ มี่ จู้ ,จู้ มี่ คุ้ง, หมอ หม่า
ป้อง, ป้อง กอง ตุ๊ง
ไหว้ผู้มาหา ไหว้กูไช่ กูไช่สิบสองต้น / ดอกท้อจิ๋วดอกจิ๋วแดง แม่
แดงใหญ่ แต่งไปไหน แต่งไปตรอกตะวันออก / ไม่มีข้าวหุงหุงข้าว
ด้วยโอบอ้อม ไม่มีสิ่งไรทำกับ กินกับโล่ห์
 
กอง ตุ๊ง ลิว หลิว วัด, ป้อง ซี ฟุด,/ ซี ฟุด ไก้ ไก้ เฮวี้ยง, เท้ว หม่าย
ฮั้ง , ฮั้ง โหมย ปัก, เท้ว หม่าย ฉัก, ฉัก โหมยทุก, เท้ว หม่าย เม้ด,
เม้ด โหมย หนอ, / เทว ต๊ำ หลัว, หลัว โหมย ต๊ำ,/ เท้ว ซิว ซ้ำ,ซ้ำ
โหมย จอก,/ เงีย หยา เงีย เม้, ซั้ง งี อื๋ม จุ๊ง หยุ่ง

กลางโล่ห์ลื่นวืดวาด กับพระพุทธตะวันตกพระพุทธตะวันตกทุกองค์
หอม แอบขายหอยมุกด์ แกะหอยมุกด์ไม่เป็น แอบขายหนังสือ
หนังสืออ่านไม่ออก แอบขายแท่งหมึก แท่งหมึกฝนไม่เป็นแอบ
แบกหลัว หลัวก็แบกไม่เป็น แอบเก็บเสื้อเสื้อใส่ไม่เป็นอีก พ่อแม่
ให้หนูเกิดมานี่ ใช้การอะไรไม่ได้เลย
 
ปิน ปิ๊น ไป้, ไป้ กิ้ว ช่อย, กิ้ว ช่อย ซิบ หงี่ เถว, / ถอ ฟ้า หยิ่ว, หยิ่ว
ฟ้า ฝุง, ฝุง ไถ่ ม้า ,ก้า ลี่ วอง , ก้า เก ตุ๊ง, / หมอ มี่ จู้, จู้ มี่ คุ้ง, หมอ
หม่า ป้อง, ป้อง กอง ตุ๊ง
ไหว้ผู้มาหา ไหว้กูไช่ กูไช่สิบสองต้น / ดอกท้อจิ๋วดอกจิ๋วแดง แม่
แดงใหญ่แต่งไปไหน แต่งไปตรอกตะวันออก /ไม่มีข้าวหุง
หุงข้าวด้วยโอบอ้อม ไม่มีสิ่งไรทำกับ กินกับโล่ห์
 
กอง ตุ๊ง ลิว หลิว วัด, ป้อง ซี ฟุด,/ ซี ฟุ้ด ไก้ ไก้ เฮวี้ยง, เท้ว หม่าย
ฮั้ง, ฮั้ง โหมย ปัก,/ เท้ว หม่าย ฉัก, ฉัก โหมย ทุก,/ เท้ว หม่าย เม้ด,
เม้ด โหมย หนอ,/ เทว ต๊ำ หลัว, หลัว โหมย ต๊ำ,/ เท้ว ซิว ซ้ำ,
ซ้ำ โหมย จอก,/ เงีย หยา เงีย เม้ ซั้งงี อื๋ม จุ๊ง หยุ่ง
กลางโล่ห์ลื่นวืดวาด กับพระพุทธตะวันตกพระพุทธตะวันตกทุกองค์
หอม แอบขายหอยมุกด์ แกะหอยมุกด์ไม่เป็น แอบขายหนังสือ
หนังสืออ่านไม่ออก แอบขายแท่งหมึก แท่งหมึกฝนไม่เป็นแอบ
แบกหลัว หลัวก็แบกไม่เป็น แอบเก็บเสื้อเสื้อใส่ไม่เป็นอีก พ่อแม่
ให้หนูเกิดมานี่ ใช้การอะไรไม่ได้เลย
 
กอง ตุ๊ง ลิว หลิว วัด, ป้อง ซี ฟุด,/ ซี ฟุ้ด ไก้ ไก้ เฮวี้ยง, เท้ว หม่าย
ฮั้ง,/ ฮั้ง โหมย ปัก, เท้ว หม่าย ฉัก, ฉัก โหมย ทุก,/ เท้ว หม่าย เม้ด,
เม้ด โหมย หนอ,/ เทว ต๊ำ หลัว, หลัว โหมย ต๊ำ,/ เท้ว ซิว ซ้ำ,
ซ้ำ โหมย จอก,/ เงีย หยา เงีย เม้ ซั้งงี อื๋ม จุ๊ง หยุ่ง
กลางโล่ห์ลื่นวืดวาด กับพระพุทธตะวันตกพระพุทธตะวันตกทุกองค์
หอม แอบขายหอยมุกด์ แกะหอยมุกด์ไม่เป็น แอบขายหนังสือ
หนังสืออ่านไม่ออก แอบขายแท่งหมึก แท่งหมึกฝนไม่เป็นแอบ
แบกหลัว หลัวก็แบกไม่เป็น แอบเก็บเสื้อเสื้อใส่ไม่เป็นอีก พ่อแม่
ให้หนูเกิดมานี่ ใช้การอะไรไม่ได้เลย

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal